STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

NIEPEŁNOSPRAWNI - PEŁNOSPRAWNI W PRACY

     
           „Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” na rzecz osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego, którego celem jest realizacja szeroko zakrojonych działań umożliwiających tym osobom wejście na otwarty rynek pracy. Będzie to możliwe poprzez zwiększenie ich udziału w życiu zawodowym, zwiększenie motywacji do podejmowania i utrzymania aktywności zawodowej, przeciwdziałanie bierności zawodowej, a wszystko dzięki wykorzystaniu działań doradczych i warsztatowych oraz wsparcia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

       Projekt „Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania publicznego pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, a jego realizacja przewidziana została w okresie 01.08.2022 – 15.12.2022.

Realizacja celu naszych działań możliwe będzie dzięki realizacji ścieżki wsparcia, na która składają się:

- Przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej dla 15 uczestników/czek projektu;
- Prowadzenie Indywidualnego wsparcia doradczego poprzez specjalistyczne poradnictwo zawodowe, indywidualny trening pracy oraz pośrednictwo pracy, mającego na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
- Prowadzenie pośrednictwa pracy umożliwiającego znalezienie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy;
 
       Działania projektowe przewidziane zostały dla 15 osób, mieszkańców Radomia i gmin leżących na terenie powiatu radomskiego. Będą to osoby w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnione w dniu rekrutacji do projektu, niekorzystające z placówek i ośrodków wsparcia tj. warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, środowiskowych domów samopomocy, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, dziennych placówek wsparcia, domów pomocy społecznej oraz całodobowych placówek wsparcia. Ważnym elementem wyboru uczestników projektu będzie stopień niepełnosprawności, gdyż w ramach działań projektowych chcemy wspierać głownie osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Musi to zostać potwierdzone aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, bądź dokumentem równoważnym z aktualnym orzeczeniem (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

     Materiały rekrutacyjne (w tym Regulamin i formularze zgłoszeniowe) dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” oraz na stronie internetowej pod adresem www.srcp.radom.pl.

           Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
 
Kontakt:
STOWARZYSZENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - w projekcie „Niepełnosprawni – Pełnosprawni w pracy”
Formularz Rekrutacyjny
Deklaracja Uczestnictwa
Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych