STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

Staże zawodowe praktyką dla osób niepełnosprawnych

W ramach realizowanego I etapu projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowaliśmy 30 staży zawodowych dla osób niepełnosprawnych w przedsiebiorstwach prywatnych, jednostkach samorządu terytorialnego, ogranizacjach pozarzadowych itp. Każdy uczestnik/ każda uczestniczka  projektu miał/ a 3 miesiące na zdobycie doswiadczenia zawodowego , zaznajomienie się z zasadami pracy, obowiązkami czy prawami pracowniczymi , oswojenie się z obowiązkiem regularnego wychodzenia z domu i realizacja bardzo odpowiedzialnych zadań. Najczęściej zatrudniano stażystów na stanowiskach pracownika gospodarczego, kucharza, pracownika biurowego, również w dziale kadr i płac.

Zatrudnienie dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" jako realizator projektu pn. „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielnienia osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  w ramach udzielanego wsparcia, tj. doradztwo zawodowe, wsparcie Asystentów pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe, warsztaty prozatrudnieniowe zorganizowało dla swoich uczestników projektu 6 trwałych miejsc pracy na komercyjnym rynku pracy na terenie woj. mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
Dziękujemy Pracodawcom - przedsiębiorcom za współpracę.

Niepełnosprawni na start !

Informujemy uczestników projektu, iż wszytskie miejsca stażowe zostały już rozdysponowne. Podpisano 30 umów stażowych z uczestnikami projektu oraz podmiotami realizujacymi staże zawodowe.   

Spółdzielnia socjalna w praktyce

Została już opublikowana oficjalna rządowa Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w latach 2014 - 2015. Podstawą było badanie przeprowadzone na ponad 500 spółdzielniach socjalnych.

Jak wygląda statystyczna spółdzielnia socjalna? Została założona przez osoby fizyczne, nie ma rady nadzorczej, jej sytuacja finansowa jest średnia, prowadzi działalność usługową na rzecz osób fizycznych, reklamując się głównie z wykorzystaniem Internetu oraz za pośrednictwem ulotek i plakatów. Spółdzielcy pozytywnie oceniają swoją przyszłość.

 

Pełny tekst Informacji znajdziesz tutaj: https://bip.kprm.gov.pl/…/informacje-i…/2918,informacje.html (w tej chwili plik drugi od góry)

Wykaz akredytowanych OWES

Wykaz akredytowanych OWES.

Zgodnie z § 8 ust. 10 Zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania akredytacji AKSES, prezentujemy wykaz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadających akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Ostatnia aktualizacja: 27.07.2016 r.

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Przypominamy, iż od dnia 1 maja 2016 r. nasza siedziba mieści się przy ul. Żeromskiego 51 w Radomiu oraz nasz aktualny numer tel. to 48 360 00 46.
zapraszamy

Akredytacja OWES

Informujemy, iż Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Radomiu jest w procesie weryfikacji spełniania standardów AKSES celem uzyskania akredytacji OWES- ośrodka wysokiej jakości. Akedytacja jest przyznawana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .
Więcej infomacji na stronie internetowej Ministerstwa: www.pozytek.gov.pl

W przypadku otrzymania akredytacji OWES uruchomiony zostanie pełny zakres wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych i wszytskich zainteresowanych wsparciem w obszarze polityki ekonomii społecznej.
 

21 lipca 2016 r. - spotkanie mazowieckich OWES w MCPS

W dniu 21 lipca 2016 r. w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej ( Warszawa, ul. Nowogrodzka 62 a) będziemy uczestniczyli w spotkaniu wszytskich mazowieckich OWES wraz z przedstawicielami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Tematem spotkania będzie rozwój ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckiego oraz akredytacja ASKES.
 

OWES rekomendowany do dofinansowania na realizację działań wspierajacych podmioty ekonomii społecznej i wszytskich zainteresowanych polityka ekonomii społecznej

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" zostało rekomendowane do otrzymania dofinansowania na realizację projektu pn. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Południowego Mazowsza" w ramach Działania 9.3 RPO WM na lata 2014- 2020. Więcej informacji na:
http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-3-rozwoj-ekonomii-spolecznej-1.html

Warunkiem rozpoczęcia działań jest uzyskanie statustu akredytowanego OWES - ośrodka wysokiej jakości, przyznawanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
O działaniach podejmowanych przez OWES będziemy na bieżąco informować.

Zespół OWES Radom 

Informacja do zapytania ofertowego numer 19-2016/PFRON

Radom, dn. 20.06.2016 r.

 

INFORMACJA

dotycząca zapytania ofertowego , znak sprawy: 19 – 2016/PFRON

na przeprowadzenie szkoleń/kursów pozwalających na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Niepełnosprawni na start! – wsparcie usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz ich zatrudniania” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Szanowni Państwo !


Informujemy, iż :
1/ w punkcie 9.8 „Ofertę należy umieścić w kopercie, która…”  omyłkowo wprowadzono adres : ul. Żeromskiego 75,
prawidłowy adres na jaki należy zaadresować kopertę to ul. Żeromskiego 51, 26- 600 Radom, województwo mazowieckie

2/ w punkcie 10.1 „Miejsce i termin składania Ofert” , również omyłkowo wprowadzono adres: ul. Kościuszki 1
prawidłowy adres na jaki należy zaadresować kopertę to ul. Żeromskiego 51, 26- 600 Radom, województwo mazowieckie

za zaistniałe omyłki przepraszamy.

05-04-2016 PRZYJMUJEMY WNIOSKI O POŻYCZKĘ NA WŁASNY BIZNES !!!

Masz pomysł na własny biznes ?  Brakuje Ci własnych środków ?....przeczytaj!!!


