STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

MAZOWIECKA LIGA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

„Mazowiecka Liga Organizacji Pozarządowych” -  projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2014r. – 30.06.2015r. w Partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, pełniącym rolę Lidera oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Amicus w Warszawie i Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku.

Cele projektu:

- Stworzenie stabilnej sieci organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego na Mazowszu, przygotowanej do działań partnerskich z administracją;
- Zapewnienie trwałości działania oraz stabilności finansowej Sieci po zakończeniu projektu poprzez wypracowanie i implementację strategii działania oraz mechanizmów samofinansowania;
- Usprawnienie skuteczności działań organizacji pozarządowych poprzez organizację szkoleń, coachingu i wsparcia prawnego i finansowego;
- Stworzenie podstaw potencjału Sieci jako Partnera administracji publicznej w zakresie niezbędnej wiedzy i pomysłów na przyszłą współpracę poprzez e-booki, udział przedstawicieli NGO w warsztatach lokalnych i Zjazdach Sieci.

Grupa Docelowa:

Projekt skierowany jest do 40 organizacji pozarządowych z min. 21 powiatów województwa mazowieckiego, oczekujących wsparcia w inicjowaniu dialogu z podmiotami administracji publicznej, przez członkostwo w sieci NGO i wsparcia potencjału w postaci m.in. szkoleń, warsztatów, doradztwa i coachingu.

Działania zrealizowane w ramach projektu wspólnie z Partnerami w terminie 01.01.2015 – 30.06.2015:

- Zorganizowano i przeprowadzono cztery 2-dniowe Zjazdy Sieci
- Zawiązano porozumienie powołujące Mazowiecką Ligę Organizacji Pozarządowych
- Zorganizowano i przeprowadzono po 3 serie warsztatów tematycznych na rzecz wzmocnienia potencjału sieci, tj.: „Warsztaty regionalne z nowoczesnych technologii”, „Warsztaty dotyczące fundraisingu” oraz „Regionalne warsztaty dot. współpracy z administracją”
- Prowadzono prace w ramach grup tematycznych powstałych w czasie I Zjazdu Sieci, których rezultatem jest opracowanie trzech fiszek projektowych dla przyszłych działań podejmowanych przez organizacje zrzeszone w ramach sieci
- Zapewniono członkom Sieci usługi coachingu rozwojowego, usługi prawne i finansowo-księgowe
- Opracowano 3 e-booki tematyczne, które zostały przekazane członkom sieci i upublicznione na portalu Sieci
- Opracowano/zmodernizowano 21 stron internetowych dla członków sieci
- Prowadzono administrację i zarządzanie treścią portalu internetowego sieci
- Prowadzono działania marketingowe polegające na bieżącej aktualizacji treści na stronie www i profilach social media oraz opracowywaniu i rozsyłaniu newslettera
- Prowadzono obsługę prawną sieci, w ramach której przygotowywano dokumentację  członkowską, deklaracje uczestnictwa, prawne założenia funkcjonowania Ligi
- Przygotowano „Strategię działania i rozwoju Mazowieckiej Ligi Organizacji Pozarządowych”.