STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Już od 1 maja 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" przy ulicy Żeromskiego 51 w Radomiu

AKTUALNOŚCI

Wesołych Świąt

Zaproszenie na I Zjazd Sieci MLOP

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus” i Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w I Zjeździe Sieci
 
Mazowieckiej Ligi Organizacji Pozarządowych
 
Do udziału w Zjeździe zapraszamy przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, które złożyły Wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie. Do udziału zapraszamy zarówno przedstawicieli władz stowarzyszeń i fundacji, jak również ich pracowników, członków założycieli i wolontariuszy. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin I Zjazdu: 20-21 marca 2015 roku

Miejsce: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne KZRS „SCH”, Ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa

Kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Program Zjazdu Sieci
 
Prosimy o przesłanie fax-em lub w wersji elektronicznej (skan) uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego, zawierającego datę i pełen podpis osoby zgłaszającej się do uczestnictwa w I Zjeździe Sieci. Oferta powinna zostać przesłana na numer fax-u 48 360 00 46 lub na adres poczty elektronicznej: rcp1@radom.net.

Termin nadsyłania Formularzy zgłoszeniowych – 19.03.2015, godzina 12.00

Szczegółowe informacje:

www.ligamazowiecka.pl

Zaproszenie na „Warsztaty regionalne z nowoczesnych technologii z elementami networkingu”

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus” i Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w „Warsztatach regionalnych z nowoczesnych technologii z elementami networkingu”.

Do udziału w Warsztatach I Edycji zapraszamy przedstawicieli Organizacji Pozarządowych działających na terenie subregionu radomskiego. Do udziału zapraszamy zarówno przedstawicieli władz stowarzyszeń i fundacji, jak również ich pracowników, członków założycieli i wolontariuszy. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Termin I Edycji Warsztatów: 16-17 marca 2015 roku
Zajęcia w godzinach 9:00 - 16:00


 Miejsce: O.K.Z. Profesja, ul. Biznesowa 7, II p., sala nr 201, 26-600 Radom

 Kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy
 
Termin nadsyłania Formularzy zgłoszeniowych – 11.03.2015, godzina 15.00
 
Prosimy o przesłanie fax-em lub w wersji elektronicznej (skan) uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego, zawierającego datę i pełen podpis osoby zgłaszającej się do uczestnictwa. Formularz powinien zostać przesłany na numer fax-u 48 360 00 46 lub na adres poczty elektronicznej: rcp1@radom.net.

 Tematyka Warsztatów:
 
 • niskobudżetowe formy promocji organizacji pozarządowych,
 • marketing wirusowy i social media i ich wykorzystanie w działalności organizacji pozarządowych,
 • nowe formy prezentacji multimedialnych,
 • narzędzia i techniki pracy zdalnej/networkingu,
 • wykorzystanie portali crowfundingowych,
 • podstawy programowania przekazu internetowego,
 • podstawy obróbki graficznej,
 • internetowe źródła open source,
 • niezbędne oprogramowanie freeware, itp.
 
Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu w Radomiu

Stowarzyszenie „Radomskie
Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Kościuszki 1
26-600 Radom
Tel. 48 360 00 45
rcp1@radom.net

„V Forum Rozwoju Mazowsza" już niebawem. Spotkajmy się 4 i 5 listopada

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń ekspertów. Dwa dni pełne inspiracji, 23 sesje tematyczne, mnogość krajowych i zagranicznych prelegentów. Podczas licznych debat oraz wystąpień zbierzemy najważniejsze doświadczenia i rekomendacje z implementacji środków europejskich okresu 2007-2013. V Forum to także odsłona możliwości absorbcji i kierunków wsparcia kolejnej perspektywy.
Zapraszamy do włączenia się we wspólne budowanie platformy wymiany doświadczeń i poglądów na temat funduszy europejskich wdrażanych na Mazowszu.
 
Udział w wydarzaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji na stronie www.vforum.growupstartup.com [2].
 

Trwają warsztaty w ramach projektu "Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę"

           Trwają warsztaty dla uczestników projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości i Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”. Celem warsztatów jest wsparcie uczestników i uczestniczek projektu w znalezieniu zatrudnienia. Warsztaty z zakresu miękkich kompetencji przydatnych w miejscu pracy, przedsiębiorczości, trening pracy i spotkania informacyjne z przedsiębiorcami to kolejne formy wsparcia kierowane do uczestników projektu. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Zapraszamy do Galerii Multimedialnej

NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

W TERMINIE 13.10 - 15.12.2014 R. TRWA V NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
13.10.2014r. rozpoczyna się V nabór uczestników/uczestniczek do projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim", realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Rekrutacja jest prowadzona do dnia 15.12.2014r.
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
• bezrobotne, w szczególności osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatów; ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz miasta Ciechanów; w szczególności osoby niepełnosprawne;
• zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej

W ramach projektu oferujemy:
•     wsparcie szkoleniowo-doradcze
•     wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej do 20 000,00 zł na osobę
•     wsparcie pomostowe

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220,222, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 671-13-06, e-mail: owes@owes-ciechanow.pl lub na stronie internetowej SRCP: www.srcp.radom.pl, www.owes-ciechanow.pl

Zasady naboru
1.  O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
2.  Dla każdego planowanego naboru prowadzony jest osobny proces rekrutacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, muszą każdorazowo składać odrębny komplet dokumentów i przejść całą procedurę rekrutacji, chyba że Beneficjent podejmie inną decyzję.
3.  Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
4.  Podstawą rejestracji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub wysłanie pocztą na adres Biura Projektu. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty, które wpłyną/zostaną dostarczone do Biura Projektu przed lub po terminie naboru pozostaną nierozpatrzone.
5.  Kandydat/ka w ramach danego naboru może złożyć tylko jeden komplet Dokumentów Rekrutacyjnych. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7.  Komplet Dokumentów Rekrutacyjnych stanowią łącznie:
a)  Formularz Rekrutacyjny,
b)  Oświadczenie zbiorcze,
c)  Zaświadczenie o zadeklarowanym statusie osoby posiadającej uprawnienia do założenia spółdzielni socjalnej.

Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, że w piątej rekrutacji osób chętnych do złożenia spółdzielni socjalnej przewiduje się możliwość skrócenia terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych po wpłynięciu 20 formularzy rekrutacyjnych. W dniu, w którym wpłynie wymagana liczba formularzy rekrutacyjnych, zostanie podana informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia o zamknięciu rekrutacji z tym dniem.

Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania w zakładce: Dokumenty do pobrania

Wizyta Studyjna

          To już druga wizyta studyjna realizowana w ramach projektu. Uczestnicy i Uczestniczki projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości i Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”, w dniach 10-11.09.2014 roku wzięli udział w Wizycie Studyjnej realizowanej w ramach projektu. Dwudniowy wyjazd do Krakowa obfitował w wiele nowych doświadczeń i wiadomości. Spotkania informacyjne prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne” w Krakowie przybliżyły sposoby działania organizacji oferującej pomoc osobom niepełnosprawnym. Uczestnicy wizyty studyjnej poznali sposoby działania Zakładu Pracy Chronionej oraz działającego przy Stowarzyszeniu Rodzin Zakładu Aktywności Zawodowej, zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością psychiczną. Możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikami ZAZ stanowiła element zwiększający doświadczenie uczestników i uczestniczek projektu. Znakomicie rozwinięty sektor przedsiębiorczości społecznej w Krakowie stanowi niedościgniony wzór dla organizacji i instytucji działających na terenie subregionu radomskiego.

         Wizyta Studyjna stanowiła również element integracji uczestników i uczestniczek projektu z różnych kierunków szkoleniowych, umożliwiając im wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń. Wizyta Studyjna realizowana była w ramach projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Zapraszamy do Galerii Multimedialnej prezentującej zdjęcia z Wizyty Studyjnej

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Nowi kucharze na rynku pracy

    Zakończyło się szkolenie na kierunku „Kucharz/Kelner z elementami cateringu”, realizowane w ramach projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Szkolenie realizowane było w dniach 10.01.2014-07.02.2014. W szkoleniu udział wzięło 13 uczestników i uczestniczek projektu. W czasie kursu zdobyli niezbędną wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne w ramach nowego zawodu, pozwalające im podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W ramach kursu uczestnicy i uczestniczki projektu zapoznali się z najważniejszymi elementami i zasadami pracy, a także zdobyli praktyczne umiejętności w przygotowywaniu potraw i obsłudze gości. Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym, pozwalającym sprawdzić stopień wiedzy zdobytej w czasie szkolenia. Kolejnym etapem na drodze do nowego zawodu są staże zawodowe, pozwalające sprawdzić nabyte w trakcie szkolenia umiejętności na właściwym miejscu pracy.

Zapraszamy do Galerii Multimedialnej

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Informacja dot. e-PUNKTU funkcjonującego przy PARP

Jak być świadomym użytkownikiem Internetu?
 
Powszechność Internetu oraz korzystanie z jego usług jest coraz bardziej związane z naszym życiem.  Jednocześnie rola Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej wzrasta. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie wykorzystują narzędzia internetowe są w stanie szybciej zwiększyć przychody i zatrudnienie oraz uzyskać większy zasięg działania i poziom eksportu.
 
Handel elektroniczny jest branżą, której funkcjonowanie jest uregulowane w wielu aktach prawnych. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z jedną ustawą, która regulowałaby całe spektrum zagadnień związanych z e-commerce. Rozproszenie przepisów w różnych regulacjach rodzi szereg problemów, w szczególności wśród przedsiębiorców. Pomocne w tym zakresie są inicjatywy, które stanowią płaszczyznę dla zagregowania powyższych zagadnień. Jedną z nich jest właśnie Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców funkcjonujący przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. E-PUNKT to miejsce, w którym dostępne są informacje związane z działalnością prowadzoną w Internecie. Serwis pozwala przedsiębiorcom i konsumentom lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z zakupami przez Internet.
 
Do głównych zadań e-PUNKTU należą: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Zadania te e-PUNKT realizuje poprzez podejmowanie takich działań, jak e-seminaria, publikacja materiałów edukacyjnych na temat prawa Internetu, prowadzenie strony internetowej e-PUNKTU pod adresem e-punkt.gov.pl, na której udostępniane są informacje z zakresu prawa obrotu elektronicznego.
 
W roku 2013 w ramach działalności e-PUNKTU opracowana została seria artykułów edukacyjnych, m.in. o tematyce nadchodzących zmian w sprzedaży przez Internet pt. „Dyrektywa konsumencka – konsekwencje dla e-przedsiębiorców” (cz. 1 i cz. 2).
 
Na stronie znajdują się ponadto publikacje elektroniczne (e-booki), infografiki edukacyjne oraz nagrania z pięciu wykładów eksperckich, zorganizowanych w 2013 r.
 
Zapraszamy do odwiedzania strony e-punkt.gov.pl

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"                                                           

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

 Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Wizyta studyjna w ramach projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”

         Uczestnicy i Uczestniczki projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości i Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”, w dniach 17-18.09.2013 roku wzięli udział w Wizycie Studyjnej realizowanej w ramach projektu. Dwudniowy wyjazd do Krakowa obfitował w wiele nowych doświadczeń i wiadomości. Spotkania informacyjne prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne” w Krakowie pozwoliły na poznanie sposobów działania organizacji oferującej pomoc osobom niepełnosprawnym. W czasie spotkań informacyjnych uczestnicy wizyty studyjnej poznali sposoby działania Zakładu Pracy Chronionej oraz działającego przy Stowarzyszeniu Rodzin Zakładu Aktywności Zawodowej, zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością psychiczną. Możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikami ZAZ stanowiła element zwiększający doświadczenie uczestników i uczestniczek projektu. Znakomicie rozwinięty sektor przedsiębiorczości społecznej w Krakowie stanowi niedościgniony wzór dla organizacji i instytucji działających na terenie subregionu radomskiego.

         Wizyta Studyjna stanowiła również element integracji uczestników i uczestniczek projektu z różnych kierunków szkoleniowych, umożliwiając im wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń. Wizyta Studyjna realizowana była w ramach projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Zapraszamy do Galerii Multimedialnej prezentującej zdjęcia z Wizyty Studyjnej

3 września 2013r. rozpoczyna się II nabór uczestników/uczestniczek zainteresowanych uruchomieniem spółdzielni socjalnej

Rozpoczynamy II nabór uczestników/uczestniczek do projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim", realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 03.09.2013r. - 04.11.2013r. 
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
· bezrobotne, w szczególności osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatów; ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz miasta Ciechanów;
· zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej
 
W ramach projektu oferujemy:
     
·         wsparcie szkoleniowo-doradcze
·         wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej do 20 000,00 zł na osobę
·         wsparcie pomostowe przez 6/12 miesięcy po 1300,00 zł miesięcznie na osobę
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220,222, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 671-13-06, e-mail: owes@owes-ciechanow.pl lub na stronie internetowej SRCP: www.srcp.radom.pl
 
Zasady naboru
1.    O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
2.    Dla każdego planowanego naboru prowadzony jest osobny proces rekrutacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, muszą każdorazowo składać odrębny komplet dokumentów i przejść całą procedurę rekrutacji, chyba że Beneficjent podejmie inną decyzję.
3.    Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
4.    Podstawą rejestracji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub wysłanie pocztą na adres Biura Projektu. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty, które wpłyną/zostaną dostarczone do Biura Projektu przed lub po terminie naboru pozostaną nierozpatrzone.
5.    Kandydat/ka w ramach danego naboru może złożyć tylko jeden komplet Dokumentów Rekrutacyjnych. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7.    Komplet Dokumentów Rekrutacyjnych stanowią łącznie:
a)    Formularz Rekrutacyjny,
b)    Oświadczenie zbiorcze,
c)    Zaświadczenie o zadeklarowanym statusie osoby posiadającej uprawnienia do założenia spółdzielni socjalnej.
Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 
Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania w zakładce: Dokumenty do pobrania

Lista osób zainteresowanych uruchomieniem spółdzielni socjalnej – zakwalifikowanych w I naborze - do udziału w projekcie

 Zgodnie z § 6 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” komisja rekrutacyjna wyłoniła 20 osób. Kandydaci/kandydatki, którzy znaleźli się na liście osób zakwalifikowanych do projektu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie szkolenia.
Aby odczytać swoje dane należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który został Państwu nadany podczas składania dokumentów rekrutacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 23 671 13 06 w godz. 7:30 do 15:30 osoba do kontaktu: Pan Janusz Kowalski.
  
L.p. Nr ewidencyjny       
1 1/I/OWES
2 2/I/OWES
3 3/I/OWES
4 4/I/OWES
5 5/I/OWES
6 6/I/OWES
7 7/I/OWES
8 8/I/OWES
9 9/I/OWES
10 10/I/OWES
11 11/I/OWES
12 12/I/OWES
13 13/I/OWES
14 14/I/OWES
15 15/I/OWES
16 17/I/OWES
17 18/I/OWES
18 19/I/OWES
19 20/I/OWES
20 21/I/OWES
 
 
 
 
 

BEZPŁATNE usługi finansowe, prawne, marketingowe!!!

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM
zaprasza
PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ[1]
do korzystania z
BEZPŁATNYCH USŁUG
FINANSOWYCH - PRAWNYCH - MARKETINGOWYCH
 
Szczegółowych informacji udziela konsultant ds. ekonomii społecznej
tel. 23 671 13 06, e-mail: r.panfil@srcp.radom.pl
w godz. 7:30 – 15:30
USŁUGI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 
[1] W ramach PO KL do tej kategorii zaliczone zostały: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe (http://www.efs.gov.pl/Slownik/Strony/Podmioty_ekonomii_spolecznej.aspx)

Zostań Liderem Innowacji Społecznych

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" poszukuje kandydatów na Lidera Innowacji Społecznych w ramach realizacji projektu pt. „KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowsze w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów zaniechania kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wpierających”  realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Oferujemy:
- udział w warsztatach i szkoleniach,
- pozyskanie wiedzy o priorytetach i możliwościach finansowania projektów ze środków europejskich w okresie 2014-2020,
- zdobycie umiejętności pozyskiwania środków pozabudżetowych,
- indywidualne doradztwo w zakresie rozwoju predyspozycji zwodowych,
- uzyskanie certyfikatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie,
- nawiązanie nowych kontaktów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z p. Anną Wroną (tel. 48 360 00 45 w. 24)

Przedłużamy termin składania ofert dot. Postępowania 30-2013/7.2.2 POKL

„Szanowni Państwo!

W związku z otrzymaną od potencjalnego oferenta informacją dot. wady w treści zapytania ofertowego przedłużamy termin składania ofert do 23 lipca 2013 r. do godz. 15:15.
Zamawiający nie widzi podstaw do unieważnienia całego postępowania z uwagi na fakt, iż w toku ww. postępowania zostały złożone oferty co świadczy, że zapytanie ofertowe było zbudowane w sposób wystarczający do złożenia ofert. Nie mniej jednak aby umożliwić wszystkim potencjalnym oferentom równe traktowanie, usuwamy wskazaną usterkę i wydłużamy termin składania ofert.
Usterka dot.: niejasności zawartych w treści zapytania:
 
Poprzednie brzmienie:
"Pkt. 14.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej Oferty na podstawie nw. kryteriów oceny Ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
4. Doświadczenie doradcze w ciągu ostatnich 2 lat w zakresie prawa – max. 20 pkt. (Sposób przyznawania punktów wg następujących kryteriów: 2 - 3 lata doświadczenia – 5 pkt, 4 - 5 lat doświadczenia – 10 pkt,; powyżej 6 – 7 lat doświadczenia - 15 pkt, powyżej 7 lat doświadczenia – 20 pkt.)"

Prawidłowe brzmienie:
Pkt. 14.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej Oferty na podstawie nw. kryteriów oceny Ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
4. Doświadczenie doradcze w ciągu ostatnich lat w zakresie prawa – max. 20 pkt. (Sposób przyznawania punktów wg następujących kryteriów: 2 - 3 lata doświadczenia – 5 pkt, 4 - 5 lat doświadczenia – 10 pkt,; 6 – 7 lat doświadczenia - 15 pkt, powyżej 7 lat doświadczenia – 20 pkt.)"

Usunięto zapis dot. "2 lat" ponieważ niemożliwe jest uzyskanie ponad dwuletniego doświadczenia w ciągu 2 lat! 
Wychwycony błąd miał charakter omyłki pisarskiej powodując w konsekwencji błąd logiczny, nie mniej jednak błąd ten nie był wadą uniemożliwiającą złożenie ofert w terminie gdyż intencja Zamawiającego była jasna do interpretacji.

Zapraszamy do składania ofert do 23.07.2013 roku w siedzibie Zamawiającego. 
Poprawiona dokumentacja do pobrania: www.owes-ciechanów.pl i www.srcp.radom.pl 

Przedłużamy termin rekrutacji do projektu „Ośrodek wspierania ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim” w ramach I Naboru

Przedłużamy do 9 sierpnia 2013 roku terminu rekrutacji w ramach I naboru do projektu, pt.  „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim"
 

Zgodnie z § 5, pkt.1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu    pn.: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”  informujemy osoby fizyczne chcące założyć spółdzielnie socjalne o wydłużeniu terminu rekrutacji do czasu zakwalifikowania niezbędnej liczby Kandydatów/Kandydatek do uczestnictwa w  projekcie. Planowany termin zakończenia rekrutacji to 9 sierpnia 2013 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej do składania DOKUMENTÓW REKRUTACYNYCH  w formie Formularzy rekrutacyjnych. 

Wspólne inicjatywy na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

W dniu 07.06.2013 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie odbyło się spotkanie dotyczące działań podejmowanych na terenie powiatu ciechanowskiego w zakresie Ekonomii Społecznej. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 10 ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie oraz oddziału regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża i Fundacji Gospodarcze im. K. Marcinkowskiego.
                Celem spotkania było nawiązanie ścisłej współpracy miedzy reprezentantami zaproszonych instytucji i organizacji pod kątem podjęcia działań na rzecz integracji społecznej i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W trakcie spotkania dokonano prezentacji oferty OWES i działań PUP skierowanych do tej grupy bezrobotnych. Przedstawiona została ogólna oferta szkoleniowo-doradcza Ośrodka oraz harmonogram najbliższych szkoleń, zwłaszcza adresowanych do przedstawicieli JST i administracji w powiecie ciechanowskim. W trakcie dyskusji omówione zostały również ogólne zasady rekrutacji i przyznawania wsparcia finansowego uczestnikom projektu, z uwzględnieniem potencjalnych szans i zagrożeń w rekrutacji grupy docelowej.
                Uczestnicy podkreślili potrzebę organizacji tego typu spotkań roboczych w przyszłości.