Jeśli masz gotowy pomysł na założenie własnej firmy, przemyślałeś go, dopracowałeś szczegóły, a może nawet napisałeś biznesplan, ale nadal nie założyłeś firmy, bo nie masz jak sfinansować niezbędnych wydatków , to instrumenty inżynierii finansowej realizowane przy pomocy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są stworzone właśnie dla Ciebie.


Projekt „Kreowanie  nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” jest współfinansowany przez  Europejski Funduszu Społeczny  w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

W ramach prowadzonego Funduszu udzielane są preferencyjnie oprocentowanych pożyczki  dla osób fizycznych zamierzających założyć własną firmę 

Pożyczka skierowana jest zarówno do osób: zatrudnionych, nieaktywnych zawodowo jak
i bezrobotnych

Oprocentowanie preferencyjne  :  0,5 %
Okres : do 60 miesięcy
Kwota : do 50 000  złotych
Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki
Karencja w spłacie kapitału : do 12 miesięcy
Obszar realizacji Projektu : teren całego województwa mazowieckiego

Środki z pożyczki mogą być przeznaczona na cele :
- inwestycyjne  (zakup maszyn, urządzeń ,remont ,itp.)
- obrotowe  (zakup towarów ,materiałów jak i wydatki związane z   bieżącą działalnością)
- inwestycyjno-obrotowe

Warunki jakie musi spełnić osoba zainteresowana :
- w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej
- zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego
- przedstawienie  wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami według wzoru obowiązującego w Funduszu Pożyczkowym
- plan przedsięwzięcia i cel pożyczki zostanie pozytywnie ocenione przez Komisję Pożyczkową;
- dokona ustalonych zabezpieczeń pożyczki

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem pożyczki mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji przy wypełnianiu wniosku udzielanych przez doradców współpracujących ze Stowarzyszeniem.


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu :

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51
26-600  Radom
Tel. 48 330 87 82
info@pozyczkinafirme.pl,   www.pozyczkinafirme.pl, https://www.facebook.com/pozyczkinafirme

 

KOMUNIKAT o zmianie oprocentowania !!!

 

INFORMUJEMY, iż od dnia 16 maja 2016 roku ULEGŁA ZMIANIE WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA :

oprocentowanie preferencyjne pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej wynosi nie więcej niż 0,5 % w skali roku dla wszystkich umów o pożyczkę podpisywanych od dnia 16 maja 2016 roku w ramach projektu pn. „ Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości
w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

 

 

Przypominamy szczegółową ścieżkę uzyskania preferencyjnej pożyczki

Dla pewnego odświeżenia, przypomnienia z serii najczęściej powtarzających się pytań, przedstawiamy szczegółową ścieżkę uzyskania preferencyjnej pożyczki.

1)     Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie: formularz dostępny jest pod adresem http://pozyczkinafirme.pl/dokumenty-do-pobrania,przeglad,63,362
2)      Przygotowanie wniosku o przyznanie pożyczki:  http://pozyczkinafirme.pl/dokumenty-do-pobrania,przeglad,63,362
3)      Bezpłatna konsultacja wniosku o pożyczkę przed jego złożeniem
4)      Przesłanie kompletu dokumentów : wniosek o przyznanie pożyczki wraz z załącznikami 
5)      Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania pożyczki w terminie 3-4 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
6)      Założenie działalności gospodarczej w przypadku decyzji pozytywnej
7)     Zawarcie umowy o pożyczkę po założeniu działalność gospodarczej. Istnieje możliwość zawarcia umowy w miejscu prowadzenia działalności pożyczkobiorcy
8)      Wypłata pożyczki na konto pożyczkobiorcy
9)      Rozliczenie pożyczki
Z uwagi na obszerny teren realizacji projektu wszelkie dokumenty związane z uzyskaniem pożyczki czy konsultacją wniosku można przesyłać na adres info@pozyczkinafirme.pl
Po uzyskaniu decyzji pozytywnej oraz założeniu działalności gospodarczej istnieje możliwość zawarcia umowy pożyczki w miejscu zamieszkana  lub prowadzenia działalności przez pożyczkobiorcę.
Podobnie przedstawia się rozliczenie wydatków, które odbywa się zawsze w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

o nas na Facebooku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przeczytacie o nas na FB ... ale i o naszych pożyczkobiorcach, którzy za naszym posrednictwem uruchomili własny biznes, ich ciekawych pomysłach,  które sfinansowalismy.
 To już ponad 160 firm, które uzyskały finansowane w formie preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
www.facebook.com/pozyczkinafirme

Jeździmy w Metrze Warszawa !!!

Od 1 kwietnia 2016 trwa nasza kampania  promocyjna Funduszu Pożyczkowego
w warszawskim Metrze. Będziemy jeździć przez cały miesiąc.

26 kwietnia JESTEŚMY NA BEMOWIE

Serdecznie zapraszamy wszytskie osoby zainteresowane uruchomieniem własnej działalności gospodarczej oraz pozyskaniem na ten cel środków finansowych na spotkanie 26 kwietnia 2016 o godz. 17:00 . Spotkanie jest organizowane przez Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości: http://biznes.bemowo.waw.pl/

Prezentacja oczywiście dotyczy naszego projektu pn. "Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiebiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inzynierii finansowej", Działanie 6.2 POKL – Pożyczka na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie Informacyjne "Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej" w Radomiu - 27 kwiecień 2016

Wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności oraz pozyskaniem dogodnych form wsparcia na starcie zapraszamy na spotkanie informacyjne do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przy ul. Kościuszki 5 a w dniu 27-04-2016 w godz. 10-13:15
 
http://mazowia.eu/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-fundusze-dla-osob-planujacych-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-radomiu-kwiecien-2016.html

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SMOLNA – JAK ZACZĄĆ …ŚRODKI NA START !!!

Wszystkich z Warszawy oraz okolic zapraszamy na spotkanie 19.04.2016 od godziny 9:00 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
 http://firma.um.warszawa.pl/aktualnosci/2016/04/04/szkolenia-w-centrum-przedsiebiorczosci-smolna-kwiecien/

6 kwietnia 2016r. byliśmy na Europejskich Dniach Pracodawcy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Filia w Radomiu

Podczas środowego seminarium w ramach Europejskich Dni Pracodawcy nt. „Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców” prezentowaliśmy ofertę Funduszu Pożyczkowego  i udzielaliśmy informacji w zakresie pozyskania środków finansowych na uruchomienie własnego biznesu  „Pożyczka na start”.
Celem spotkania było przybliżenie oferty Publicznych Służb Zatrudnienia oraz podniesienie wiedzy pracodawców nt. usług urzędów pracy i partnerów rynku pracy w zakresie m.in. zatrudnienia pracowników, zmian w Prawie Pracy oraz finansowania podnoszenia kwalifikacji pracowników.
W ramach naszego Funduszu Pożyczkowy promowaliśmy finansowanie tworzenia miejsc pracy w formie samozatrudnienia : możliwość pozyskania preferencyjnej pożyczki w ramach realizowanego projektu pn.  „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”  współfinansowanym przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczny: Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Spotkajmy sie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na seminarium pn. "Usługi Urzędów Pracy i Partenrów Rynku Pracy dla pracodawców"

6 kwietnia w godzinach 10-14 zapraszamy na seminarium „Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców” które odbędzie się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Radom ul. Mokra 2

Podczas seminarium przedstawiciel Funduszu Pożyczkowego będzie udzielał informacji w zakresie pozyskania środków finansowych na uruchomienie własnego biznesu  „Pożyczka na start”

Zapraszamy do udziału.

Zaproszenie na Targi Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej  w subregionie ciechanowskim”
działający przy Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” 
w partnerstwie z Gminą Glinojeck
 
Z A P R A S Z A 
 
na TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ
które odbędą się w dniu  14.05.2015r. 
w Hali Sportowej w Glinojecku
oficjalne rozpoczęcie godz. 10.30
 
udział w Targach jest bezpłatny !!!

Szczegółowych informacji udzielamy w Biurze Projektu w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220 i 222 lub telefonicznie 023 671 13 06 lub mailowo: a.sobiech@srcp.radom.pl
 
Program Targów Ekonomii Społecznej
 
PROGRAM TARGÓW:
·         prezentacja efektów działalności podmiotów ekonomii społecznej
·         prezentacja spółdzielni socjalnych powstałych w ramach Projektu “Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”
·         występy artystyczne
·         o godz. 11.30 przy stoisku “Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie ” odbędzie się warsztat rękodzieła artystycznego obrazujący
          “Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi”
 
Oficjalne rozpoczęcie Targów Ekonomii Społecznej – godz. 10.30,
 działania OWES w subregionie ciechanowskim,
„Prezentacja działalności spółdzielni socjalnej ZA LASAMI z Wylazłowa”
Pan Marian Kamecki Prezes Spółdzielni Za Lasami
„Prezentacja działalności spółdzielni socjalnej HAVEN z Władysławowa”
Pan Rafał Janowski Prezes Spółdzielni Haven
 
Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie osób z dysfunkcją wzroku”
Pani Sylwia Wiśniowska pracownik Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
„Prezentacja działalności Spółdzielni socjalnej Auto Kompleks z Ciechanowa”
Pani Katarzyna Kaczyńska zastępca Prezesa Spółdzielni Auto Kompleks
 
Część artystyczna przygotowana przez MGOK w Glinojecku
 

Istnieje możliwość pozyskania nowego wsparcia przez Spółdzielnie Socjalne

Informujemy, iż istnieje możliwość pozyskania wsparcia w postaci dodatkowych godzin doradczych
z zakresu prawa, finansów, marketingu

 
Prosimy Spółdzielnie Socjalne, zainteresowane pozyskaniem dodatkowych godzin doradczych, 
o złożenie zapotrzebowania zgodnego z poniższą tabelą na adres:   
a.kszczotek@srcp.radom.pl do dnia 8 maja 2015r.
nazwa i pełny adres Spółdzielni Socjalnej  
liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach doradztwa prawnego   liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach usługi prawnej   wnioskowanaliczba dodatkowych godzin doradztwa prawnego  
liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach doradztwa finansowego   liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach usługi finansowej   wnioskowanaliczba dodatkowych godzin doradztwa finansowego  
liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach doradztwa marketingowego   liczba godzin z jakiej skorzystano w ramach usługi finansowej   wnioskowanaliczba dodatkowych godzin doradztwa marketingowego  
 
 
 
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik projektu- OWES w Ciechanowie
ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom
Tel. 48 360 00 45, 667-268- 245
Fax. 48 360 00 46

Wesołych Świąt

Zaproszenie na I Zjazd Sieci MLOP

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus” i Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w I Zjeździe Sieci
 
Mazowieckiej Ligi Organizacji Pozarządowych
 
Do udziału w Zjeździe zapraszamy przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, które złożyły Wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie. Do udziału zapraszamy zarówno przedstawicieli władz stowarzyszeń i fundacji, jak również ich pracowników, członków założycieli i wolontariuszy. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin I Zjazdu: 20-21 marca 2015 roku

Miejsce: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne KZRS „SCH”, Ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa

Kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy

Program Zjazdu Sieci
 
Prosimy o przesłanie fax-em lub w wersji elektronicznej (skan) uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego, zawierającego datę i pełen podpis osoby zgłaszającej się do uczestnictwa w I Zjeździe Sieci. Oferta powinna zostać przesłana na numer fax-u 48 360 00 46 lub na adres poczty elektronicznej: rcp1@radom.net.

Termin nadsyłania Formularzy zgłoszeniowych – 19.03.2015, godzina 12.00

Szczegółowe informacje:

www.ligamazowiecka.pl

Zaproszenie na „Warsztaty regionalne z nowoczesnych technologii z elementami networkingu”

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus” i Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w „Warsztatach regionalnych z nowoczesnych technologii z elementami networkingu”.

Do udziału w Warsztatach I Edycji zapraszamy przedstawicieli Organizacji Pozarządowych działających na terenie subregionu radomskiego. Do udziału zapraszamy zarówno przedstawicieli władz stowarzyszeń i fundacji, jak również ich pracowników, członków założycieli i wolontariuszy. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Termin I Edycji Warsztatów: 16-17 marca 2015 roku
Zajęcia w godzinach 9:00 - 16:00


 Miejsce: O.K.Z. Profesja, ul. Biznesowa 7, II p., sala nr 201, 26-600 Radom

 Kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy
 
Termin nadsyłania Formularzy zgłoszeniowych – 11.03.2015, godzina 15.00
 
Prosimy o przesłanie fax-em lub w wersji elektronicznej (skan) uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego, zawierającego datę i pełen podpis osoby zgłaszającej się do uczestnictwa. Formularz powinien zostać przesłany na numer fax-u 48 360 00 46 lub na adres poczty elektronicznej: rcp1@radom.net.

 Tematyka Warsztatów:
 
 • niskobudżetowe formy promocji organizacji pozarządowych,
 • marketing wirusowy i social media i ich wykorzystanie w działalności organizacji pozarządowych,
 • nowe formy prezentacji multimedialnych,
 • narzędzia i techniki pracy zdalnej/networkingu,
 • wykorzystanie portali crowfundingowych,
 • podstawy programowania przekazu internetowego,
 • podstawy obróbki graficznej,
 • internetowe źródła open source,
 • niezbędne oprogramowanie freeware, itp.
 
Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu w Radomiu

Stowarzyszenie „Radomskie
Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Kościuszki 1
26-600 Radom
Tel. 48 360 00 45
rcp1@radom.net

„V Forum Rozwoju Mazowsza" już niebawem. Spotkajmy się 4 i 5 listopada

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń ekspertów. Dwa dni pełne inspiracji, 23 sesje tematyczne, mnogość krajowych i zagranicznych prelegentów. Podczas licznych debat oraz wystąpień zbierzemy najważniejsze doświadczenia i rekomendacje z implementacji środków europejskich okresu 2007-2013. V Forum to także odsłona możliwości absorbcji i kierunków wsparcia kolejnej perspektywy.
Zapraszamy do włączenia się we wspólne budowanie platformy wymiany doświadczeń i poglądów na temat funduszy europejskich wdrażanych na Mazowszu.
 
Udział w wydarzaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do zapoznania się z programem i rejestracji na stronie www.vforum.growupstartup.com [2].
 

Trwają warsztaty w ramach projektu "Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę"

           Trwają warsztaty dla uczestników projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości i Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”. Celem warsztatów jest wsparcie uczestników i uczestniczek projektu w znalezieniu zatrudnienia. Warsztaty z zakresu miękkich kompetencji przydatnych w miejscu pracy, przedsiębiorczości, trening pracy i spotkania informacyjne z przedsiębiorcami to kolejne formy wsparcia kierowane do uczestników projektu. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Zapraszamy do Galerii Multimedialnej

NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

W TERMINIE 13.10 - 15.12.2014 R. TRWA V NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
13.10.2014r. rozpoczyna się V nabór uczestników/uczestniczek do projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim", realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Rekrutacja jest prowadzona do dnia 15.12.2014r.
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
• bezrobotne, w szczególności osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatów; ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz miasta Ciechanów; w szczególności osoby niepełnosprawne;
• zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej

W ramach projektu oferujemy:
•     wsparcie szkoleniowo-doradcze
•     wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej do 20 000,00 zł na osobę
•     wsparcie pomostowe

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220,222, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 671-13-06, e-mail: owes@owes-ciechanow.pl lub na stronie internetowej SRCP: www.srcp.radom.pl, www.owes-ciechanow.pl

Zasady naboru
1.  O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
2.  Dla każdego planowanego naboru prowadzony jest osobny proces rekrutacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, muszą każdorazowo składać odrębny komplet dokumentów i przejść całą procedurę rekrutacji, chyba że Beneficjent podejmie inną decyzję.
3.  Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
4.  Podstawą rejestracji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub wysłanie pocztą na adres Biura Projektu. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty, które wpłyną/zostaną dostarczone do Biura Projektu przed lub po terminie naboru pozostaną nierozpatrzone.
5.  Kandydat/ka w ramach danego naboru może złożyć tylko jeden komplet Dokumentów Rekrutacyjnych. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7.  Komplet Dokumentów Rekrutacyjnych stanowią łącznie:
a)  Formularz Rekrutacyjny,
b)  Oświadczenie zbiorcze,
c)  Zaświadczenie o zadeklarowanym statusie osoby posiadającej uprawnienia do założenia spółdzielni socjalnej.

Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, że w piątej rekrutacji osób chętnych do złożenia spółdzielni socjalnej przewiduje się możliwość skrócenia terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych po wpłynięciu 20 formularzy rekrutacyjnych. W dniu, w którym wpłynie wymagana liczba formularzy rekrutacyjnych, zostanie podana informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia o zamknięciu rekrutacji z tym dniem.

Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania w zakładce: Dokumenty do pobrania

Wizyta Studyjna

          To już druga wizyta studyjna realizowana w ramach projektu. Uczestnicy i Uczestniczki projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości i Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”, w dniach 10-11.09.2014 roku wzięli udział w Wizycie Studyjnej realizowanej w ramach projektu. Dwudniowy wyjazd do Krakowa obfitował w wiele nowych doświadczeń i wiadomości. Spotkania informacyjne prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne” w Krakowie przybliżyły sposoby działania organizacji oferującej pomoc osobom niepełnosprawnym. Uczestnicy wizyty studyjnej poznali sposoby działania Zakładu Pracy Chronionej oraz działającego przy Stowarzyszeniu Rodzin Zakładu Aktywności Zawodowej, zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością psychiczną. Możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikami ZAZ stanowiła element zwiększający doświadczenie uczestników i uczestniczek projektu. Znakomicie rozwinięty sektor przedsiębiorczości społecznej w Krakowie stanowi niedościgniony wzór dla organizacji i instytucji działających na terenie subregionu radomskiego.

         Wizyta Studyjna stanowiła również element integracji uczestników i uczestniczek projektu z różnych kierunków szkoleniowych, umożliwiając im wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń. Wizyta Studyjna realizowana była w ramach projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Zapraszamy do Galerii Multimedialnej prezentującej zdjęcia z Wizyty Studyjnej

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Nowi kucharze na rynku pracy

    Zakończyło się szkolenie na kierunku „Kucharz/Kelner z elementami cateringu”, realizowane w ramach projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Szkolenie realizowane było w dniach 10.01.2014-07.02.2014. W szkoleniu udział wzięło 13 uczestników i uczestniczek projektu. W czasie kursu zdobyli niezbędną wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne w ramach nowego zawodu, pozwalające im podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W ramach kursu uczestnicy i uczestniczki projektu zapoznali się z najważniejszymi elementami i zasadami pracy, a także zdobyli praktyczne umiejętności w przygotowywaniu potraw i obsłudze gości. Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym, pozwalającym sprawdzić stopień wiedzy zdobytej w czasie szkolenia. Kolejnym etapem na drodze do nowego zawodu są staże zawodowe, pozwalające sprawdzić nabyte w trakcie szkolenia umiejętności na właściwym miejscu pracy.

Zapraszamy do Galerii Multimedialnej

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Informacja dot. e-PUNKTU funkcjonującego przy PARP

Jak być świadomym użytkownikiem Internetu?
 
Powszechność Internetu oraz korzystanie z jego usług jest coraz bardziej związane z naszym życiem.  Jednocześnie rola Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej wzrasta. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie wykorzystują narzędzia internetowe są w stanie szybciej zwiększyć przychody i zatrudnienie oraz uzyskać większy zasięg działania i poziom eksportu.
 
Handel elektroniczny jest branżą, której funkcjonowanie jest uregulowane w wielu aktach prawnych. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z jedną ustawą, która regulowałaby całe spektrum zagadnień związanych z e-commerce. Rozproszenie przepisów w różnych regulacjach rodzi szereg problemów, w szczególności wśród przedsiębiorców. Pomocne w tym zakresie są inicjatywy, które stanowią płaszczyznę dla zagregowania powyższych zagadnień. Jedną z nich jest właśnie Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców funkcjonujący przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. E-PUNKT to miejsce, w którym dostępne są informacje związane z działalnością prowadzoną w Internecie. Serwis pozwala przedsiębiorcom i konsumentom lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z zakupami przez Internet.
 
Do głównych zadań e-PUNKTU należą: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Zadania te e-PUNKT realizuje poprzez podejmowanie takich działań, jak e-seminaria, publikacja materiałów edukacyjnych na temat prawa Internetu, prowadzenie strony internetowej e-PUNKTU pod adresem e-punkt.gov.pl, na której udostępniane są informacje z zakresu prawa obrotu elektronicznego.
 
W roku 2013 w ramach działalności e-PUNKTU opracowana została seria artykułów edukacyjnych, m.in. o tematyce nadchodzących zmian w sprzedaży przez Internet pt. „Dyrektywa konsumencka – konsekwencje dla e-przedsiębiorców” (cz. 1 i cz. 2).
 
Na stronie znajdują się ponadto publikacje elektroniczne (e-booki), infografiki edukacyjne oraz nagrania z pięciu wykładów eksperckich, zorganizowanych w 2013 r.
 
Zapraszamy do odwiedzania strony e-punkt.gov.pl

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"                                                           

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

 Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" w ramach realizowanego projektu pn. "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim" poszukuje Ekspertów do pracy w Komisji Oceny Planów"

Wizyta studyjna w ramach projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”

         Uczestnicy i Uczestniczki projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, realizowanego przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości i Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”, w dniach 17-18.09.2013 roku wzięli udział w Wizycie Studyjnej realizowanej w ramach projektu. Dwudniowy wyjazd do Krakowa obfitował w wiele nowych doświadczeń i wiadomości. Spotkania informacyjne prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne” w Krakowie pozwoliły na poznanie sposobów działania organizacji oferującej pomoc osobom niepełnosprawnym. W czasie spotkań informacyjnych uczestnicy wizyty studyjnej poznali sposoby działania Zakładu Pracy Chronionej oraz działającego przy Stowarzyszeniu Rodzin Zakładu Aktywności Zawodowej, zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością psychiczną. Możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikami ZAZ stanowiła element zwiększający doświadczenie uczestników i uczestniczek projektu. Znakomicie rozwinięty sektor przedsiębiorczości społecznej w Krakowie stanowi niedościgniony wzór dla organizacji i instytucji działających na terenie subregionu radomskiego.

