STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

Planujecie wykłady i zastanawiacie się nad tematem? To dobry adres!!!Zgłoszenia na realizację „Pakietów Edukacyjnych dla mazowieckich seniorów” można  składać w trybie ciągłym, w całym okresie realizacji projektu. Nie wiecie na jaki temat wykładu się zdecydować? Może skorzystacie z oferty spotkań i wykładów, które dla Was przygotowaliśmy? Tematyka jest bardzo zróżnicowana. Możecie wybrać z gotowych propozycji lub zaproponować własny temat. Chętnie podejmiemy się jego realizacji.Wykłady prowadzone są przez wykładowców i pracowników naukowych związanych z Polską Akademią Nauk, ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych i innych placówek naukowych, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie w pracy wykładowcy. Realizacja wykładów na tak wysokim poziomie możliwa jest między innymi dzięki Porozumieniu o współpracy, w którym Województwo Mazowieckie wraz z Polską Akademią Nauk zadeklarowały podejmowanie wzajemnych działań i inicjatyw na rzecz środowiska seniorów w województwie mazowieckim. Współpraca z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej pozwala na zaangażowanie przy realizacji projektu "Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów" wykladowców współpracujących z Polską Akademią Nauk. 

Eksperci Akademii – reprezentujący różne dziedziny nauki – proponują prelekcje w niżej wymienionych zakresach tematycznych:
- epidemiologia i wirusologia,
- zmiany klimatu, badania polarne, wielkie zlodowacenie,
- historia powstawania Ziemi, ewolucja życia na Ziemi,
- geologia, kartografia geologiczna,
- paleontologia, paleozoologia, paleobiologia, paleogeografia,
- hydrologia, statystyczne modelowanie hydrologicznych zjawisk ekstremalnych – powodzi, susz i nawalnych deszczy,
- geoekologia, biogeografia,
- biologia, ewolucjonizm, antropogeneza,
- wielkie odkrycia geograficzne,
- mineralogia i petrografia ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania minerałów i skał w medycynie, kosmetyce, elektronice, ochronie środowiska, w życiu codziennym,
- gemmologia (wszelkie tematy związane z kamieniami jubilerskimi),
- historia i zbiory Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
- botanika, biologia roślin, ogrodnictwo, rośliny ozdobne i jadalne,
- rośliny lecznicze, ziołolecznictwo, rośliny przyprawowe, zdrowe przyprawy, naturalne sposoby łagodzenia dolegliwości zdrowotnych, produkcja ziół w przydomowych ogródkach, zdrowe przepisy, kuchnia roślinna,
- historia ogrodów, zabytkowe założenia ogrodowe, dendrologia,
- architektura krajobrazu, korytarze ekologiczne,
- choroby układu oddechowego, choroby neurodegeneracyjne, choroby zakaźne i cywilizacyjne,
- profilaktyka zdrowotna, fizjologia, fizjologia wysiłków fizycznych,
- podstawy żywienia człowieka, dieta i styl życia w prewencji chorób neurodegeneracyjnych,
- psychologia międzykulturowa, psychologia pozytywna, psychologia emocji,
- psychologia ewolucyjna i porównawcza,
- udomowienie i psychologia zwierząt,
- historia sztuki i kultury wizualnej XIX-XXI wieku (zagadnienia: architektura, malarstwo, rzeźba, fotografia, etc.),
- antropologia słowa, antropologia kultury,
- teoria literatury,
- współczesny awangardowy, artystyczny teatr, historia teatru, performans, dramaturgia współczesna, sztuka dla społeczności i sztuka ze społecznością,
- dziedzictwo kulturowe, motywy mitologiczne w literaturze/ sztuce/ architekturze i kulturze,
- historia starożytna, starożytny Egipt, a w szczególności początki państwa egipskiego, religia i język, piramidy, mumie,
- filozofia europejska, chińska, indyjska, afrykańska, aspekt kulturowy i religijny orientu,
- lingwistyka (starożytne i współczesne języki),
- religioznawstwo,

W przypadku wyboru tematu uwzględnionego powyżej – Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, jako realizator projektu, skontaktuje się z danym wykładowcą w celu umówienia wykładu. Szczegółowe informacje na temat zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Polska Akademią Nauk porozumienia znajdują się na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Poniżej prezentujemy przykładowe tematy wykładów, które już teraz zaproponowane zostały przez współpracujących z nami wykładowców. Cały czas wpływają do nas nowe propozycje, nowe tematy, więc zachęcamy do śledzenia zmian na naszej stronie. Będzie ona stale aktualizowana, abyście wybierając temat wykładu, mogli zapoznać się z najaktualniejszą ofertą.

 

Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów - Nowe rozdanie

   
     Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” ma ogromną przyjemność po raz kolejny zaprosić Seniorów z terenu całego Mazowsza do udziału w projekcie „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, realizowanym przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, a finansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

       
      Projekt, realizowany w okresie 01.06.2021 – 30.11.2023, skierowany jest do środowisk senioralnych (podmiotów działających z seniorami i na rzecz seniorów) prowadzących działania na terenie Mazowsza, w tym szczególnie: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Rad Seniorów, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy i polityki społecznej realizujących politykę senioralną na obszarze gminy/miasta/powiatu, ośrodków kultury itp., a także grup nieformalnych, w których działają i realizują swoje pasje i zainteresowania seniorzy. Umożliwiamy realizację „Pakietów Edukacyjnych” w kilku obszarach naukowych:
 
- Pakiet nauk humanistycznych, (np. historia, literatura, literaturoznawstwo, etnologia, geografia i podróże, prawo, archeologia)
- Pakiet nauk ścisłych (np. astronomia, informatyka)
- Pakiet nauk medycznych (np. profilaktyka zdrowotna, zdrowie publiczne, psychologia, zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego)
- Pakiet nauk społecznych (np. socjologia, ochrona środowiska, politologia, religioznawstwo)
- Pakiet kultury (np. muzyka, historia polskiego kina, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia)
 
          Wykłady dla uczestników prowadzone będą w formule jedno-, dwu- lub trzydniowych „Pakietów Edukacyjnych”. W ramach projektu możliwa jest realizacja wykładów zarówno w formie stacjonarnej, jak też w formule zdalnej, z wykorzystaniem łączy internetowych i specjalnie w tym celu przygotowanych aplikacji. Warunkiem otrzymania wsparcia w postaci „Pakietu Edukacyjnego” jest złożenie Formularza Zgłoszeniowego. Podmiot dokonujący zgłoszenia może wybrać tematykę wykładu zaproponowaną przez Organizatora i współpracujących z nim wykładowców, a publikowaną na stronie internetowej www.srcp.radom.pl, jak też wskazać własny temat, którym zainteresowani są potencjalni uczestnicy planowanego spotkania.

      W ramach projektu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom seniorów, którzy stale chcą zdobywać nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Wspólne wykłady i spotkania pozwalają na integrację środowiska senioralnego, wzajemne poznanie się, współpracę, zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Dajemy możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz nadążenia za zmianami społecznymi i technologicznymi współczesnego świata, co często stanowi barierę dla osób starszych. Chcemy pokazać, że ciągłe uczenie się i zdobywanie nowej wiedzy, niezależnie od obszaru tematycznego i osiąganego poziomu, to najlepsza metoda na zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej Seniorów.

          Wykłady prowadzone są przez wykładowców i pracowników naukowych związanych z Polską Akademią Nauk, ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych i innych placówek naukowych, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie w pracy wykładowcy, co zapewni wysoki poziom wiedzy i umiejętności przekazywanych Seniorom w trakcie wykładów.

         Udział w wykładach jest całkowicie BEZPŁATNY dla Seniorów uczestniczących w projekcie, a koszty związane z realizacją spotkań pokrywane są z dotacji finansowanej ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, a przekazanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego pod nazwą „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek”. Szczegółowe zasady realizacji projektu zawarte zostały w dokumencie „Zasady realizacji projektu”, załączonym do niniejszej informacji.
 
       Procedura dokonania zgłoszenia jest bardzo prosta. Wypełniony i opatrzony podpisem "Formularz zgłoszeniowy" należy przesłać (w formie skanu) na adres e-mail: rcp@radom.net, lub złożyć osobiście bądź przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom.
 
Nabór zgłoszeń rusza już 19 lipca 2021 roku, a prowadzony będzie w trybie ciągłym, w całym okresie realizacji projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są w biurze projektu:
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. 48 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net

Zasady realizacji projektu
Formularz zgłoszeniowy


Bony dla seniorów II- ruszamy z naborem !!!

        „Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego"

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” ma przyjemność poinformować, iż przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego wdraża regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych !

Pierwsze posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się dnia 19 lipca 2021 r.
Wnioski w wersji papierowej bądź elektronicznej należy składać najpóźniej do dnia 19 lipca 2021 r. do godziny 7.30.

 
W latach 2021 – 2023 Stowarzyszenie RCP, w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II”, planuje udzielić co najmniej 277 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu woj. mazowieckiego.
 
Głównym celem projektu jest wzrost rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych, zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych poprzez uruchomienie co najmniej 277 bonów społecznych dostępnych dla nieformalnych środowisk osób starszych
z województwa mazowieckiego w okresie od 1.06.2021 r. do 30.11.2023 r.
 
Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 2000 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających  środowiska senioralne mogą być, m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji  fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
 
O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
Tylko poprawnie wypełnione wnioski o bon społeczny  kierowane są do oceny merytorycznej.
Oświadczenia w Załączniku 2 i Załączniku 3 do Wniosku o udzielenie bonu społecznego muszą być podpisane przez wszystkich członków grupy seniorów.
 
Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/paragonów (paragon do wysokości 450 zł musi zawierać NIP Operatora) wystawionych na Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP: 948 11 47 246. Płatności za faktury/paragony będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie  „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
 
Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy – seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.
 
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym. 
Możliwość składania wniosków: od dnia 12 lipca 2021 r.
Pierwszy termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: 19 lipca 2021 r., godz. 9.00

Kolejne terminy składania wniosków oraz posiedzeń Komisji będa zawieszane sukcesywnie na naszej stronie internetowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2021 r.
 
Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom oraz w punktach kontaktowych
w powiecie ostrołęckim, powiecie siedleckim i powiecie ciechanowskim (adresy dostępne na www.srcp.radom.pl).
Wnioski w formie elektronicznej, należy przekazywać na adres poczty elektronicznej e-mail: rcp@radom.net. Wniosek powinien mieć formę scanu podpisanego wniosku oraz scanów podpisanych załączników. 
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Dokumenty do pobrania: 
1) Informacja o projekcie - Bony dla seniorów II 
2) Ogłoszenie o naborze wniosków 
3) Regulamin udzielania i rozliczania bonów społecznych
4) Wniosek o udzielenie bonu społecznego - Bony dla Seniorów II 2021 - 2023 (wersja PDF) 
5) Wniosek o udzielenie bonu społecznego - Bony dla Seniorów II 2021 - 2023 (wersja Word) 
6) Zgody_Bon SII_2021_2023 (wersja PDF)
7) Zgody_Bon SII_2021_2023 (wersja Word) 
8) Szyfrowanie pliku PDF
9) Umowa o udzielenie bonu społecznego 

10) Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej 
11) Karta oceny wniosku o bon społeczny 
12) Protokół rozliczania bonu społecznego (wersja PDF) 
13) Protokół rozliczania bonu społecznego (wersja Word)

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta  -                    Kierownik projektu                                           e-mail: rcp@radom.net
Małgorzata Szokalska  -               Specjalistka ds. polityki senioralnej                  e-mail: rcp@radom.net
Subregion ostrołęcki -                 Justyna Czaplicka,                 e-mail: justynaczaplicka87@gmail.com
Subregion ciechanowski -           Małgorzata Iwańska,                              e-mail:malgorzata310@op.pl
Subregion siedlecki -                   Hubert Pasiak,                                        e-mail: hubertpasiak@wp.pl
 

Informacja o zakończeniu rekrutacji w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę...

Radom, dn. 8 czerwca 2021 r.
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, iż z dniem 7 czerwca 2021 zakończylismy rekrutację do udziału w projekcie:
„Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”
 
Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net
 

Uwaga !!! Uczestnicy projektu pn. Samodzielność poprzez pracę..


Radom, dn. 27 kwietnia 2021 r.

Drodzy uczestnicy projektu, pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- informujemy, iż od dnia 27 kwietnia 2021 r. rozpoczynamy realizację doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego celem opracowania dla Was indywidualnej ścieżki wsparcia- Indywidualnych Planów Działania.
Z każdym z Państwa indywidualnie będzie kontaktował się doradca zawodowy i psycholog i umawiał na bezpośrednie spotkania na terenie Iłży, Pionek jak i Radomia.

W przypadku pytań proszą o kontakt z Trenerami Pracy/ Kierownikiem projektu.   

Zespół projektu
Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"
ul. Żeromskiego 51, 26-600 radom
tel. 48 360 00 46
 

Rusza rekrutacja do projektu "Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”


Radom, dn. 1 kwietnia 2021 r.
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałe na terenie M. Radom, powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego, do udziału w projekcie:
„Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”
 
Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Celem projektu jest  uzyskanie przez  osoby niepełnosprawne zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W ramach projektu:
- ścieżka wsparcia osoby z niepełnosprawnością, która obejmuje opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika/czki, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia przygotowujące do nowego zawodu lub podnoszące posiadane kwalifikacje, wsparcie trenera pracy w ramach zatrudnienia wspomaganego, warsztaty aktywizacyjne, wizyty studyjne i inne działania indywidualne i grupowe, których celem jest poprawa sytuacji uczestników/czek projektu na otwartym rynku pracy;
- 3-miesięczne, płatne staże zawodowe dla uczestników/czek, którzy zdecydują się na podjęcie zatrudnienia, po zakończeniu stażu zawodowego uczestnicy/czki podejmują zatrudnienie na umowę o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy i w wymiarze minimum ½ etatu, zgodnie z przepisami o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 
Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością, w wieku aktywności zawodowej, posiadających umiarkowany, znaczny lub lekki  stopień niepełnosprawności (z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność  o charakterze psychicznym lub niepełnosprawność sprzężoną).
 
Warunki udziału w projekcie:
- Stopień niepełnosprawności powinien być potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).
- W dniu rozpoczęcia udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka musi posiadać status osoby niezatrudnionej.
- Uczestnicy/czki projektu nie mogą korzystać z takiego samego rodzaju wsparcia, jakie jest przewidziane w ramach niniejszego projektu, w ramach innych projektów finansowanych ze środków publicznych.
- Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej mogą wziąć udział w projekcie jedynie w sytuacji, gdy zakres i rodzaj wsparcia oferowane w ramach niniejszego projektu nie pokrywają się z działaniami realizowanymi na rzecz danej osoby przez WTZ.
  
Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu:
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUSBezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo
– rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS


       Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

      Chcemy aby nasi klienci swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych. Dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa. Pobierali na konto swoje świadczenia, płacili  rachunki oraz robili  zakupy on-line. Wychodząc do sklepu czy apteki używali karty płatniczej. Bo rachunek bankowy jest bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto w banku pozwala na bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!
W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy pokazać  naszym klientom, że korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej jest łatwe. Nasi klienci dowiedzą się:
- jakie korzyści daje posiadanie konta w banku,
- jak założyć konto bankowe,
- jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS,  
- o czym muszą pamiętać, gdy korzystają z konta bankowego przez internet.