Galeria zdjęć ze spotkania

Warsztaty grupowe w ramach projektu "Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę"


W dniu 4 czerwca 2013 roku rozpoczynamy realizację warsztatów grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu "Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę".
 
Warsztaty przeznaczone są dla 10 osób, które zakwalifikowały się do uczestnictwa w projekcie. Celem warsztatów grupowych jest pomoc doradcza, która umożliwi uczestnikom i uczestniczkom projektu zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie i nabycie oraz rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej. Warsztaty potrwają do 5 czerwca 2013 roku.

Zapraszamy do relacji z przebiegu warsztatów w dziale "Galeria".

                                             Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram najbliższych warsztatów.

Komunikat odnośnie wysokości oprocentowania pożyczek w ramach projektu "Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w województwie mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej"

W związku z realizacją projektu pt. "Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w województwie mazowieckim za pomocą instrumentów inzynierii finansowej", Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia", Zarząd Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości", w dniu 2 kwietnia 2013 roku, podjął uchwałę, na mocy której preferencyjne oprocentowanie pożyczek udzielanych w ramach projektu wynosi 4% w skali roku

 

NISKOOPROCENTOWANE POŻYCZKI NA WŁASNY BIZNES!

Rusza projekt pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” realizowany w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Rusza projekt pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” realizowany w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Termin realizacji projektu 28 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2015 r.
Całkowita wartość projektu: 9 349 420,00 zł
340 osób z Mazowsza otrzyma pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności. Projekt zakłada stworzenie warunków do kreowania nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości. Wsparciem objętym zostanie 181 kobiet i 159 mężczyzn. Możliwość uzyskania niskooprocentowanej (do 4%) pożyczki do wysokości 50 tys. zł. Pożyczkobiorcy wezmą udział w szkoleniach umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej firmy. W ramach projektu przewidziane jest również doradztwo indywidualne.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych (60%), nieaktywnych zawodowo (30%) oraz osób zatrudnionych (10%). Pomoc uzyskają osoby chcące zrealizować swój pomysł na biznes, a nie mające wystarczających środków, np. niska zdolność kredytowa.
Wsparcie ma charakter pilotażowy w ramach programu i jest skierowane do podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie oraz kontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji:
pon – ptk 7:30 do 15:30
tel. (48) 360 00 45  
e-mail: info@pozyczkinafirme.pl

Do 8 lipca 2013 r. trwa pierwszy etap rekrutacji do projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim

Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim", realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 06.05.2013r. - 08.07.2013r. 
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
· bezrobotne, w szczególności osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatów; ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz miasta Ciechanów
· zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej
 
W ramach projektu oferujemy:
     
·         wsparcie szkoleniowo-doradcze
·         wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej do 20 000,00 zł na osobę
·         wsparcie pomostowe przez 6/12 miesięcy po 1300,00 zł miesięcznie na osobę
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220,222, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 671-13-06, e-mail: owes@owes-ciechanow.pl  lub na stronie internetowej OWES: www.owes-ciechanow.pl
 
Zasady naboru
1.    O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
2.    Dla każdego planowanego naboru prowadzony jest osobny proces rekrutacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, muszą każdorazowo składać odrębny komplet dokumentów i przejść całą procedurę rekrutacji, chyba że Beneficjent podejmie inną decyzję.
3.    Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
4.    Podstawą rejestracji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub wysłanie pocztą na adres Biura Projektu. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty, które wpłyną/zostaną dostarczone do Biura Projektu przed lub po terminie naboru pozostaną nierozpatrzone.
5.    Kandydat/ka w ramach danego naboru może złożyć tylko jeden komplet Dokumentów Rekrutacyjnych. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7.    Komplet Dokumentów Rekrutacyjnych stanowią łącznie:
a)    Formularz Rekrutacyjny,
b)    Oświadczenie zbiorcze,
c)    Zaświadczenie o zadeklarowanym statusie osoby posiadającej uprawnienia do założenia spółdzielni socjalnej.
Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 
Dokumenty Rekrutacyjne:

