STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

"W DRODZE DO KARIERY"

             
  Projekt „ W drodze  do kariery” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego. Będzie służył wsparciu osób niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy. Będzie to możliwe poprzez zwiększenie udziału w życiu zawodowym, zwiększenie motywacji do podejmowania i utrzymania  aktywności zawodowej, przeciwdziałaniu bierności zawodowej , a wszystko dzięki wykorzystaniu i przeprowadzeniu zintegrowanych działań  specjalistyczno-doradczych  prowadzących do włączenia osób niepełnosprawnych w otwarty rynek pracy.
             Projekt „W drodze do kariery ” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania publicznego    pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Termin realizacji projektu został przewidziany w okresie od 01.08.2023 -15.12.2023 r.
Realizacja celu naszych działań możliwa będzie dzięki realizacji ścieżki wsparcia ,na które składają się:
  1. Przygotowanie i wdrożenie indywidualnego panu drogi życiowej i zawodowej dla 20 uczestników /czek projektu;
  2. Prowadzenie Indywidualnego wsparcia doradczego poprzez specjalistyczne poradnictwo zawodowe praz pośrednictwo pracy, mającego na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych;
  3. Prowadzenie pośrednictwa pracy umożliwiającego znalezienie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością  na otwartym rynku pracy.
          Działania projektowe przewidziano dla 20 osób ,mieszkańców Radomia i gmin leżących na terenie powiatu radomskiego. Będą to osoby w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnione w dniu rekrutacji do projektu, niekorzystające z placówek i ośrodków wsparcia tj. warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, środowiskowych domów samopomocy, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, dziennych placówek wsparcia, domów pomocy społecznej oraz całodobowych placówek wsparcia. Ważnym elementem wyboru uczestników  projektu, będzie stopień niepełnosprawności , potwierdzone aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, bądź dokument równoważy ( orzeczenie lekarza  orzecznika  ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).
          Materiały rekrutacyjne(w tym Regulamin i  formularze zgłoszeniowe) dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia :Radomskie Centrum Przedsiębiorczości: oraz na stronie internetowej pod adresem www.srcp.radom.pl.
             Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia” Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
Kontakt:
 Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
 Ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Tel.(48) 360 00 46
e-mail srcp1@radom.net
 
Dokumenty do pobrania :
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ W drodze do kariery”
Formularz Rekrutacyjny
Deklaracja Uczestnictwa
Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności