STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

BONY DLA SENIORÓW III

 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” wdraża regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych, finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 
W latach 2024 – 2026 Stowarzyszenie RCP, w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów III”, udzieli co najmniej 626 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu woj. mazowieckiego.
 
Głównym celem projektu jest wzrost rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych, zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych poprzez uruchomienie co najmniej 626 bonów społecznych dostępnych dla nieformalnych środowisk osób starszych z województwa mazowieckiego w okresie od 01.05.2024 r. do 15.12.2026 r.
 
Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 3000 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne mogą być m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacja fizyczna, pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
 
O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
 
Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/paragonów (paragon do wysokości 450 zł musi zawierać NIP Operatora) wystawionych na Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP: 948 11 47 246. Płatności za faktury/paragony będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
 
Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy – seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.
 
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym. Termin składania wniosków wyznacza się od dnia 1 czerwca do 11 października w 2024 r., od dnia 1 stycznia do 10 października w 2025 r. oraz od dnia 1 stycznia do 30 września w 2026 r.
 
Wnioski można składać osobiście lub pocztą w siedzibie Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom.
Wnioski w formie elektronicznej należy przekazywać na adres poczty elektronicznej e-mail: rcp@radom.net. Wniosek powinien mieć formę scanu podpisanego wniosku oraz scanów podpisanych załączników.
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Dokumenty do pobrania:

1) Informacje o projekcie – Bony dla seniorów III
2) Regulamin udzielania i rozliczania bonów społecznych
3) Wniosek o udzielenie bonu społecznego (wersja PDF)
4) Wniosek o udzielenie bonu społecznego (wersja Word)
5) Szyfrowanie pliku PDF
6) Umowa o udzielenie bonu społecznego
7) Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej
8) Karta oceny wniosku o bon społeczny
9) Protokół rozliczenia bonu społecznego (wersja PDF)
10) Protokół rozliczenia bonu społecznego (wersja Word)  
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
 
Osoby do kontaktu:
 
Wojciech Jagielski –  Kierownik projektu
Aneta Kszczotek-Dwórnik – Specjalista ds. informacji i promocji
Aleksandra Okruta – Asystent projektu/ Specjalista ds. wdrażania i rozliczania mikrograntów
 
E-mail: rcp@radom.net