      Informacje te zapewnią seniorom bezpieczeństwo w świecie, w którym trudno obejść się bez internetu. Umiejętność korzystania z internetu, bankowości elektronicznej i usług online ułatwia załatwianie codziennych spraw. Przez internet można załatwić sprawy w urzędach, robić zakupy, płacić rachunki czy kontaktować się z najbliższymi.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Źródło: Materiał Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

 

Nowa jakość życia - ruszamy z rekrutacjąStowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
oraz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach
zapraszają do udziału w projekcie „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”
nr RPMA.09.01.00-14-d476/19


 
 
Cel: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa u 45 kobiet i 15 mężczyzn wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu subregionu radomskiego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2022 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby zamieszkałe na terenie subregionu radomskiego korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (spełniające min. 2 przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) w wieku aktywności zawodowej, w szczególności:

- Kobiety
- Osoby z niepełnosprawnością
- Osoby bierne zawodowo
- Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (dla których zakres wsparcia nie będzie powielał działań, które dana osoba bądź rodzina otrzymała/otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących)

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

Diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników/czek projektu, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania
- Grupowy Trening Umiejętności Społecznych
- Poradnictwo specjalistyczne, m.in. prawne, psychologiczne, pedagogiczne, mediacyjne
- Indywidualny i grupowy trening pracy przy wsparciu trenera pracy
- Kursy i szkolenia zawodowe
- Trzymiesięczne płatne staże zawodowe
- Wsparcie w pozyskaniu stałego zatrudnienia
- Wizyta studyjna do Podmiotu Ekonomii Społecznej

Uczestnikom/czkom staży zawodowych oferujemy  stypendia stażowe, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu oraz badania lekarskie, a uczestnikom/czkom szkoleń – stypendia szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu. W trakcie warsztatów zapewniamy wyżywienie oraz niezbędne materiały szkoleniowo-dydaktyczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje i formularze rekrutacyjne są dostępne w biurach realizatorów projektu:

 
  • Biuro projektu:
  • Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51 pok. 2, 26-600 Radom, tel. (48) 360 00 46
  •  
  • Biuro Partnera:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, tel. (48) 384 84 25

Projekt „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Ogłoszenie o pracę - Asystent Biura/Specjalista ds. projektów społecznych - Rekrutacja zakończona

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!
 
Informujemy o zakończeniu poniższej rekrutacji na stanowisko "Asystent/ka Biura/Specjalista/ka ds. projektów społecznych". Dziękujemy za przesłane aplikacje. 
 

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

Asystent/ka Biura/Specjalista/ka ds. projektów społecznych


Jesteś:

- Komunikatywny/a, sumienny/a i dokładny/a?
- Samodzielny/a w realizacji obowiązków i konsekwentny w działaniu?
- Lubisz pracę z ludźmi i dobrze się z tym czujesz?

Dołącz do naszego Zespołu!


Za co będziesz odpowiadać?

- Przekazywanie informacji na temat realizowanych przez Stowarzyszenie projektów, wymagań stawianych przed uczestnikami i warunków uczestnictwa;
- Kontakt z uczestnikami i realizacja działań wynikających z projektu;
- Prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących i zasadami wewnętrznymi;
- Bieżące raportowanie realizowanych działań i osiąganych rezultatów;
- Sprawy administracyjne wynikające z realizowanych działań;

Od Kandydatek/Kandydatów oczekujemy:

- doświadczenia na podobnych stanowiskach;
- komunikatywności i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
- umiejętności pracy w zespole
- dobrej znajomości MS Office (Excel, Word)
- dokładności i staranności w wykonywaniu swoich obowiązków

Co możemy Ci zaoferować?

- umowę o pracę w organizacji pozarządowej mającej ponad 20 letnie doświadczenie w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju rynku pracy;
- pracę od poniedziałku do piątku w Centrum Radomia;
- samodzielność w działaniu i możliwość realizacji ciekawych projektów;
- możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych kwalifikacji

Zapraszamy do współpracy.

Prosimy o przesłanie CV wraz klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. Warunki zatrudnienia uzależnione od spełnienia wymagań i dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dane Kontaktowe:
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net

Pakiety Edukacyjne - wykłady prowadzone zdalnie!!!
Drogie Seniorki, Drodzy Seniorzy,

 
          Wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji epidemicznej, w której organizacja wykładów bezpośrednich w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” została wstrzymana ze względu na Wasze bezpieczeństwo, chcemy Wam zaproponować, w porozumieniu z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, jako instytucją finansującą nasz projekt, możliwość organizacji wykładów w trybie zdalnym, z wykorzystaniem łączy internetowych.


        Realizacja wykładów w formie zdalnej pozwoli na Wasz udział w spotkaniach bez konieczności kontaktu bezpośredniego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które w obecnym okresie są tak istotne dla zachowania zdrowia i powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego epidemię zachorowań na SARS-CoV-2. Sposób realizacji wykładów zdalnych w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” został przygotowany w sposób przyjazny dla Was, niewymagający dużej wiedzy i umiejętności informatycznych, aby w spotkaniach mogła wziąć udział jak największa liczba seniorów.

