STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

NISKOOPROCENTOWANE POŻYCZKI NA WŁASNY BIZNES!

Rusza projekt pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” realizowany w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Rusza projekt pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” realizowany w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Termin realizacji projektu 28 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2015 r.
Całkowita wartość projektu: 9 349 420,00 zł
340 osób z Mazowsza otrzyma pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności. Projekt zakłada stworzenie warunków do kreowania nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości. Wsparciem objętym zostanie 181 kobiet i 159 mężczyzn. Możliwość uzyskania niskooprocentowanej (do 4%) pożyczki do wysokości 50 tys. zł. Pożyczkobiorcy wezmą udział w szkoleniach umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej firmy. W ramach projektu przewidziane jest również doradztwo indywidualne.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych (60%), nieaktywnych zawodowo (30%) oraz osób zatrudnionych (10%). Pomoc uzyskają osoby chcące zrealizować swój pomysł na biznes, a nie mające wystarczających środków, np. niska zdolność kredytowa.
Wsparcie ma charakter pilotażowy w ramach programu i jest skierowane do podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie oraz kontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji:
pon – ptk 7:30 do 15:30
tel. (48) 360 00 45  
e-mail: info@pozyczkinafirme.pl

Do 8 lipca 2013 r. trwa pierwszy etap rekrutacji do projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim

Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim", realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 06.05.2013r. - 08.07.2013r. 
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
· bezrobotne, w szczególności osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatów; ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz miasta Ciechanów
· zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej
 
W ramach projektu oferujemy:
     
·         wsparcie szkoleniowo-doradcze
·         wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej do 20 000,00 zł na osobę
·         wsparcie pomostowe przez 6/12 miesięcy po 1300,00 zł miesięcznie na osobę
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220,222, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 671-13-06, e-mail: owes@owes-ciechanow.pl  lub na stronie internetowej OWES: www.owes-ciechanow.pl
 
Zasady naboru
1.    O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
2.    Dla każdego planowanego naboru prowadzony jest osobny proces rekrutacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, muszą każdorazowo składać odrębny komplet dokumentów i przejść całą procedurę rekrutacji, chyba że Beneficjent podejmie inną decyzję.
3.    Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
4.    Podstawą rejestracji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub wysłanie pocztą na adres Biura Projektu. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty, które wpłyną/zostaną dostarczone do Biura Projektu przed lub po terminie naboru pozostaną nierozpatrzone.
5.    Kandydat/ka w ramach danego naboru może złożyć tylko jeden komplet Dokumentów Rekrutacyjnych. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7.    Komplet Dokumentów Rekrutacyjnych stanowią łącznie:
a)    Formularz Rekrutacyjny,
b)    Oświadczenie zbiorcze,
c)    Zaświadczenie o zadeklarowanym statusie osoby posiadającej uprawnienia do założenia spółdzielni socjalnej.
Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 
Dokumenty Rekrutacyjne:

Ruszył nabór wniosków o preferencyjne pożyczki

W ramach projektu „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ruszył nabór wniosków o przyznanie preferencyjnych pożyczek dla przyszłych przedsiębiorców.
W ramach projektu „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ruszył nabór wniosków o przyznanie preferencyjnych pożyczek dla przyszłych przedsiębiorców. Więcej szczegółów w zakładce „O projekcie”.
Poniżej przedstawiamy komplet dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pożyczkę:
1)    Formularz zgłoszeniowy
2)    Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3)    Deklaracja uczestnictwa w projekcie
4)    Wniosek o pożyczkę

Dokumenty dla poręczyciela pożyczki
1) Zaświadczenie o dochodach
2) Oświadczenia poręczyciela (dwa druki)
W przypadku innych zabezpieczeń: ustalane indywidualnie
Dokumenty wraz  z Regulaminem Funduszu Pożyczkowego dostępne są w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Pomoc w przygotowaniu dokumentacji można uzyskać w Biurze Projektu lub w Punktach Konsultacyjnych KSU na terenie całego województwa mazowieckiego.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy i kontakt z naszym Biurem.

SZKOLENIA Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ:

,,Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” działający przy Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w partnerstwie z Gminą Glinojeck ZAPRASZA DO  UDZIAŁU W SZKOLENIACH  Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ:
1. Elementarz Ekonomii Społecznej (aspekty prawne funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej, typy przedsiębiorstw społecznych, specyfika spółdzielni socjalnej, przykłady dobrych praktyk, praktyczne możliwości wspierania i finansowania działań w zakresie Ekonomii Społecznej)
2. Przedsiębiorczość społeczna (aspekty prawne i społeczne przedsiębiorstw społecznych, czynniki rozwoju, podstawy zarzadzania PES, źródła finansowania przedsięwzięć społecznych, zajęcia warsztatowe
nt. upowszechniania dobrych praktyk, tworzenia wizerunku marki i form integracji)
3. Ekonomia Społeczna dla JST i administracji (wprowadzenie do ekonomii społecznej, (aspekty prawne funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej, typy przedsiębiorstw społecznych,  diagnoza społeczna, przykłady dobrych praktyk, wspólne obszary działania JST i administracji oraz sektora ES, integracja społeczna i zawodowa, strategie rozwoju i wspierania sektora ES przez JST)
4. Akademia NGO (działalność gospodarcza odpłatna w organizacjach pozarządowych, planowanie rozwoju i funkcjonowania PES, zarządzanie firmą, zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej, opracowanie oferty sponsorskiej)
Każde szkolenie trwa 40 godzin w trakcie wybranych 5 dni roboczych.  Szkolenia organizowane będą
w Ciechanowie przy ul. Małgorzackiej 8  (siedziba Fundacji Gospodarczej im. K. Marcinkowskiego) w sali dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Szkolenia rozpoczynają się od maja br. O terminach poszczególnych szkoleń będziemy Państwa informować na bieżąco.
 
 
Informacje dodatkowe: uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne i obejmuje udział w szkoleniu,  komplet materiałów dydaktycznych oraz poczęstunek . Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mogą skorzystać z doradztwa
w zakresie objętym szkoleniem. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób z jednego podmiotu istnieje możliwość uzgodnienia terminu przeprowadzenia szkolenia.
 
Chętnych prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza rekrutacyjnego na adres:
owes@owes-ciechanow.pl  lub kontakt z Biurem Projektu w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7; tel. 023 671 13 06.

Dokumenty rekrutacyjne na szkolenia do pobrania:  Formularz zgłoszeniowy na szkolenia
 
Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana adresu siedziby i numeru telefonu

Już od 1 maja 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"
przy ulicy Żeromskiego 51 w Radomiu.

Zmianie ulega też główny numer telefonu: (48) 360 00 46.
Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: (48) 330 87 82


Zapraszamy.