STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

NOWE KOMPETENCJE - NOWE MOŻLIWOŚCI
 
     

       "Nowe kompetencje - Nowe możliwości" to projekt realizowany w okresie 01.04.2023 - 30.11.2025 przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.
Celem projektu jest wsparcie 60 osób z niepełnosprawnością oraz 60 opiekunów/członków rodzin osób z niepełnosprawnością w zakresie aktywizacji zawodowej oraz rozwoju umiejętności spędzania wolnego czasu. W ramach projektu wsparcie objęci zostaną także opiekunowie osób z niepełnosprawnością i członkowie ich rodzin.

      Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki kompleksowemu wsparciu osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i najbliższego otoczenia w dążeniu do zmiany swojej sytuacji zawodowej i społecznej poprzez realizację:
- Działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, pobudzanie ich motywacji do poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowach kwalifikacyjnych i spotkaniach z potencjalnymi pracodawcami.
- Prowadzenie zajęć/warsztatów/treningów o zróżnicowanej tematyce, których celem będzie nauka oraz/lub doskonalenie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu przez osoby z niepełnosprawnością.
- Poradnictwo prawne i/lub psychologiczne i/lub seksuologiczne dla osób z niepełnosprawnością oraz członków rodziny/opiekunów osób z niepełnosprawnością uczestniczących w zadaniu.
- Prowadzenie grup wsparcia dla członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnością, w zakresie min. dwóch godzin zegarowych w każdym miesiącu realizacji projektu.
 
        Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do zmiany w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością jako pracowników, którzy w obiegowej opinii stanową jedynie obciążenie dla pracodawcy. Uczestnicy zostaną właściwie przygotowani do podjęcia pracy na różnych polach, wezmą udział w warsztatach kompetencyjnych, szkoleniach, doradztwie z zakresu aktywizacji zawodowej, dzięki którym zdobędą wiedzę i umiejętności konieczne do wejścia na rynek pracy. W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl spotkań, zajęć i treningów mających na celu naukę lub doskonalenie umiejętności spędzania wolnego czasu. Uczestnicy i uczestniczki projektu poznają sposoby na aktywne zagospodarowanie czasu w sytuacji, gdy czas ten nie jest poświęcany, z przyczyn natury zdrowotnej, na pracę zawodową.
 
      Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny dla wszystkich osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w działaniach projektowych. Szczegółowe informacje na temat projektu, zasad jego realizacji oraz prowadzonej rekrutacji dostępne są w biurze projektu:

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel. 48 360 00 46
e-mail: rcp@radom.net