STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA BYŁEGO WOJ. RADOMSKIEGO

Fundusz pożyczkowy dla małych przedsiębiorców, osób bezrobotnych, osób zagrożonych grupowymi zwolnieniami z pracy

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zostało powołane w dn. 09.09.1994 r. Celem jego powstania była realizacja lokalnej polityki w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezpośrednią inspiracją do utworzenia Stowarzyszenia było podjęcie starań o uruchomienie w Radomiu programu Banku Światowego oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy pn. TOR # 10, mającego na celu ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia poprzez rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Mechanizmem realizacji wyznaczonego celu tj. ograniczenia skutków bezrobocia było powstanie czterech komponentów:
 • Inkubator Przedsiębiorczości;
 • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Fundusz Poręczeń Kredytowych;
 • Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości;

Działalność pożyczkowa Funduszu realizowana jest w oparciu o środki finansowe pozyskane z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP współfinansowane ze środków budżetu państwa.


Z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, który swoim zasięgiem obejmuje teren byłego województwa radomskiego, mogą skorzystać:

a) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 ze zm.), spełniający warunki mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy określone w Załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004), którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa, w którym działa FRP,

b) osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;

c) osoby zagrożone grupowymi zwolnieniami z pracy.

Warunkiem udzielenia pożyczki osobom, o których mowa w lit. b i c jest zarejestrowanie i podjęcie przez te osoby działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807 ze zm.)


Pożyczki wydawane są na następujących warunkach:
 
 • Wysokość pożyczki: max. 20 000 USD;
 • Okres spłaty: maksymalnie 36 miesięcy (z możliwością karencji spłat rat pożyczki na okres od 1 do 3 miesięcy
 • Oprocentowanie:
  • 9,91%  - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców działających do 12 m-cy,
  • 7,11% - dla przedsiębiorców działających powyżej 12 m-cy.

Przy uruchamianiu pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 3 % kwoty przyznanej pożyczki;
 • Wkład własny – minimum 20% wartości przedsięwzięcia;
 • Zabezpieczenie pożyczki:- poręczenie osób fizycznych zatrudnionych na stałe bądź prowadzących działalność gospodarczą z dochodami miesięcznymi powyżej 1,5 tys. zł netto;
- przewłaszczenie na zabezpieczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia;
- weksel własny „in blanco”;
- inne, równoważne powyższym, zabezpieczenia majątkowe.

Kontakt:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51; 26-600 Radom
tel./fax (0-48) 360-00-46
e-mail: rcp1@radom.net / rcp@radom.net
www.srcp.radom.pl