         Wizyta Studyjna stanowiła również element integracji uczestników i uczestniczek projektu z różnych kierunków szkoleniowych, umożliwiając im wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń. Wizyta Studyjna realizowana była w ramach projektu „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Zapraszamy do Galerii Multimedialnej prezentującej zdjęcia z Wizyty Studyjnej

3 września 2013r. rozpoczyna się II nabór uczestników/uczestniczek zainteresowanych uruchomieniem spółdzielni socjalnej

Rozpoczynamy II nabór uczestników/uczestniczek do projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim", realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 03.09.2013r. - 04.11.2013r. 
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
· bezrobotne, w szczególności osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatów; ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz miasta Ciechanów;
· zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej
 
W ramach projektu oferujemy:
     
·         wsparcie szkoleniowo-doradcze
·         wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej do 20 000,00 zł na osobę
·         wsparcie pomostowe przez 6/12 miesięcy po 1300,00 zł miesięcznie na osobę
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220,222, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 671-13-06, e-mail: owes@owes-ciechanow.pl lub na stronie internetowej SRCP: www.srcp.radom.pl
 
Zasady naboru
1.    O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
2.    Dla każdego planowanego naboru prowadzony jest osobny proces rekrutacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, muszą każdorazowo składać odrębny komplet dokumentów i przejść całą procedurę rekrutacji, chyba że Beneficjent podejmie inną decyzję.
3.    Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
4.    Podstawą rejestracji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub wysłanie pocztą na adres Biura Projektu. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty, które wpłyną/zostaną dostarczone do Biura Projektu przed lub po terminie naboru pozostaną nierozpatrzone.
5.    Kandydat/ka w ramach danego naboru może złożyć tylko jeden komplet Dokumentów Rekrutacyjnych. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7.    Komplet Dokumentów Rekrutacyjnych stanowią łącznie:
a)    Formularz Rekrutacyjny,
b)    Oświadczenie zbiorcze,
c)    Zaświadczenie o zadeklarowanym statusie osoby posiadającej uprawnienia do założenia spółdzielni socjalnej.
Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 
Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania w zakładce: Dokumenty do pobrania

Lista osób zainteresowanych uruchomieniem spółdzielni socjalnej – zakwalifikowanych w I naborze - do udziału w projekcie

 Zgodnie z § 6 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” komisja rekrutacyjna wyłoniła 20 osób. Kandydaci/kandydatki, którzy znaleźli się na liście osób zakwalifikowanych do projektu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie szkolenia.
Aby odczytać swoje dane należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który został Państwu nadany podczas składania dokumentów rekrutacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 23 671 13 06 w godz. 7:30 do 15:30 osoba do kontaktu: Pan Janusz Kowalski.
  
L.p. Nr ewidencyjny       
1 1/I/OWES
2 2/I/OWES
3 3/I/OWES
4 4/I/OWES
5 5/I/OWES
6 6/I/OWES
7 7/I/OWES
8 8/I/OWES
9 9/I/OWES
10 10/I/OWES
11 11/I/OWES
12 12/I/OWES
13 13/I/OWES
14 14/I/OWES
15 15/I/OWES
16 17/I/OWES
17 18/I/OWES
18 19/I/OWES
19 20/I/OWES
20 21/I/OWES
 
 
 
 
 

BEZPŁATNE usługi finansowe, prawne, marketingowe!!!

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM
zaprasza
PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ[1]
do korzystania z
BEZPŁATNYCH USŁUG
FINANSOWYCH - PRAWNYCH - MARKETINGOWYCH
 
Szczegółowych informacji udziela konsultant ds. ekonomii społecznej
tel. 23 671 13 06, e-mail: r.panfil@srcp.radom.pl
w godz. 7:30 – 15:30
USŁUGI WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 
[1] W ramach PO KL do tej kategorii zaliczone zostały: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe (http://www.efs.gov.pl/Slownik/Strony/Podmioty_ekonomii_spolecznej.aspx)

Zostań Liderem Innowacji Społecznych

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" poszukuje kandydatów na Lidera Innowacji Społecznych w ramach realizacji projektu pt. „KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowsze w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów zaniechania kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wpierających”  realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Oferujemy:
- udział w warsztatach i szkoleniach,
- pozyskanie wiedzy o priorytetach i możliwościach finansowania projektów ze środków europejskich w okresie 2014-2020,
- zdobycie umiejętności pozyskiwania środków pozabudżetowych,
- indywidualne doradztwo w zakresie rozwoju predyspozycji zwodowych,
- uzyskanie certyfikatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie,
- nawiązanie nowych kontaktów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z p. Anną Wroną (tel. 48 360 00 45 w. 24)

Przedłużamy termin składania ofert dot. Postępowania 30-2013/7.2.2 POKL

„Szanowni Państwo!

W związku z otrzymaną od potencjalnego oferenta informacją dot. wady w treści zapytania ofertowego przedłużamy termin składania ofert do 23 lipca 2013 r. do godz. 15:15.
Zamawiający nie widzi podstaw do unieważnienia całego postępowania z uwagi na fakt, iż w toku ww. postępowania zostały złożone oferty co świadczy, że zapytanie ofertowe było zbudowane w sposób wystarczający do złożenia ofert. Nie mniej jednak aby umożliwić wszystkim potencjalnym oferentom równe traktowanie, usuwamy wskazaną usterkę i wydłużamy termin składania ofert.
Usterka dot.: niejasności zawartych w treści zapytania:
 
Poprzednie brzmienie:
"Pkt. 14.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej Oferty na podstawie nw. kryteriów oceny Ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
4. Doświadczenie doradcze w ciągu ostatnich 2 lat w zakresie prawa – max. 20 pkt. (Sposób przyznawania punktów wg następujących kryteriów: 2 - 3 lata doświadczenia – 5 pkt, 4 - 5 lat doświadczenia – 10 pkt,; powyżej 6 – 7 lat doświadczenia - 15 pkt, powyżej 7 lat doświadczenia – 20 pkt.)"

