STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA POWIATU RADOMSKIEGO

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z POWIATU RADOMSKIEGO ZIEMSKIEGO

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” jest instytucją powołaną do działania w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób bezrobotnych z terenu Radomia i regionu radomskiego za pomocą instrumentów finansowych i pomocy technicznej. Jedną z głównych form działalności Stowarzyszenia jest udzielanie pożyczek małym przedsiębiorcom z terenu powiatu radomskiego ziemskiego na funkcjonowanie i rozwój działalności gospodarczej. Pożyczki oprocentowane są poniżej stawek komercyjnych i posiadają uproszczoną procedurę dostępu.
Działalność pożyczkowa Funduszu realizowana jest w oparciu o środki finansowe pozyskane z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP współfinansowane ze środków budżetu państwa.


Pożyczkobiorcy:

- mali przedsiębiorcy spełniający kryteria określone w Załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004r. (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004), którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu radomskiego ziemskiego,
- ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej działalności oraz nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozdziału 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z 01.10.2004)


Przeznaczenie pożyczki:

- zakup środków trwałych i wyposażenia (maszyny i urządzenia)
- środki obrotowe
- adaptacja i remont pomieszczeń
- koszt zakupu licencji, wartości niematerialnych i prawnych
- inne koszty uzasadnione potrzebami firmy i zaakceptowane przez Komisję Kwalifikacyjną Funduszu na podstawie Wniosku o pożyczkę
Fundusz nie finansuje zakupów o charakterze konsumpcyjnym.


Kwota pożyczki:

maksymalna kwota pożyczki - 120.000 zł.


Okres spłaty:

- maksymalny okres spłaty - 60 miesięcy
- maksymalny okres karencji w spłacie kapitału - 6 m-cy


Oprocentowanie:

-   9,91%  - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców działających do 12 m-cy
-   7,11% - dla przedsiębiorców działających powyżej 12 m-cy 


Udział własny:

udział własny w realizowanym przedsięwzięciu - minimum 20% wartości przedsięwzięcia


Forma zabezpieczeń:

weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo:
- poręczenie osób trzecich,
- przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia,
- inne równoważne powyższym, zabezpieczenie majątkowe

Wszystkich zainteresowanych szczegółami oferty pożyczki zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, tel. (048) 360-00-46