STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

Staże zawodowe praktyką dla osób niepełnosprawnych

W ramach realizowanego I etapu projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowaliśmy 30 staży zawodowych dla osób niepełnosprawnych w przedsiebiorstwach prywatnych, jednostkach samorządu terytorialnego, ogranizacjach pozarzadowych itp. Każdy uczestnik/ każda uczestniczka  projektu miał/ a 3 miesiące na zdobycie doswiadczenia zawodowego , zaznajomienie się z zasadami pracy, obowiązkami czy prawami pracowniczymi , oswojenie się z obowiązkiem regularnego wychodzenia z domu i realizacja bardzo odpowiedzialnych zadań. Najczęściej zatrudniano stażystów na stanowiskach pracownika gospodarczego, kucharza, pracownika biurowego, również w dziale kadr i płac.

Zatrudnienie dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" jako realizator projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  w ramach udzielanego wsparcia, tj. doradztwo zawodowe, wsparcie Asystentów pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe, warsztaty prozatrudnieniowe zorganizowało dla swoich uczestników projektu 6 trwałych miejsc pracy na komercyjnym rynku pracy na terenie woj. mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
Dziękujemy Pracodawcom - przedsiębiorcom za współpracę.

Niepełnosprawni na start !

Informujemy uczestników projektu, iż wszytskie miejsca stażowe zostały już rozdysponowne. Podpisano 30 umów stażowych z uczestnikami projektu oraz podmiotami realizujacymi staże zawodowe.   

Spółdzielnia socjalna w praktyce

Została już opublikowana oficjalna rządowa Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w latach 2014 - 2015. Podstawą było badanie przeprowadzone na ponad 500 spółdzielniach socjalnych.

Jak wygląda statystyczna spółdzielnia socjalna? Została założona przez osoby fizyczne, nie ma rady nadzorczej, jej sytuacja finansowa jest średnia, prowadzi działalność usługową na rzecz osób fizycznych, reklamując się głównie z wykorzystaniem Internetu oraz za pośrednictwem ulotek i plakatów. Spółdzielcy pozytywnie oceniają swoją przyszłość.

 

Pełny tekst Informacji znajdziesz tutaj: https://bip.kprm.gov.pl/…/informacje-i…/2918,informacje.html (w tej chwili plik drugi od góry)

Wykaz akredytowanych OWES

Wykaz akredytowanych OWES.

Zgodnie z § 8 ust. 10 Zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania akredytacji AKSES, prezentujemy wykaz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadających akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Ostatnia aktualizacja: 27.07.2016 r.

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Przypominamy, iż od dnia 1 maja 2016 r. nasza siedziba mieści się przy ul. Żeromskiego 51 w Radomiu oraz nasz aktualny numer tel. to 48 360 00 46.
zapraszamy

Akredytacja OWES

Informujemy, iż Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Radomiu jest w procesie weryfikacji spełniania standardów AKSES celem uzyskania akredytacji OWES- ośrodka wysokiej jakości. Akedytacja jest przyznawana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .
Więcej infomacji na stronie internetowej Ministerstwa: www.pozytek.gov.pl

W przypadku otrzymania akredytacji OWES uruchomiony zostanie pełny zakres wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych i wszytskich zainteresowanych wsparciem w obszarze polityki ekonomii społecznej.
 

21 lipca 2016 r. - spotkanie mazowieckich OWES w MCPS

W dniu 21 lipca 2016 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej ( Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a) będziemy uczestniczyli w spotkaniu wszytskich mazowieckich OWES wraz z przedstawicielami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Tematem spotkania będzie rozwój ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego oraz akredytacja ASKES.
 

OWES rekomendowany do dofinansowania na realizację działań wspierajacych podmioty ekonomii społecznej i wszytskich zainteresowanych polityka ekonomii społecznej

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" zostało rekomendowane do otrzymania dofinansowania na realizację projektu pn. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Południowego Mazowsza" w ramach Działania 9.3 RPO WM na lata 2014- 2020. Więcej informacji na:
http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-3-rozwoj-ekonomii-spolecznej-1.html

Warunkiem rozpoczęcia działań jest uzyskanie statustu akredytowanego OWES - ośrodka wysokiej jakości, przyznawanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
O działaniach podejmowanych przez OWES będziemy na bieżąco informować.

Zespół OWES Radom 

Informacja do zapytania ofertowego numer 19-2016/PFRON

Radom, dn. 20.06.2016 r.

 

INFORMACJA

dotycząca zapytania ofertowego , znak sprawy: 19 – 2016/PFRON

na przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !


Informujemy, iż :
1/ w punkcie 9.8 „Ofertę należy umieścić w kopercie, która…”  omyłkowo wprowadzono adres : ul. Żeromskiego 75,
prawidłowy adres na jaki należy zaadresować kopertę to ul. Żeromskiego 51, 26- 600 Radom, województwo mazowieckie

2/ w punkcie 10.1 „Miejsce i termin składania Ofert” , również omyłkowo wprowadzono adres: ul. Kościuszki 1
prawidłowy adres na jaki należy zaadresować kopertę to ul. Żeromskiego 51, 26- 600 Radom, województwo mazowieckie

za zaistniałe omyłki przepraszamy.

