STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Aktualności >> NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA - RUSZAMY Z REKRUTACJĄStowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
oraz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach
zapraszają do udziału w projekcie „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”
nr RPMA.09.01.00-14-d476/19


 
 
Cel: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa u 45 kobiet i 15 mężczyzn wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu subregionu radomskiego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2022 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby zamieszkałe na terenie subregionu radomskiego korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (spełniające min. 2 przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) w wieku aktywności zawodowej, w szczególności:

- Kobiety
- Osoby z niepełnosprawnością
- Osoby bierne zawodowo
- Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (dla których zakres wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba bądź rodzina otrzymała/otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących)

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

Diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników/czek projektu, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania
- Grupowy Trening Umiejętności Społecznych
- Poradnictwo specjalistyczne, m.in. prawne, psychologiczne, pedagogiczne, mediacyjne
- Indywidualny i grupowy trening pracy przy wsparciu trenera pracy
- Kursy i szkolenia zawodowe
- Trzymiesięczne płatne staże zawodowe
- Wsparcie w pozyskaniu stałego zatrudnienia
- Wizyta studyjna do Podmiotu Ekonomii Społecznej

Uczestnikom/czkom staży zawodowych oferujemy  stypendia stażowe, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu oraz badania lekarskie, a uczestnikom/czkom szkoleń – stypendia szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu. W trakcie warsztatów zapewniamy wyżywienie oraz niezbędne materiały szkoleniowo-dydaktyczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje i formularze rekrutacyjne są dostępne w biurach realizatorów projektu:

 
  • Biuro projektu:
  • Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51 pok. 2, 26-600 Radom, tel. (48) 360 00 46
  •  
  • Biuro Partnera:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, tel. (48) 384 84 25

Projekt „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.