STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 04.03.2022


Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 04 marca 2022 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 45 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

RUSZAMY Z NABOREM WNIOSKÓW O UDZIELENIE BONU SPOŁECZNEGO W 2022 ROKU

Ważne dla seniorów !!!
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
 
         Informujemy, iż dnia 4 marca 2022 r. (piątek) odbędzie się pierwsze w 2022 r. posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia:

3 marca 2022 r. do godz. 7:30.
 
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową
(e-mail: rcp@radom.net) 
lub pocztą tradycyjną. 
Przypominamy, iż wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 2000 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne mogą być, m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
 
O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
 
Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/paragonów (paragon do wysokości 450 zł musi zawierać NIP Operatora) wystawionych na Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP: 948 11 47 246. Płatności za faktury/paragony będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
 
Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy – seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.
 
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym. Termin składania wniosków wyznacza się od dnia 15 lutego 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
 
Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom.
 
Wnioski w formie elektronicznej, należy przekazywać na adres poczty elektronicznej e-mail: rcp@radom.net. Wniosek powinien mieć formę scanu podpisanego wniosku oraz scanów podpisanych załączników.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce "Bony dla seniorów".
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta          Kierownik projektu                                 e-mail: rcp@radom.net


Załącznik - Bony dla Seniorów II - Informacja na rok 2022


Rusza rekrutacja do kolejnej edycji projektu "Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”

 
 


 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałe na terenie M. Radom, powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego, do udziału w projekcie:


 
„Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”
 
Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Celem projektu jest  uzyskanie przez  osoby niepełnosprawne zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W ramach projektu:
- ścieżka wsparcia osoby z niepełnosprawnością, która obejmuje opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika/czki, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia przygotowujące do nowego zawodu lub podnoszące posiadane kwalifikacje, wsparcie trenera pracy w ramach zatrudnienia wspomaganego, warsztaty aktywizacyjne, wizyty studyjne i inne działania indywidualne i grupowe, których celem jest poprawa sytuacji uczestników/czek projektu na otwartym rynku pracy;
- 3-miesięczne, płatne staże zawodowe dla uczestników/czek, którzy zdecydują się na podjęcie zatrudnienia, po zakończeniu stażu zawodowego uczestnicy/czki podejmują zatrudnienie na umowę o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy i w wymiarze minimum ½ etatu, zgodnie z przepisami o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 
Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością, w wieku aktywności zawodowej, posiadających umiarkowany, znaczny lub lekki  stopień niepełnosprawności (z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność  o charakterze psychicznym lub niepełnosprawność sprzężoną).
 
Warunki udziału w projekcie:
- Stopień niepełnosprawności powinien być potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).
- W dniu rozpoczęcia udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka musi posiadać status osoby niezatrudnionej.
- Uczestnicy/czki projektu nie mogą korzystać z takiego samego rodzaju wsparcia, jakie jest przewidziane w ramach niniejszego projektu, w ramach innych projektów finansowanych ze środków publicznych.
- Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej mogą wziąć udział w projekcie jedynie w sytuacji, gdy zakres i rodzaj wsparcia oferowane w ramach niniejszego projektu nie pokrywają się z działaniami realizowanymi na rzecz danej osoby przez WTZ.
  
Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu:
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net

BONY DLA SENIORÓW II - WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI Z DNIA 29.11.2021

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 29 listopada 2021 r.
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 13 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.


Wyniki i lista rankingowa nr 8/2021 w załączeniu
 

UWAGA! UWAGA! UWAGA! - Uruchamiamy dodatkowy nabór wniosków o bon dla seniorówW dniu 29 listopada 2021 odbędzie się dodatkowe i zarazem ostatnie posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej
oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów
w 2021 roku.Wnioski można składać do dnia 29 listopada do godz. 7:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.


Ważne!
Realizacja i rozliczenie  dofinansowanych wniosków o bon społeczny powinno zakończyć się najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021 r.


Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów II.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta         Kierownik projektu                            e-mail: rcp@radom.net
Małgorzata Szokalska   Specjalistka ds. polityki senioralnej     e-mail: rcp@radom.net
Justyna Czaplicka          Subregion ostrołęcki                      e-mail: justynaczaplicka87@gmail.com
Małgorzata Iwańska      Subregion ciechanowski                e-mail: malgorzata310@op.pl
Sylwia Pasiak                Subregion siedlecki                        e-mail: sylwia_pasiak@wp.pl


Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 02.11.2021Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 2 listopada 2021 r. 


   Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 17 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Informujemy, iż na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej w dn. 2 listopada 2021 r. dotyczącego oceny złożonych wniosków związanych z dofinansowaniem inicjatyw senioralnych w formie bonu społecznego dofinansowano 7 wniosków a zatem wyczerpano alokację środków finansowych przeznaczonych na ten cel na 2021r.  


Wyniki i lista rankingowa nr 7/2021

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 13.10.2021


Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 13 października 2021 r. 


   Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 12 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i lista rankingowa nr 6/2021 

2 listopada 2021 – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 2 Listopada 2021 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.


Wnioski można składać do dnia:
27 października 2021 do godz. 7:30.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.


Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta         Kierownik projektu                            e-mail: rcp@radom.net
Małgorzata Szokalska   Specjalistka ds. polityki senioralnej     e-mail: rcp@radom.net
Justyna Czaplicka          Subregion ostrołęcki                      e-mail: justynaczaplicka87@gmail.com
Małgorzata Iwańska      Subregion ciechanowski                e-mail: malgorzata310@op.pl
Hubert Pasiak                Subregion siedlecki                        e-mail: hubertpasiak@wp.pl


Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 30.09.2021


Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 30 września 2021 r.


   Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 28 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i lista rankingowa nr 5/2021 

13 Października 2021 – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 13 Października 2021 r. (środa) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.


Wnioski można składać do dnia:
12 Października, do godz. 7:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.


Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta         Kierownik projektu                            e-mail: rcp@radom.net
Małgorzata Szokalska   Specjalistka ds. polityki senioralnej     e-mail: rcp@radom.net
Justyna Czaplicka          Subregion ostrołęcki                      e-mail: justynaczaplicka87@gmail.com
Małgorzata Iwańska      Subregion ciechanowski                e-mail: malgorzata310@op.pl
Hubert Pasiak                Subregion siedlecki                        e-mail: hubertpasiak@wp.pl


Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 07.09.2021


Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków 
w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 7 września 2021 r.
   Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 29 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i lista rankingowa nr 4/2021 

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 18.08.2021


Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków 
w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 18 sierpnia 2021 r.
   Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 35 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i lista rankingowa nr 3/2021 

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków - Bony dla seniorów II


Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków  
w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 3 sierpnia 2021 r. 
     
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
     Wpłynęło 26 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista Rankingowa nr 2


 

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt. "Bony dla seniorów II” z dnia 19 lipca 2021 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 19 lipca 2021 r.
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 38 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.

Wyniki i lista rankingowa nr 1/2021 w załączeniu

Pakiety edukacyjne - Wykładowcy poszukiwani

       
        Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, realizujące projekt pod nazwą „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie nr 3: „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek”, poszukuje wykładowców do realizacji wykładów dla seniorów i środowisk senioralnych na terenie całego Mazowsza.
      Zapraszamy do współpracy wykładowców i pracowników naukowych związanych ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych i innych placówek naukowych, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie w pracy wykładowcy oraz będą chcieli dołączyć do grona prowadzących zajęcia dla środowisk senioralnych.

     Szczególnie do współpracy w ramach projektu zapraszamy osoby związane z Polską Akademią Nauk, które zainteresowane są realizacją wykładów dla grup senioralnych, niezależnie od dziedziny naukowej i kierunku specjalizacji. Zakres tematyczny prowadzonych wykładów jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno nauki humanistyczne, jak też nauki ścisłe, społeczne, medyczne, a także związane z szeroko rozumianą działalnością kulturalną.
 