Prawidłowe brzmienie:
Pkt. 14.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej Oferty na podstawie nw. kryteriów oceny Ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
4. Doświadczenie doradcze w ciągu ostatnich lat w zakresie prawa – max. 20 pkt. (Sposób przyznawania punktów wg następujących kryteriów: 2 - 3 lata doświadczenia – 5 pkt, 4 - 5 lat doświadczenia – 10 pkt,; 6 – 7 lat doświadczenia - 15 pkt, powyżej 7 lat doświadczenia – 20 pkt.)"

Usunięto zapis dot. "2 lat" ponieważ niemożliwe jest uzyskanie ponad dwuletniego doświadczenia w ciągu 2 lat! 
Wychwycony błąd miał charakter omyłki pisarskiej powodując w konsekwencji błąd logiczny, nie mniej jednak błąd ten nie był wadą uniemożliwiającą złożenie ofert w terminie gdyż intencja Zamawiającego była jasna do interpretacji.

Zapraszamy do składania ofert do 23.07.2013 roku w siedzibie Zamawiającego. 
Poprawiona dokumentacja do pobrania: www.owes-ciechanów.pl i www.srcp.radom.pl 

Przedłużamy termin rekrutacji do projektu „Ośrodek wspierania ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim” w ramach I Naboru

Przedłużamy do 9 sierpnia 2013 roku terminu rekrutacji w ramach I naboru do projektu, pt.  „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim"
 

Zgodnie z § 5, pkt.1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu    pn.: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”  informujemy osoby fizyczne chcące założyć spółdzielnie socjalne o wydłużeniu terminu rekrutacji do czasu zakwalifikowania niezbędnej liczby Kandydatów/Kandydatek do uczestnictwa w  projekcie. Planowany termin zakończenia rekrutacji to 9 sierpnia 2013 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej do składania DOKUMENTÓW REKRUTACYNYCH  w formie Formularzy rekrutacyjnych. 

Wspólne inicjatywy na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

W dniu 07.06.2013 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie odbyło się spotkanie dotyczące działań podejmowanych na terenie powiatu ciechanowskiego w zakresie Ekonomii Społecznej. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 10 ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie oraz oddziału regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża i Fundacji Gospodarcze im. K. Marcinkowskiego.
                Celem spotkania było nawiązanie ścisłej współpracy miedzy reprezentantami zaproszonych instytucji i organizacji pod kątem podjęcia działań na rzecz integracji społecznej i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W trakcie spotkania dokonano prezentacji oferty OWES i działań PUP skierowanych do tej grupy bezrobotnych. Przedstawiona została ogólna oferta szkoleniowo-doradcza Ośrodka oraz harmonogram najbliższych szkoleń, zwłaszcza adresowanych do przedstawicieli JST i administracji w powiecie ciechanowskim. W trakcie dyskusji omówione zostały również ogólne zasady rekrutacji i przyznawania wsparcia finansowego uczestnikom projektu, z uwzględnieniem potencjalnych szans i zagrożeń w rekrutacji grupy docelowej.
                Uczestnicy podkreślili potrzebę organizacji tego typu spotkań roboczych w przyszłości.

Galeria zdjęć ze spotkania

Warsztaty grupowe w ramach projektu "Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę"


W dniu 4 czerwca 2013 roku rozpoczynamy realizację warsztatów grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu "Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę".
 
Warsztaty przeznaczone są dla 10 osób, które zakwalifikowały się do uczestnictwa w projekcie. Celem warsztatów grupowych jest pomoc doradcza, która umożliwi uczestnikom i uczestniczkom projektu zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie i nabycie oraz rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej. Warsztaty potrwają do 5 czerwca 2013 roku.

Zapraszamy do relacji z przebiegu warsztatów w dziale "Galeria".

                                             Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram najbliższych warsztatów.

Komunikat odnośnie wysokości oprocentowania pożyczek w ramach projektu "Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w województwie mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej"

W związku z realizacją projektu pt. "Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w województwie mazowieckim za pomocą instrumentów inzynierii finansowej", Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 - "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia", Zarząd Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości", w dniu 2 kwietnia 2013 roku, podjął uchwałę, na mocy której preferencyjne oprocentowanie pożyczek udzielanych w ramach projektu wynosi 4% w skali roku

 

NISKOOPROCENTOWANE POŻYCZKI NA WŁASNY BIZNES!

Rusza projekt pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” realizowany w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Rusza projekt pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” realizowany w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Termin realizacji projektu 28 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2015 r.
Całkowita wartość projektu: 9 349 420,00 zł
340 osób z Mazowsza otrzyma pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności. Projekt zakłada stworzenie warunków do kreowania nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości. Wsparciem objętym zostanie 181 kobiet i 159 mężczyzn. Możliwość uzyskania niskooprocentowanej (do 4%) pożyczki do wysokości 50 tys. zł. Pożyczkobiorcy wezmą udział w szkoleniach umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej firmy. W ramach projektu przewidziane jest również doradztwo indywidualne.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych (60%), nieaktywnych zawodowo (30%) oraz osób zatrudnionych (10%). Pomoc uzyskają osoby chcące zrealizować swój pomysł na biznes, a nie mające wystarczających środków, np. niska zdolność kredytowa.
Wsparcie ma charakter pilotażowy w ramach programu i jest skierowane do podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie oraz kontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji:
pon – ptk 7:30 do 15:30
tel. (48) 360 00 45  
e-mail: info@pozyczkinafirme.pl

