STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Przypominamy, iż od dnia 1 maja 2016 r. nasza siedziba mieści się przy ul. Żeromskiego 51 w Radomiu oraz nasz aktualny numer tel. to 48 360 00 46.
zapraszamy

Akredytacja OWES

Informujemy, iż Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Radomiu jest w procesie weryfikacji spełniania standardów AKSES celem uzyskania akredytacji OWES- ośrodka wysokiej jakości. Akedytacja jest przyznawana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .
Więcej infomacji na stronie internetowej Ministerstwa: www.pozytek.gov.pl

W przypadku otrzymania akredytacji OWES uruchomiony zostanie pełny zakres wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych i wszytskich zainteresowanych wsparciem w obszarze polityki ekonomii społecznej.
 

21 lipca 2016 r. - spotkanie mazowieckich OWES w MCPS

W dniu 21 lipca 2016 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej ( Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a) będziemy uczestniczyli w spotkaniu wszytskich mazowieckich OWES wraz z przedstawicielami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Tematem spotkania będzie rozwój ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego oraz akredytacja ASKES.
 

OWES rekomendowany do dofinansowania na realizację działań wspierajacych podmioty ekonomii społecznej i wszytskich zainteresowanych polityka ekonomii społecznej

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" zostało rekomendowane do otrzymania dofinansowania na realizację projektu pn. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Południowego Mazowsza" w ramach Działania 9.3 RPO WM na lata 2014- 2020. Więcej informacji na:
http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-3-rozwoj-ekonomii-spolecznej-1.html

Warunkiem rozpoczęcia działań jest uzyskanie statustu akredytowanego OWES - ośrodka wysokiej jakości, przyznawanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
O działaniach podejmowanych przez OWES będziemy na bieżąco informować.

Zespół OWES Radom 

Informacja do zapytania ofertowego numer 19-2016/PFRON

Radom, dn. 20.06.2016 r.

 

INFORMACJA

dotycząca zapytania ofertowego , znak sprawy: 19 – 2016/PFRON

na przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !


Informujemy, iż :
1/ w punkcie 9.8 „Ofertę należy umieścić w kopercie, która…”  omyłkowo wprowadzono adres : ul. Żeromskiego 75,
prawidłowy adres na jaki należy zaadresować kopertę to ul. Żeromskiego 51, 26- 600 Radom, województwo mazowieckie

2/ w punkcie 10.1 „Miejsce i termin składania Ofert” , również omyłkowo wprowadzono adres: ul. Kościuszki 1
prawidłowy adres na jaki należy zaadresować kopertę to ul. Żeromskiego 51, 26- 600 Radom, województwo mazowieckie

za zaistniałe omyłki przepraszamy.

05-04-2016 PRZYJMUJEMY WNIOSKI O POŻYCZKĘ NA WŁASNY BIZNES !!!

Masz pomysł na własny biznes ?  Brakuje Ci własnych środków ?....przeczytaj!!!


Jeśli masz gotowy pomysł na założenie własnej firmy, przemyślałeś go, dopracowałeś szczegóły, a może nawet napisałeś biznesplan, ale nadal nie założyłeś firmy, bo nie masz jak sfinansować niezbędnych wydatków , to instrumenty inżynierii finansowej realizowane przy pomocy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są stworzone właśnie dla Ciebie.


Projekt „Kreowanie  nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” jest współfinansowany przez  Europejski Funduszu Społeczny  w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

W ramach prowadzonego Funduszu udzielane są preferencyjnie oprocentowanych pożyczki  dla osób fizycznych zamierzających założyć własną firmę 

Pożyczka skierowana jest zarówno do osób: zatrudnionych, nieaktywnych zawodowo jak
i bezrobotnych

Oprocentowanie preferencyjne  :  0,5 %
Okres : do 60 miesięcy
Kwota : do 50 000  złotych
Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki
Karencja w spłacie kapitału : do 12 miesięcy
Obszar realizacji Projektu : teren całego województwa mazowieckiego

Środki z pożyczki mogą być przeznaczona na cele :
- inwestycyjne  (zakup maszyn, urządzeń ,remont ,itp.)
- obrotowe  (zakup towarów ,materiałów jak i wydatki związane z   bieżącą działalnością)
- inwestycyjno-obrotowe

Warunki jakie musi spełnić osoba zainteresowana :
- w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej
- zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego
- przedstawienie  wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami według wzoru obowiązującego w Funduszu Pożyczkowym
- plan przedsięwzięcia i cel pożyczki zostanie pozytywnie ocenione przez Komisję Pożyczkową;
- dokona ustalonych zabezpieczeń pożyczki

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem pożyczki mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji przy wypełnianiu wniosku udzielanych przez doradców współpracujących ze Stowarzyszeniem.


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu :

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51
26-600  Radom
Tel. 48 330 87 82
info@pozyczkinafirme.pl,   www.pozyczkinafirme.pl, https://www.facebook.com/pozyczkinafirme

 

KOMUNIKAT o zmianie oprocentowania !!!

 

INFORMUJEMY, iż od dnia 16 maja 2016 roku ULEGŁA ZMIANIE WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA :

oprocentowanie preferencyjne pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej wynosi nie więcej niż 0,5 % w skali roku dla wszystkich umów o pożyczkę podpisywanych od dnia 16 maja 2016 roku w ramach projektu pn. „ Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości
w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

 

 

Przypominamy szczegółową ścieżkę uzyskania preferencyjnej pożyczki

Dla pewnego odświeżenia, przypomnienia z serii najczęściej powtarzających się pytań, przedstawiamy szczegółową ścieżkę uzyskania preferencyjnej pożyczki.

1)     Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie: formularz dostępny jest pod adresem http://pozyczkinafirme.pl/dokumenty-do-pobrania,przeglad,63,362
2)      Przygotowanie wniosku o przyznanie pożyczki:  http://pozyczkinafirme.pl/dokumenty-do-pobrania,przeglad,63,362
3)      Bezpłatna konsultacja wniosku o pożyczkę przed jego złożeniem
4)      Przesłanie kompletu dokumentów : wniosek o przyznanie pożyczki wraz z załącznikami 
5)      Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania pożyczki w terminie 3-4 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
6)      Założenie działalności gospodarczej w przypadku decyzji pozytywnej
7)     Zawarcie umowy o pożyczkę po założeniu działalność gospodarczej. Istnieje możliwość zawarcia umowy w miejscu prowadzenia działalności pożyczkobiorcy
8)      Wypłata pożyczki na konto pożyczkobiorcy
9)      Rozliczenie pożyczki
Z uwagi na obszerny teren realizacji projektu wszelkie dokumenty związane z uzyskaniem pożyczki czy konsultacją wniosku można przesyłać na adres info@pozyczkinafirme.pl
Po uzyskaniu decyzji pozytywnej oraz założeniu działalności gospodarczej istnieje możliwość zawarcia umowy pożyczki w miejscu zamieszkana  lub prowadzenia działalności przez pożyczkobiorcę.
Podobnie przedstawia się rozliczenie wydatków, które odbywa się zawsze w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

o nas na Facebooku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przeczytacie o nas na FB ... ale i o naszych pożyczkobiorcach, którzy za naszym posrednictwem uruchomili własny biznes, ich ciekawych pomysłach,  które sfinansowalismy.
 To już ponad 160 firm, które uzyskały finansowane w formie preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
www.facebook.com/pozyczkinafirme

Jeździmy w Metrze Warszawa !!!

Od 1 kwietnia 2016 trwa nasza kampania  promocyjna Funduszu Pożyczkowego
w warszawskim Metrze. Będziemy jeździć przez cały miesiąc.

26 kwietnia JESTEŚMY NA BEMOWIE

Serdecznie zapraszamy wszytskie osoby zainteresowane uruchomieniem własnej działalności gospodarczej oraz pozyskaniem na ten cel środków finansowych na spotkanie 26 kwietnia 2016 o godz. 17:00 . Spotkanie jest organizowane przez Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości: http://biznes.bemowo.waw.pl/

Prezentacja oczywiście dotyczy naszego projektu pn. "Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiebiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inzynierii finansowej", Działanie 6.2 POKL – Pożyczka na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie Informacyjne "Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej" w Radomiu - 27 kwiecień 2016

Wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności oraz pozyskaniem dogodnych form wsparcia na starcie zapraszamy na spotkanie informacyjne do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przy ul. Kościuszki 5 a w dniu 27-04-2016 w godz. 10-13:15
 
http://mazowia.eu/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-fundusze-dla-osob-planujacych-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-radomiu-kwiecien-2016.html

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA – JAK ZACZĄĆ …ŚRODKI NA START !!!

Wszystkich z Warszawy oraz okolic zapraszamy na spotkanie 19.04.2016 od godziny 9:00 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
 http://firma.um.warszawa.pl/aktualnosci/2016/04/04/szkolenia-w-centrum-przedsiebiorczosci-smolna-kwiecien/

6 kwietnia 2016r. byliśmy na Europejskich Dniach Pracodawcy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Filia w Radomiu

Podczas środowego seminarium w ramach Europejskich Dni Pracodawcy nt. „Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców” prezentowaliśmy ofertę Funduszu Pożyczkowego  i udzielaliśmy informacji w zakresie pozyskania środków finansowych na uruchomienie własnego biznesu  „Pożyczka na start”.
Celem spotkania było przybliżenie oferty Publicznych Służb Zatrudnienia oraz podniesienie wiedzy pracodawców nt. usług urzędów pracy i partnerów rynku pracy w zakresie m.in. zatrudnienia pracowników, zmian w Prawie Pracy oraz finansowania podnoszenia kwalifikacji pracowników.
W ramach naszego Funduszu Pożyczkowy promowaliśmy finansowanie tworzenia miejsc pracy w formie samozatrudnienia : możliwość pozyskania preferencyjnej pożyczki w ramach realizowanego projektu pn.  „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  współfinansowanym przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczny: Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Spotkajmy sie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na seminarium pn. "Usługi Urzędów Pracy i Partenrów Rynku Pracy dla pracodawców"

6 kwietnia w godzinach 10-14 zapraszamy na seminarium „Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców” które odbędzie się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Radom ul. Mokra 2

Podczas seminarium przedstawiciel Funduszu Pożyczkowego będzie udzielał informacji w zakresie pozyskania środków finansowych na uruchomienie własnego biznesu  „Pożyczka na start”

Zapraszamy do udziału.