     
       Uczestnikami projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” będą osoby, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę w wybranym zakresie. W ramach projektu możliwa jest realizacja następujących „Pakietów Edukacyjnych”:
 
- Pakiet nauk humanistycznych – np. historia, literatura, literaturoznawstwo, etnologia, geografia i podróże, prawo, archeologia
- Pakiet nauk ścisłych – np. astronomia, informatyka;
- Pakiet nauk medycznych – np. profilaktyka zdrowotna, zdrowie publiczne, psychologia, zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego;
- Pakiet nauk społecznych - np. socjologia, ochrona środowiska, politologia, religioznawstwo;
- Pakiet kultury - np. muzyka, historia polskiego kina, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia;
 
Warunki realizacji zajęć:
 
- Zajęcia dla uczestników prowadzone będą w formule jedno-, dwu- lub trzydniowych „Pakietów Edukacyjnych”.
- Przez „Pakiet Edukacyjny” rozumie się zajęcia edukacyjne finansowane przez Organizatora (w tym wynagrodzenie i dojazd wykładowców, koszt zapewnienia Sali wykładowej) dla grupy co najmniej 10 uczestników.
- Na każdy dzień wykładowy składa się spotkanie lub wykład trwający 4 godziny zegarowe. Organizator dopuszcza możliwość dodatkowego podziału 4 - godzinnego wykładu w ciągu jednego dnia, na dwugodzinne spotkania, realizowane w różnych terminach. Powyższe jest uzależnione od potrzeb zgłaszanych przez seniorów oraz od dostępności i zgody Wykładowcy.
- Z wykładowcami, którym zaproponowana zostanie współpraca w ramach projektu, zawarta zostanie Umowa Zlecenie na realizację wykładów w okresie realizacji projektu. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od liczby godzin wykładowych zrealizowanych w ramach projektu i stanowi iloczyn stawki godzinowej zaproponowanej w Ofercie przez Wykładowcę i liczby zrealizowanych godzin wykładowych.
- Organizator pokrywa koszty wynagrodzenia wykładowcy prowadzącego zajęcia, zgodnie z zawartą umową. Wynagrodzenie wykładowcy obejmuje koszt przeprowadzenia spotkania/wykładu oraz koszt przygotowania materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej na potrzeby danego wykładu. Materiały szkoleniowe powinny zostać przekazane Organizatorowi w formie elektronicznej przed realizacją wykładu w celach archiwizacyjnych.
- Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu wykładowcy z innej miejscowości niż miejscowość, w której realizowane jest spotkanie lub wykład. Zwrotowi podlegać będą koszty podróży transportem zbiorowym (kolej - II klasa, autobus/bus), a w przypadku wykorzystania własnego samochodu – pokrywane będą koszty do wysokości ceny biletów transportu zbiorowego na danej trasie, po przedstawieniu stosownego oświadczenia przygotowanego przez Organizatora. Organizator zapewnia zwroty kosztów dojazdu do wyczerpania środków na ten cel dostępnych w ramach projektu.
- Organizator, wspólnie z partnerami i współpracownikami lokalnymi, przeprowadza rekrutację uczestników oraz zapewnia właściwą salę do przeprowadzenia spotkania/wykładu.
- W ramach projektu dopuszcza się możliwość realizacji wykładów w trybie zdalnym (on-line) w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub w przypadku innych okoliczności uzasadniających organizację spotkania w formule zdalnej. Organizator zapewnia dostęp do platformy/aplikacji internetowej umożliwiającej realizację wykładu w formule zdalnej.
- Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia współpracy z wybranymi wykładowcami, zgodnie z zainteresowaniem uczestników projektu tematyką proponowaną przez wykładowcę w Formularzu Oferty.
- Organizator publikuje na swojej stronie internetowej tematy proponowanych wykładów, zgodnie z opisem wskazanym przez wykładowcę w Formularzu Oferty, ze wskazaniem tytułu naukowego, imienia i nazwiska wykładowcy realizującego dany temat wykładu.
 
      Warunkiem podjęcia współpracy w ramach projektu w roli wykładowcy jest wypełnienie oraz przesłanie Oferty Współpracy, której wzór zamieszczony został poniżej. Oferta powinna zostać przesłana drogą elektroniczną (w formie skanu) na adres rcp@radom.net lub dostarczona do siedziby Organizatora, na adres:
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
 
        Nabór ofert prowadzony jest w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania przewidzianych w ramach projektu „Pakietów Edukacyjnych” lub do 30.11.2023 roku, jako daty końcowej realizacji projektu.
 
        Osobą kontaktową w sprawie współpracy w ramach projektu jest: Jarosław Szczepaniak – Koordynator projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są pod numerem telefonu (48) 360 00 46 lub pod adresem e-mail: rcp@radom.net
 
Wzór Oferty współpracy - Wykładowcy