Do 8 lipca 2013 r. trwa pierwszy etap rekrutacji do projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim

Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim", realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 06.05.2013r. - 08.07.2013r. 
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
· bezrobotne, w szczególności osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie powiatów; ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz miasta Ciechanów
· zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej
 
W ramach projektu oferujemy:
     
·         wsparcie szkoleniowo-doradcze
·         wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej do 20 000,00 zł na osobę
·         wsparcie pomostowe przez 6/12 miesięcy po 1300,00 zł miesięcznie na osobę
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220,222, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 671-13-06, e-mail: owes@owes-ciechanow.pl  lub na stronie internetowej OWES: www.owes-ciechanow.pl
 
Zasady naboru
1.    O zakwalifikowaniu Kandydata/tki do udziału w Projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
2.    Dla każdego planowanego naboru prowadzony jest osobny proces rekrutacji. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie, muszą każdorazowo składać odrębny komplet dokumentów i przejść całą procedurę rekrutacji, chyba że Beneficjent podejmie inną decyzję.
3.    Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w Projekcie.
4.    Podstawą rejestracji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub wysłanie pocztą na adres Biura Projektu. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty, które wpłyną/zostaną dostarczone do Biura Projektu przed lub po terminie naboru pozostaną nierozpatrzone.
5.    Kandydat/ka w ramach danego naboru może złożyć tylko jeden komplet Dokumentów Rekrutacyjnych. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7.    Komplet Dokumentów Rekrutacyjnych stanowią łącznie:
a)    Formularz Rekrutacyjny,
b)    Oświadczenie zbiorcze,
c)    Zaświadczenie o zadeklarowanym statusie osoby posiadającej uprawnienia do założenia spółdzielni socjalnej.
Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 
Dokumenty Rekrutacyjne:

Ruszył nabór wniosków o preferencyjne pożyczki

W ramach projektu „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ruszył nabór wniosków o przyznanie preferencyjnych pożyczek dla przyszłych przedsiębiorców.
W ramach projektu „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ruszył nabór wniosków o przyznanie preferencyjnych pożyczek dla przyszłych przedsiębiorców. Więcej szczegółów w zakładce „O projekcie”.
Poniżej przedstawiamy komplet dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pożyczkę:
1)    Formularz zgłoszeniowy
2)    Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3)    Deklaracja uczestnictwa w projekcie
4)    Wniosek o pożyczkę

Dokumenty dla poręczyciela pożyczki
1) Zaświadczenie o dochodach
2) Oświadczenia poręczyciela (dwa druki)
W przypadku innych zabezpieczeń: ustalane indywidualnie
Dokumenty wraz  z Regulaminem Funduszu Pożyczkowego dostępne są w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Pomoc w przygotowaniu dokumentacji można uzyskać w Biurze Projektu lub w Punktach Konsultacyjnych KSU na terenie całego województwa mazowieckiego.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy i kontakt z naszym Biurem.

SZKOLENIA Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ:

,,Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” działający przy Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w partnerstwie z Gminą Glinojeck ZAPRASZA DO  UDZIAŁU W SZKOLENIACH  Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ:
1. Elementarz Ekonomii Społecznej (aspekty prawne funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej, typy przedsiębiorstw społecznych, specyfika spółdzielni socjalnej, przykłady dobrych praktyk, praktyczne możliwości wspierania i finansowania działań w zakresie Ekonomii Społecznej)
2. Przedsiębiorczość społeczna (aspekty prawne i społeczne przedsiębiorstw społecznych, czynniki rozwoju, podstawy zarzadzania PES, źródła finansowania przedsięwzięć społecznych, zajęcia warsztatowe
nt. upowszechniania dobrych praktyk, tworzenia wizerunku marki i form integracji)
3. Ekonomia Społeczna dla JST i administracji (wprowadzenie do ekonomii społecznej, (aspekty prawne funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej, typy przedsiębiorstw społecznych,  diagnoza społeczna, przykłady dobrych praktyk, wspólne obszary działania JST i administracji oraz sektora ES, integracja społeczna i zawodowa, strategie rozwoju i wspierania sektora ES przez JST)
4. Akademia NGO (działalność gospodarcza odpłatna w organizacjach pozarządowych, planowanie rozwoju i funkcjonowania PES, zarządzanie firmą, zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej, opracowanie oferty sponsorskiej)
Każde szkolenie trwa 40 godzin w trakcie wybranych 5 dni roboczych.  Szkolenia organizowane będą
w Ciechanowie przy ul. Małgorzackiej 8  (siedziba Fundacji Gospodarczej im. K. Marcinkowskiego) w sali dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Szkolenia rozpoczynają się od maja br. O terminach poszczególnych szkoleń będziemy Państwa informować na bieżąco.
 
 
Informacje dodatkowe: uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne i obejmuje udział w szkoleniu,  komplet materiałów dydaktycznych oraz poczęstunek . Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mogą skorzystać z doradztwa
w zakresie objętym szkoleniem. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób z jednego podmiotu istnieje możliwość uzgodnienia terminu przeprowadzenia szkolenia.
 
Chętnych prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza rekrutacyjnego na adres:
owes@owes-ciechanow.pl  lub kontakt z Biurem Projektu w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7; tel. 023 671 13 06.

Dokumenty rekrutacyjne na szkolenia do pobrania:  Formularz zgłoszeniowy na szkolenia
 
Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana adresu siedziby i numeru telefonu

Już od 1 maja 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"
przy ulicy Żeromskiego 51 w Radomiu.

Zmianie ulega też główny numer telefonu: (48) 360 00 46.
Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: (48) 330 87 82


Zapraszamy.