STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

CZAS NA ZMIANY...!

Projekt „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”

oraz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach

zapraszają do projektu

„Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową!”
nr projektu: RPMA.09.01.00-14-9797/17


 

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społ.-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia społ. i ubóstwa u 36K i 24M wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Radom i powiatu radomskiego w okresie od 01.04.2018 do 30.11.2019

 

Zapraszamy osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się od objęcia taką pomocą doświadczające wielokrotnego wykluczenia (min. 2 przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) w wieku aktywności zawodowej, w szczególności:

• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
• osoby bezrobotne (zakwalifikowane do III profilu pomocy)
• osoby z niepełnosprawnościami, w tym uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej


Formy wsparcia:
• diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników/czek projektu
• poradnictwo specjalistyczne, m.in. prawne, psychologiczne, pedagogiczne, mediacyjne
• indywidulany i grupowy trening pracy
• kursy i szkolenia zawodowe
• trzymiesięczne płatne staże zawodowe
• wizyty studyjne do Podmiotu Ekonomii Społecznej


Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowo/dydaktyczne, wyżywienie w trakcie warsztatów, badania lekarskie i ubezpieczenie NNW dla uczestników/czek staży
 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Biuro projektu: Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, tel. 48 360 00 46
Biuro Partnera: Gmina Miasta Pionki/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach
ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, tel. (48) 384 84 25 do 28 w 23
 

Kwota dofinansowania z UE: 671 304,00 zł.
www.mapadotacji.gov.pl
 

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:
1. Deklaracja uczestnictwa
2. Formularz rekrutacyjny
3. Oświadczenie uczestnika projektu
4. Regulamin uczestnictwa