       Szczegółowe warunki realizacji wykładów w formule zdalnej zawarte zostały w poniżej zamieszczonych „Zasadach realizacji projektu”. Dokonane zmiany, umożliwiające realizację wykładów w trybie zdalnym, oznaczone zostały dodatkowym kolorem, aby były lepiej widoczne i łatwiejsze do odnalezienia w całym dokumencie. Nie uległa zmianie procedura zgłaszania chęci organizacji wykładów, nadal mogą to robić podmioty formalne działające na rzecz seniorów, jak też nieformalne grupy seniorów, które zainteresowane są organizacją spotkania na interesujący ich temat.

Chcecie poznać więcej szczegółów na temat warunków organizacji spotkań w trybie zdalnym? Zachęcamy do kontaktu z biurem projektu:

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. (48) 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net

Pliki do pobrania:
Zasady realizacji projektu
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Formalna
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Nieformlana
Klauzula Informacyjna

Bony dla seniorów - zakończenie naboru

Informujemy również, iż na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej w dn. 31 sierpnia 2020 r. dot. oceny złożonych wniosków związanych z dofinansowaniem inicjatyw senioralnych w formie bonu społecznego doszło do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  
W przypadku rezygnacji przez którąś z grup inicjatywnych z realizacji umowy o wsparcie w formie bonu społecznego istnieje możliwość dofinansowania kolejnych wniosków z listy rankingowej, które w ramach oceny osiągnęły próg min. 45 punktów. Po przyznaniu dofinansowania wniosku będziemy kontaktować się osobiście z Liderem Grupy.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 31 sierpnia 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 19 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 10/2020 w załączeniu.
 

Uwaga Seniorzy- ostatnia szansa na wsparcie inicjatyw senioralnych ! Ostatnie rozdanie środków finansowych na realizację bonów społecznych

Informujemy, iż dnia 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się ostatnie już posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną .
Ważne ! Realizacja dofinansowanych wniosków o bon społeczny powinna zakończyć się najpóźniej do dnia 15 października 2020 r.
Informujemy również, iż z dniem 30 listopada 2020 r. Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiebiorczości" kończy realizację 3- letniego programu pn. "Bony dla seniorów", współfinansowanego ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                          Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                       Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                         Nina Bojarska,  e-mail: nb160@op.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski          Małgorzata Iwańska, e-mail: malgorzata310@op.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -                Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
w ramach zadania publicznego pt.” Bony dla seniorów” z dnia 18 sierpnia 2020 r.
 
Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 15 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania
i rozliczania bonów społecznych.
 
Wyniki i lista rankingowa nr 9/2020 w załączeniu.
 

Pakiety edukacyjne – Jaki temat wybrać?

         
     
Trwa przyjmowanie zgłoszeń w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”. Projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę w wybranym zakresie nauki lub zainteresowań. To uczestnicy wybierają miejsce, czas i tematykę wykładów. Stowarzyszenie, w ramach wybranego pakietu edukacyjnego, zapewni ciekawego, inspirującego i cieszącego się renomą i uznaniem wykładowcę, który poprowadzi bezpłatnie dla grupy seniorów spotkanie lub wykład.


                Nie wiecie na jaki temat wykładu się zdecydować? Może skorzystacie z oferty spotkań i wykładów, które już z powodzeniem realizujemy lub przygotowujemy do realizacji na terenie Mazowsza? Tematyka jest bardzo zróżnicowana. Możecie wybrać z gotowych propozycji lub zaproponować własny temat. Chętnie podejmiemy się jego realizacji.
Dotychczas realizowane lub planowane tematy:
 
„Złota jesień życia – zrozumieć siebie, zrozumieć świat, dbać o zdrowie i być aktywnym”. Pakiet nauk medycznych, zawierający informacje na temat najczęściej pojawiających się problemów ze zdrowiem w starszym wieku, najczęściej występujące schorzenia i podstawowe zasady zapobiegania im, aktywność fizyczna adekwatna do wieku i możliwości biologicznych organizmu, podstawy treningu zdrowotnego, jak dbać o kręgosłup i prawidłową postawę ciała, relaksacja i ćwiczenia oddechowe, dobry sen, zalecenia żywieniowe dla osób starszych propagowane w krajach europejskich.​
„Podróże Małe i Duże”. Podróże dla seniorów – formy i metody dedykowane seniorom. Proponowane formy podróży, w tym turystyka kulturowa, edukacyjna, turystyka aktywna, rejsy statkami wycieczkowymi. Relacje z podróży, zarówno z podróży po Polsce, jak też Afryce, Bliskim i Dalekim Wschodzie, Hawajach i Antarktydzie.

„Wątroba, strażnik zdrowia. Ziołolecznictwo i terapie naturalne w profilaktyce i leczeniu schorzeń wątroby”. Omówienie roli wątroby w zachowaniu zdrowia człowieka, dolegliwości związanych ze złym funkcjonowaniem wątroby, przedstawienie naturalnych metod profilaktyki i leczenia schorzeń wątroby. Zasady rozpoznawania pospolitych roślin leczniczych i ich zastosowanie w leczeniu i wspomaganiu pracy wątroby.

„Zdrowie na własne życzenie – jak zapobiegać chorobom zwyrodnieniowym stawów i wspomagać ich regenerację”. Co zmienić w diecie i sposobie życia, zioła i naturalne substancje w profilaktyce i leczeniu dolegliwości kostno – stawowych.

„Nowotwory – współczesna plaga. Czy można im zapobiegać? Jak skutecznie i bezpiecznie wspomagać terapię. Fakty i mity”. Przyczyny chorób nowotworowych. Dieta i zioła we wspomaganiu leczenia onkologicznego. Co i kiedy można stosować? Podstawy przygotowania preparatów ziołowych wspomagających leczenie chorób nowotworowych.

„Medycyna naturalna – fakty czy mity?” Najpopularniejsze metody stosowane w medycynie naturalnej – pomagają czy szkodzą? Jakie metody są bezpieczne i skuteczne? Czym jest homeopatia? Czy medycyna chińska zawsze pomaga? Sole mineralne – czemu ich brakuje i jak je powinniśmy uzupełniać?

„Ochrona Bociana Białego i terenów podmokłych. Bociany ponad granicami – projekt ochrony ptaków migrujących” W trakcie wykładu prezentowane są metody ochrony Bociana Białego w Polsce i na świecie, akcja obrączkowania bocianów na terenie powiatu siedleckiego, metody edukacji związanej z bocianem, badania nad bocianami (m.in. nadajniki GSM oraz obrączki), edukacja publiczna – kamery internetowe monitorujące gniazda bocianie.

„II wojna  światowa na ziemiach polskich i za granicą 1939 – 1945”. W trakcie spotkania prezentowana jest tematyka II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu radomskiego oraz losów jego mieszkańców. Kampania wrześniowa 1939, walka Polaków z okupantem w latach 1939 – 1945, Polacy na frontach II wojny światowej, życie codzienne w czasie wojny.

„Historia muzyki polskiej, emisja głosu, kształcenie słuchu”. To pakiet muzyczny, w ramach którego możliwa jest realizacja takich tematów jak: „Polskie pieśni hymniczne”, „Stanisław Moniuszko znany i mniej znany”, „Folklor w muzyce romantycznej czyli przebudzenie narodów”, „Muzyka tak różna jak ludzie”, „Muzyka korzeni czyli polskie tańce narodowe”, „Oddech motorem życia”, „Psychofizjologia powstawania głosu ludzkiego”, „Mówię i śpiewam świadomie”, „Czym skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak spakować dziecku walizkę emocji by na starość było szczęśliwa”, „Piękno świata czyli świadome życie”.

„Podstawy prawa dla seniorów”. Najważniejsze zagadnienia prawne istotne dla seniorów. Jakie prawa ma senior w kontaktach z instytucjami publicznymi? Jak poruszać się w meandrach prawa? Gdzie zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną w trudnych sprawach?

„Przedsiębiorczość - wiedza użyteczna bez względu na wiek”. Podstawy przedsiębiorczości, formy prowadzenia działalności gospodarczej, funkcje państwa i społeczeństwa w gospodarce rynkowej, społeczna odpowiedzialność biznesu.

„Kultura i religie Indii”. Wykład połączony z prezentacją multimedialną (filmy, zdjęcia, dźwięki, fragmenty utworów muzycznych jako ilustracja o klasycznych indyjskich instrumentów - viny, sitaru, sarang, tabli) podzielony na dwie część (po 2 godziny), z równomiernie rozłożonym materiałem dotyczącym religii i kultury. Czym są Wedy i co to jest braminizm. W co wierzą Hindusi - historyczny i współczesny hinduizm. Inne religie - muzułmanie i żydzi w Indiach. Indyjscy mistycy (hinduizmu, islamu, sikhizmu, dżinizmu). Czym są kasty, jaką rolę pełniły i pełnią. Dlaczego Hindusi są do nich przywiązani?
 
„Rytuały - od kwitnących wiśni, przez islam, hinduizm, buddyzm, judaizm po chrześcijaństwo”. Semana Santa w Andaluzji i Kalipudża w indyjskiej Kalkucie, Wielkopiątkowe rytuały Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie...  Rytuał jest żywym, wielowymiarowy symbolem. Pozwala zapanować nad tym, co niepewne, niestabilne przemijające. Opanowuje czas, uśmierza rozkład. Uświadamia, że jesteśmy częścią odwiecznego trwania i, co bardzo ważne, daje poczucie wspólnoty. W religii poczucie bycia razem zapewnia przede wszystkim wspólna modlitwa, ale może być nią także udział w procesji rytualna kąpiel, albo zjedzenie posiłku pod kwitnącymi wiśniami. Wykład bogato ilustrowany zdjęciami i filmami.
 
