STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJProjekt realizowany od  01.02.2010 do 31.07.2011 r. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Promocja integracji społecznej, zakładał podejmowanie działań zmierzających do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno - zawodowej. Realizacji w/w celów służyć miał projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej: „Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej” (OWPS).
 
 
Udziałem u w projekcie objęte były w szczególności:
1)      podmioty ekonomii społecznej:
 
- spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne
- organizacje pozarządowe
 
2)      osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działań w obszarze ekonomii społecznej
3)      instytucje rynku pracy
4)      instytucje pomocy i integracji społecznej
 
W ramach projektu można było skorzystać z bezpłatnych szkoleń i doradztwo, w tym z porad prawnych.
 
 
Głównym celem projektu było podniesienie jakości zarządzania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz promocja przedsiębiorstw społecznych, jako instrumentów wsparcia grup o utrudnionym dostępie do rynku pracy.
 
Chcąc osiągnąć założony cel, beneficjentom naszego projektu oferowaliśmy:
 
  • szkolenia i doradztwo dla osób fizycznych zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej
  • doradztwo i szkolenia specjalistyczne dla funkcjonujących w regionie podmiotów ekonomii społecznej
  • usługi prawne, księgowe i marketingowe dla wybranych podmiotów ekonomii społecznej
  • w ramach promocji idei ekonomii społecznej: konferencje o charakterze otwartym oraz seminaria adresowane głównie do instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej