STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

PAKIETY EDUKACYJNE DLA MAZOWIECKICH SENIORÓW

 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” ma ogromną przyjemność po raz kolejny zaprosić Seniorów z terenu całego Mazowsza do udziału w projekcie „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, realizowanym przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, a finansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
        Projekt, realizowany w okresie 01.06.2021 – 30.11.2023, skierowany jest do środowisk senioralnych (podmiotów działających z seniorami i na rzecz seniorów) prowadzących działania na terenie Mazowsza, w tym szczególnie: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Rad Seniorów, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy i polityki społecznej realizujących politykę senioralną na obszarze gminy/miasta/powiatu, ośrodków kultury itp., a także grup nieformalnych, w których działają i realizują swoje pasje i zainteresowania seniorzy. Umożliwiamy realizację „Pakietów Edukacyjnych” w kilku obszarach naukowych:


- Pakiet nauk humanistycznych, (np. historia, literatura, literaturoznawstwo, etnologia, geografia i podróże, prawo, archeologia)
Pakiet nauk ścisłych (np. astronomia, informatyka)
Pakiet nauk medycznych (np. profilaktyka zdrowotna, zdrowie publiczne, psychologia, zagadnienia medyczne chorób wieku senioralnego)
Pakiet nauk społecznych (np. socjologia, ochrona środowiska, politologia, religioznawstwo)
Pakiet kultury (np. muzyka, historia polskiego kina, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia) 

       Wykłady dla uczestników prowadzone będą w formule jedno-, dwu- lub trzydniowych „Pakietów Edukacyjnych”. W ramach projektu możliwa jest realizacja wykładów zarówno w formie stacjonarnej, jak też w formule zdalnej, z wykorzystaniem łączy internetowych i specjalnie w tym celu przygotowanych aplikacji. Warunkiem otrzymania wsparcia w postaci „Pakietu Edukacyjnego” jest złożenie Formularza Zgłoszeniowego. Podmiot dokonujący zgłoszenia może wybrać tematykę wykładu zaproponowaną przez Organizatora i współpracujących z nim wykładowców, a publikowaną na stronie internetowej www.srcp.radom.pl, jak też wskazać własny temat, którym zainteresowani są potencjalni uczestnicy planowanego spotkania.

       W ramach projektu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom seniorów, którzy stale chcą zdobywać nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Wspólne wykłady i spotkania pozwalają na integrację środowiska senioralnego, wzajemne poznanie się, współpracę, zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Dajemy możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz nadążenia za zmianami społecznymi i technologicznymi współczesnego świata, co często stanowi barierę dla osób starszych. Chcemy pokazać, że ciągłe uczenie się i zdobywanie nowej wiedzy, niezależnie od obszaru tematycznego i osiąganego poziomu, to najlepsza metoda na zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej seniorów.

       Wykłady prowadzone są przez wykładowców i pracowników naukowych związanych z Polską Akademią Nauk, ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych i innych placówek naukowych, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie w pracy wykładowcy, co zapewni wysoki poziom wiedzy i umiejętności przekazywanych Seniorom w trakcie wykładów.

       Udział w wykładach jest całkowicie BEZPŁATNY dla Seniorów uczestniczących w projekcie, a koszty związane z realizacją spotkań pokrywane są z dotacji finansowanej ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, a przekazanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego pod nazwą „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek”. Szczegółowe zasady realizacji projektu zawarte zostały w dokumencie „Zasady realizacji projektu”, zawierającym także wzór Formularza Zgłoszeniowego. Obydwa dokumenty stanowią załączniki do niniejszej wiadomości.
 
       Procedura dokonania zgłoszenia jest bardzo prosta. Wypełniony i opatrzony podpisem Formularz zgłoszeniowy należy przesłać (w formie skanu) na adres e-mail: rcp@radom.netlub złożyć osobiście bądź przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom.

Propozycje tematów możliwych do realiacji zamieszczone są na naszej stronie internetowej. Tematy są stale aktualizowane, dodawane są kolejne propozycje, aby każda grupa Senioralna znalazła coś ciekawego dla siebie. 

PROPOZYCJE TEMATÓW
 
       Nabór zgłoszeń prowadzony będzie w trybie ciągłym, w całym okresie realizacji projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej www.srcp.radom.pl  oraz w biurze projektu:
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. 48 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net

Dokumentacja wykorzystywana w ramach projektu:

Zasady realizacji projektu
Formularz zgłoszeniowy