„Hafiz, fajka i ogrody raju - kultura starożytnego i współczesnego Iranu”. Czym jest Awesta i kim był Zaratusztra? Co to jest szyizm i czym różni się od sunnickiego islamu? O kulturze i historii Iranu, uwielbieniu przez Irańczyków rodzimej poezji i muzyki, poczuciu dumy z ponad 2500 lat historii i o trudnej lekcji współczesności, oraz  o perskich ogrodach. Podczas wykładu omówione zostaną religie starożytnego i współczesnego Iranu (zaratusztranizm, mitraizm, szyizm, sufizm), najciekawsze fakty z historii (m.in. pierwsza deklaracji praw człowieka z V w p.n.e.), architektury i literatury. Rewolucja 1978-79 roku w oczach świadka tych wydarzeń. Wykład będzie składał się z trzech części. Dwie pierwsze poświęcone będą historii i współczesności, trzecia perskim ogrodom, które Grecy nazwali „Ogrodami raju”. To Irańczycy byli twórcami słynnych ogrodów mylnie przypisywanych asyryjskiej królowej Semiramidzie. To w irańskim środowisku narodziła się idea ograniczonego murem ogrodu, który Europa przetłumaczyła jako raj. Greckie paradeisos – „ogród”, „raj” i hebrajskie pardes – „ogród”, „sad” pochodzi od staroperskiego pairidaeza – oznaczającego dosłownie – „przestrzeń ograniczona”, „zamknięta”. Wykład bogato ilustrowany zdjęciami i krótkimi fragmentami filmów.

„Kultura i religie Indochin i Azji Południowo-Wschodniej”. Czym są Indochiny, z jakich elementów składa się ich kultura i jakie kraje obejmują? Jakie tereny obejmuje Azja Południowo Wschodnia? O religiach Tajlandii, Kambodży, Wietnamu, Laosu,  Malezji, Indonezji, i Brunei. Skomplikowanej historii tego regionu. O wpływach Indii (hinduizm, buddyzm)i Chin (konfucjanizm, taoizm). O bogactwie kulturowym w architekturze, sztuce i muzyce. Ogromnej roli Singapuru i o tym, że oś świata przesuwa się na wschód. Kraje Azji Południowo-Wschodniej zaczynają odgrywać kluczową rolę w światowej polityce i ekonomii. Politolodzy i socjolodzy uważają, że do roku 2050 lista najważniejszych krajów świata ulegnie zmianie i na pierwszych miejscach pojawią się takie kraje jak: Chiny, Indie, Indonezja, Wietnam. Wykład poruszy też problem „geografii myślenia” - czyli jak kultura i religia wpływa na postrzeganie świata i codzienności i dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej. Wykład (bogato ilustrowany - zdjęcia filmy) będzie podzielony na 3 części: 1. Indochiny - 1,30 min; 2. Azja Południowo-Wschodnia - 1,30 min; 3. Geografia myślenia - 1 godzina.

„Świadomy podróżnik - czyli podróże po Azji Południowo-Wschodniej”. O religii, kulturze i kuchni Indii, Tajlandii, Kambodży, Birmy, Wietnamu i Singapuru. W co wierzą mieszkańcy Indii i Azji Południowo-Wschodniej. W jaki sposób i kiedy buddyzm, hinduizm oraz islam tutaj dotarły. Jaki wpływ ma buddyzm i konfucjanizm (w Wietnamie) na życie codzienne i zachowanie mieszkańców regionu.  Najwspanialsze zabytki regionu - historia królestwa Angkoru (Kambodża) i Paganu (Birma), królestwa Ajuthaji (Tajlandia). Etykieta w każdym z tych krajów, co wypada i czego robić absolutnie nie wolno. Indywidualizm kontra działanie w zespole, czyli co różni europejski sposób myślenia od podejścia do rzeczywistości mieszkańców Wschodu. Wykład ilustrowany zdjęciami, filmami i muzyką.

„Rodzina pszczela – jej potrzeby i dary”. Pochodzenie pszczół, ich znaczenie i zarys historii pszczelarstwa. Cykl życiowy rodziny w ciągu roku. „Dary” pszczół. Choroby i wytrucia – bolączki współczesnego pszczelarstwa.

„Twórczość El Greca z uwzględnieniem jedynego w Polsce dzieła Mistrza z Toledo.” Życie i twórczość El Greca. Omówienie serii obrazów franciszkańskich na wybranych przykładach. Historia znalezienia obrazu El Greca w Polsce oraz omówienie dzieła.


"Profilaktyka zdrowotna dla seniora". Choroby, na które cierpią seniorzy, bardzo często mają swój początek w wieku średnim. Brak odpowiedniej diety, mała lub znikoma aktywność fizyczna sprzyja powstaniu dysfunkcji w obrębie narządu ruchu. Systematyczna aktywność fizyczna opóźnia procesy starzenia, sprzyja dobremu samopoczuciu oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób.Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość wykonania analizy składu ciała przy pomocy specjalistycznego analizatora. Personalny wydruk wskaże zawartość wody w organizmie, zawartość tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, BMI oraz wiek metaboliczny. W ramach zajęć zostaną zaprezentowane ćwiczenia do samodzielnego wykonywania w domu. Ćwiczenia zostaną dobrane do konkretnych jednostek chorobowych z uwzględnieniem metodyki wykonywania ćwiczeń oraz przeciwwskazań. Każdy senior znajdzie ćwiczenia dla siebie.

