STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA

                                                
Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


                              

- wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających”

Partnerzy projektu:
- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (Lider)
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Okres realizacji projektu: sierpień 2012 -  grudzień 2014
Zakres terytorialny działań: województwo mazowieckie

Innowacyjne cele projektu:
- stworzenie użytkowego modelu prowadzenia polityki społecznej o nazwie „Kalkulator Kosztów Zaniechania” (KKZ) dedykowanego dla samorządów, opartego na działaniach aktywizująco-wspierających w celu zwiększenia efektywności i spójności tej polityki.
- przygotowanie, przetestowanie i implementacja nowych narzędzi umożliwiających analizę nakładów ponoszonych na realizację zadań polityki społecznej gmin i powiatów.
- promowanie nowatorskich rozwiązań i programów społecznych, wybranych jako skuteczne i efektywne w rozwiązywaniu wybranych 10 kwestii społecznych.
Produkt projektu:
Model prowadzenia aktywnej polityki społecznej o nazwie Kalkulator Kosztów Zaniechania (KKZ) oparty na sześciu następujących narzędziach:
1. Kalkulator - innowacyjne narzędzie umożliwiające oszacowanie (w formie elektronicznej) kosztów zaniechania działań aktywizujących, jakie samorząd może uzyskać w określonej perspektywie czasowej dzięki wczesnemu podejmowaniu aktywnych działań wspierających poprzez realizację skutecznych programów społecznych, w odniesieniu do wybranych 10 kwestii społecznych (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, uzależnienia, niepełnosprawność, długotrwała choroba i starość (niesamodzielność), bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, sieroctwo społeczne, pomoc dla opuszczających zakład penitencjarny, integracja cudzoziemców). Kalkulator będzie narzędziem praktycznego zastosowania nowatorskiej metodologii liczenia kosztów działań aktywizujących w polityce społecznej opracowanej przez zespół prof. dr hab. Piotra Błędowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej.
2. Dyfuzor Innowacji Społecznych - system zarządzania wiedzą (wymiany informacji, dostępny online) o nowatorskich/ skutecznych programach społecznych realizowanych w gminach i powiatach, ukierunkowanych na rozwiązywanie wybranych 10 kwestii społecznych.
3. Katalog Innowacji Społecznych - zbiór nowatorskich programów społecznych, wybranych jako skuteczne w rozwiązywaniu wskazanych 10 kwestii społecznych, rekomendowanych jako programy wykonawcze gminnych i powiatowych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
4. Sieć Liderów Innowacji - sieć animatorów zmiany znających specyfikę danej społeczności lokalnej, którzy będą wspierali proces  zmiany w sposobie prowadzenia aktywnej polityki społecznej "wewnątrz" danej społeczności.
5. Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - opis tworzenia i sposobu realizacji SRPS z wykorzystaniem narzędzi przygotowywanych w projekcie oraz wzór/struktura dokumentu.
6. System szkoleń - program edukacyjny w zakresie wprowadzania w praktykę nowego sposobu prowadzenia aktywnej polityki społecznej opartego na modelu KKZ.

Grupa docelowa projektu:
- Radni, Wójtowie,  Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie,
- Kierownicy i Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- Pracownicy administracji samorządowej,
- Przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej,
- Społeczności lokalne.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.kkz.mcps-efs.pl