05-04-2016 PRZYJMUJEMY WNIOSKI O POŻYCZKĘ NA WŁASNY BIZNES !!!

Masz pomysł na własny biznes ?  Brakuje Ci własnych środków ?....przeczytaj!!!


Jeśli masz gotowy pomysł na założenie własnej firmy, przemyślałeś go, dopracowałeś szczegóły, a może nawet napisałeś biznesplan, ale nadal nie założyłeś firmy, bo nie masz jak sfinansować niezbędnych wydatków , to instrumenty inżynierii finansowej realizowane przy pomocy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są stworzone właśnie dla Ciebie.


Projekt „Kreowanie  nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” jest współfinansowany przez  Europejski Funduszu Społeczny  w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

W ramach prowadzonego Funduszu udzielane są preferencyjnie oprocentowanych pożyczki  dla osób fizycznych zamierzających założyć własną firmę 

Pożyczka skierowana jest zarówno do osób: zatrudnionych, nieaktywnych zawodowo jak
i bezrobotnych

Oprocentowanie preferencyjne  :  0,5 %
Okres : do 60 miesięcy
Kwota : do 50 000  złotych
Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki
Karencja w spłacie kapitału : do 12 miesięcy
Obszar realizacji Projektu : teren całego województwa mazowieckiego

Środki z pożyczki mogą być przeznaczona na cele :
- inwestycyjne  (zakup maszyn, urządzeń ,remont ,itp.)
- obrotowe  (zakup towarów ,materiałów jak i wydatki związane z   bieżącą działalnością)
- inwestycyjno-obrotowe

Warunki jakie musi spełnić osoba zainteresowana :
- w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej
- zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego
- przedstawienie  wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami według wzoru obowiązującego w Funduszu Pożyczkowym
- plan przedsięwzięcia i cel pożyczki zostanie pozytywnie ocenione przez Komisję Pożyczkową;
- dokona ustalonych zabezpieczeń pożyczki

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem pożyczki mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji przy wypełnianiu wniosku udzielanych przez doradców współpracujących ze Stowarzyszeniem.


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu :

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51
26-600  Radom
Tel. 48 330 87 82
info@pozyczkinafirme.pl,   www.pozyczkinafirme.pl, https://www.facebook.com/pozyczkinafirme

 

KOMUNIKAT o zmianie oprocentowania !!!

 

INFORMUJEMY, iż od dnia 16 maja 2016 roku ULEGŁA ZMIANIE WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA :

oprocentowanie preferencyjne pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej wynosi nie więcej niż 0,5 % w skali roku dla wszystkich umów o pożyczkę podpisywanych od dnia 16 maja 2016 roku w ramach projektu pn. „ Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości
w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

 

 

Przypominamy szczegółową ścieżkę uzyskania preferencyjnej pożyczki

Dla pewnego odświeżenia, przypomnienia z serii najczęściej powtarzających się pytań, przedstawiamy szczegółową ścieżkę uzyskania preferencyjnej pożyczki.

1)     Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie: formularz dostępny jest pod adresem http://pozyczkinafirme.pl/dokumenty-do-pobrania,przeglad,63,362
2)      Przygotowanie wniosku o przyznanie pożyczki:  http://pozyczkinafirme.pl/dokumenty-do-pobrania,przeglad,63,362
3)      Bezpłatna konsultacja wniosku o pożyczkę przed jego złożeniem
4)      Przesłanie kompletu dokumentów : wniosek o przyznanie pożyczki wraz z załącznikami 
5)      Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania pożyczki w terminie 3-4 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
6)      Założenie działalności gospodarczej w przypadku decyzji pozytywnej
7)     Zawarcie umowy o pożyczkę po założeniu działalność gospodarczej. Istnieje możliwość zawarcia umowy w miejscu prowadzenia działalności pożyczkobiorcy
8)      Wypłata pożyczki na konto pożyczkobiorcy
9)      Rozliczenie pożyczki
Z uwagi na obszerny teren realizacji projektu wszelkie dokumenty związane z uzyskaniem pożyczki czy konsultacją wniosku można przesyłać na adres info@pozyczkinafirme.pl
Po uzyskaniu decyzji pozytywnej oraz założeniu działalności gospodarczej istnieje możliwość zawarcia umowy pożyczki w miejscu zamieszkana  lub prowadzenia działalności przez pożyczkobiorcę.
Podobnie przedstawia się rozliczenie wydatków, które odbywa się zawsze w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

o nas na Facebooku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przeczytacie o nas na FB ... ale i o naszych pożyczkobiorcach, którzy za naszym posrednictwem uruchomili własny biznes, ich ciekawych pomysłach,  które sfinansowalismy.
 To już ponad 160 firm, które uzyskały finansowane w formie preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
www.facebook.com/pozyczkinafirme

Jeździmy w Metrze Warszawa !!!

Od 1 kwietnia 2016 trwa nasza kampania  promocyjna Funduszu Pożyczkowego
w warszawskim Metrze. Będziemy jeździć przez cały miesiąc.