Ruszył nabór wniosków o preferencyjne pożyczki

W ramach projektu „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ruszył nabór wniosków o przyznanie preferencyjnych pożyczek dla przyszłych przedsiębiorców.
W ramach projektu „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ruszył nabór wniosków o przyznanie preferencyjnych pożyczek dla przyszłych przedsiębiorców. Więcej szczegółów w zakładce „O projekcie”.
Poniżej przedstawiamy komplet dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pożyczkę:
1)    Formularz zgłoszeniowy
2)    Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3)    Deklaracja uczestnictwa w projekcie
4)    Wniosek o pożyczkę

Dokumenty dla poręczyciela pożyczki
1) Zaświadczenie o dochodach
2) Oświadczenia poręczyciela (dwa druki)
W przypadku innych zabezpieczeń: ustalane indywidualnie
Dokumenty wraz  z Regulaminem Funduszu Pożyczkowego dostępne są w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Pomoc w przygotowaniu dokumentacji można uzyskać w Biurze Projektu lub w Punktach Konsultacyjnych KSU na terenie całego województwa mazowieckiego.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy i kontakt z naszym Biurem.

SZKOLENIA Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ:

,,Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” działający przy Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w partnerstwie z Gminą Glinojeck ZAPRASZA DO  UDZIAŁU W SZKOLENIACH  Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ:
1. Elementarz Ekonomii Społecznej (aspekty prawne funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej, typy przedsiębiorstw społecznych, specyfika spółdzielni socjalnej, przykłady dobrych praktyk, praktyczne możliwości wspierania i finansowania działań w zakresie Ekonomii Społecznej)
2. Przedsiębiorczość społeczna (aspekty prawne i społeczne przedsiębiorstw społecznych, czynniki rozwoju, podstawy zarzadzania PES, źródła finansowania przedsięwzięć społecznych, zajęcia warsztatowe
nt. upowszechniania dobrych praktyk, tworzenia wizerunku marki i form integracji)
3. Ekonomia Społeczna dla JST i administracji (wprowadzenie do ekonomii społecznej, (aspekty prawne funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej, typy przedsiębiorstw społecznych,  diagnoza społeczna, przykłady dobrych praktyk, wspólne obszary działania JST i administracji oraz sektora ES, integracja społeczna i zawodowa, strategie rozwoju i wspierania sektora ES przez JST)
4. Akademia NGO (działalność gospodarcza odpłatna w organizacjach pozarządowych, planowanie rozwoju i funkcjonowania PES, zarządzanie firmą, zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej, opracowanie oferty sponsorskiej)
Każde szkolenie trwa 40 godzin w trakcie wybranych 5 dni roboczych.  Szkolenia organizowane będą
w Ciechanowie przy ul. Małgorzackiej 8  (siedziba Fundacji Gospodarczej im. K. Marcinkowskiego) w sali dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Szkolenia rozpoczynają się od maja br. O terminach poszczególnych szkoleń będziemy Państwa informować na bieżąco.
 
 
Informacje dodatkowe: uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne i obejmuje udział w szkoleniu,  komplet materiałów dydaktycznych oraz poczęstunek . Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mogą skorzystać z doradztwa
w zakresie objętym szkoleniem. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób z jednego podmiotu istnieje możliwość uzgodnienia terminu przeprowadzenia szkolenia.
 
Chętnych prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza rekrutacyjnego na adres:
owes@owes-ciechanow.pl  lub kontakt z Biurem Projektu w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7; tel. 023 671 13 06.

Dokumenty rekrutacyjne na szkolenia do pobrania:  Formularz zgłoszeniowy na szkolenia
 
Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana adresu siedziby i numeru telefonu

Już od 1 maja 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"
przy ulicy Żeromskiego 51 w Radomiu.

Zmianie ulega też główny numer telefonu: (48) 360 00 46.
Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: (48) 330 87 82


Zapraszamy.