"Nauka o tolerancji. Tolerancja, skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze złością, stresem i negatywnymi emocjami". Warsztat wrażliwości i poszanowania dla różnic międzyludzkich (ćwiczenie grupowe). Warsztat rozwiązywania konfliktów (ćwiczenia w parach). Stres i reakcje emocjonalne – wykład, dyskusja i warsztat.
 
"Organizacja opieki długoterminowej – Zasady opieki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym lub Pielęgnacyjno-Opiekuńczym". Charakterystyka systemu opieki długoterminowej i udzielanych świadczeń. Stacjonarna opieka długoterminowa (zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady opiekuńczo-lecznicze). Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa. Kwalifikowanie chorych do opieki długoterminowej.5. Kierowanie do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Rola pielęgniarki. Wywiad pielęgniarski, diagnoza i opieka pielęgniarska.

Choroby wieku starszego. Nadciśnienie tętnicze – nauka pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Choroby układu kostno-stawowego: osteoporoza. Choroby otępienne – rady dla bliskich mieszkających z osobą cierpiącą na chorobę otępienną.

"Pacjent geriatryczny w sytuacjach trudnych". Sytuacja trudna - definicja i typy sytuacji trudnych oraz ich cechy. Komunikacja pracowników medycznych z pacjentem geriatrycznym w sytuacjach trudnych. Pacjent trudny – 6 zasad ułatwiających kontakt. Cechy prawidłowej komunikacji z pacjentem geriatrycznym. Najważniejsze elementy w komunikacji z pacjentem geriatrycznym. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych.

„Seniorzy w perspektywie socjologicznej”. Starość w różnych perspektywach (w tym socjologicznej). Starzenie się jako proces społeczny. Aktywność seniorów, potencjał seniorów oraz uwarunkowania jakości życia. Seniorzy jako konsumenci, potencjał srebrnej gospodarki. Wykluczenie społeczne seniorów, wsparcie różnych instytucji społecznych.

„Nieruchomość – prawa i obowiązki właściciela nieruchomości”. Prawo własności w polskim porządku prawnym i podstawy jego ograniczeń. Istota prawa własności. Katalog praw przysługujących w odniesieniu do nieruchomości. Zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości.
 
„Muzyka przedklasyczna na klawesyn”. Pakiet edukacyjny zawiera opowieść o klawesynie, jego specyfice, a także powrocie zainteresowania tymże instrumentem w XX wieku. Słowa zobrazowane byłyby poprzez muzykę Mozarta, Beethovena i innych. Wykład wyjaśnia również czym różnią się rozmaite instrumenty klawiszowe.
 
„Obrona Płocka w 1920 roku”. Przebieg wojny polsko – bolszewickiej i sytuacja militarna na północnym Mazowszu w sierpniu 1920 r. Płocczanie i mieszkańcy północnego Mazowsza wobec wojny. Przygotowania Płocka do obrony. Bolszewicki atak na Płock i walki uliczne 18-19 sierpnia 1920 r. Sytuacja ludności cywilnej w czasie walk. Bilans walk i ich znaczenie.

„Naturalne metody budowania i utrzymania silnego układu odpornościowego organizmu”. Naturalne metody utrzymania dobrego zdrowia. Rola ziół, ciekawostki o aloesie i innych roślinach adaptogennych. Ważna rola białek, substancji mineralnych i witamin w odporności człowieka. Zapobieganie niedoborom w odżywianiu a odporność organizmu.

„Homo sedentarius – człowiek siedzący – o fatalnych skutkach bezczynności ruchowej.” Opis badań dotyczących zdrowotnych skutków utrzymania aktywności fizycznej w wieku senioralnym. Korzystne zmiany fizjologiczne zachodzące u osób aktywnych fizycznie, które opóźniają procesy starzenia, negatywne skutki bezczynności ruchowej. Recepta na wysiłek dla seniora.

Zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego”. Objawy starzenia układu oddechowego i wpływ zanieczyszczeń na układ oddechowy, układ krążenia i układ nerwowy człowieka. Najczęstsze choroby wieku senioralnego: miażdżyca, zawał, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, cukrzyca, osteoporoza. Najczęstsze objawy i sposoby na ich zapobieganie.

 „Zasady żywieniowe w wieku złotej jesieni”. Dieta zdrowego seniora wzmacniająca odporność organizmu. Modyfikacje diety w chorobach – nadciśnieniu, miażdżycy, cukrzycy, osteoporozie. Piramida zdrowego żywienia dla seniorów. Trudności w realizacji diety i postępowanie terapeutyczne w niedożywieniu osób starszych. Super żywność poprawiająca witalność i talerzowe tajemnice długowieczności – składniki diety „anty-aging”.

„Kościoły katolickie na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”. Historia najstarszych zabytków sakralnych na terenie wschodniego Mazowsza, w tym okoliczności ich fundacji, historia, znaczenie dla społeczności lokalnej. Wybrane przykłady architektury i wyposażenia wnętrz.
 
 
          Macie pomysł na własny temat? Czekamy na Wasze zgłoszenia. Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej „Zasadach realizacji projektu” i w załączonych do nich formularzach zgłoszeniowych. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu:
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. (48) 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net


Zasady realizacji projektu
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Formalna
Formularz zgłoszeniowy - Grupa Nieformalna

  

     


Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego