STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

BONY DLA SENIORÓW II

    
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego wdraża regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych!
 
W latach 2021 – 2023 Stowarzyszenie RCP, w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II”, udzieli co najmniej 277 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu woj. mazowieckiego.
 
Głównym celem projektu jest wzrost rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych, zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych poprzez uruchomienie co najmniej 277 bonów społecznych dostępnych dla nieformalnych środowisk osób starszych z województwa mazowieckiego w okresie od 1.06.2021 r. do 30.11.2023 r.
 
Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 2000 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne mogą być, m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
 
O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
 
Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/paragonów (paragon do wysokości 450 zł musi zawierać NIP Operatora) wystawionych na Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP: 948 11 47 246. Płatności za faktury/paragony będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
 
Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy – seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.
 
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym. Termin składania wniosków wyznacza się od dnia 15 lutego 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
 
Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom.
 
Wnioski w formie elektronicznej, należy przekazywać na adres poczty elektronicznej e-mail: rcp@radom.net. Wniosek powinien mieć formę scanu podpisanego wniosku oraz scanów podpisanych załączników.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym poniżej oraz na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.


Dokumenty do pobrania: 

1) Regulamin udzielania i rozliczania bonów społecznych
2) Wniosek o udzielenie bonu społecznego - Bony dla Seniorów II 2021 - 2023 (wersja PDF) 
3) Wniosek o udzielenie bonu społecznego - Bony dla Seniorów II 2021 - 2023 (wersja Word) 
4) Zgody_Bon SII_2021_2023 (wersja PDF)
5) Zgody_Bon SII_2021_2023 (wersja Word) 
6) Szyfrowanie pliku PDF
7) Umowa o udzielenie bonu społecznego 

8) Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej 
9) Karta oceny wniosku o bon społeczny 
10) Protokół rozliczania bonu społecznego (wersja PDF) 
11) Protokół rozliczania bonu społecznego (wersja Word)

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net


Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta - Kierownik projektu - e-mail: rcp@radom.net