STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

Już od 1 maja 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" przy ulicy Żeromskiego 51 w Radomiu

PROJEKTY W REALIZACJI

Czas na zmiany ...

TEST !

Czas na zmiany...!

Projekt „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”

oraz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach

zapraszają do projektu

„Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową!”
nr projektu: RPMA.09.01.00-14-9797/17


 

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społ.-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia społ. i ubóstwa u 36K i 24M wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Radom i powiatu radomskiego w okresie od 01.04.2018 do 30.11.2019

 

Zapraszamy osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się od objęcia taką pomocą doświadczające wielokrotnego wykluczenia (min. 2 przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) w wieku aktywności zawodowej, w szczególności:

• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
• osoby bezrobotne (zakwalifikowane do III profilu pomocy)
• osoby z niepełnosprawnościami, w tym uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej


Formy wsparcia:
• diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników/czek projektu
• poradnictwo specjalistyczne, m.in. prawne, psychologiczne, pedagogiczne, mediacyjne
• indywidulany i grupowy trening pracy
• kursy i szkolenia zawodowe
• trzymiesięczne płatne staże zawodowe
• wizyty studyjne do Podmiotu Ekonomii Społecznej


Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowo/dydaktyczne, wyżywienie w trakcie warsztatów, badania lekarskie i ubezpieczenie NNW dla uczestników/czek staży
 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Biuro projektu: Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, tel. 48 360 00 46
Biuro Partnera: Gmina Miasta Pionki/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach
ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, tel. (48) 384 84 25 do 28 w 23
 

Kwota dofinansowania z UE: 671 304,00 zł.
www.mapadotacji.gov.pl
 

Formularze i dokumenty rekrutacyjne:
1. Deklaracja uczestnictwa
2. Formularz rekrutacyjny
3. Oświadczenie uczestnika projektu
4. Regulamin uczestnictwa

Nowe - Bony dla Seniorów

Bony dla seniorów - 2019
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego wdraża regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych! 
 
W latach 2018 – 2020 Stowarzyszenie RCP, w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów”, udzieli ponad 300 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne
z terenu woj. mazowieckiego.
Głównym celem projektu jest wzrost rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych, zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych poprzez uruchomienie co najmniej 308 bonów społecznych dostępnych dla nieformalnych środowisk osób starszych
z województwa mazowieckiego w okresie od 1.06.2018 r. do 30.11.2020 r.
 
Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 1850 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających  środowiska senioralne mogą być m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji  fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/rachunków wystawionych na Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP 948 11 47 246. Płatności za faktury/rachunki będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie  Radomskie Centrum Przedsiębiorczości.
Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy - seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.
 
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym począwszy od  dnia 1 lipca 2018 roku do 30 sierpnia 2020 roku. 
 
Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom oraz w punktach kontaktowych
w Płocku, Siedlcach i Ciechanowie (adresy dostępne na www.srcp.radom.pl).
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości „
ul. Żeromskiego 51,   26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46


Osoby do kontaktu:
Aneta Kszczotek- Dwórnik-                         Kierownik projektu         a.kszczotek@srcp.radom.pl
Izabela Kowalska -                                      Specjalistka ds. polityki senioralnej  rcp@radom.net
Płock i subregion płocki    -                        Beata Puda,  e-mail: beata.puda@wp.pl
Ciechanów i subregion ciechanowski         Dorota Macioch-Kowalska, e-mail: doro37@wp.pl
Siedlce i subregion siedlecki      -               Hubert Pasiak, e-mail: hubertpasiak@wp.pl
 
Dokumnety do pobrania:
1) Ogłoszenie o naborze wniosków 21.01.2019
2) Karta oceny wniosku o bon społeczny  
3) Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej
4) Regulamin udzielania i rozliczania bonów społecznych
5) Wniosek o udzielenie bonu społecznego
6) Umowa o udzielenie bonu
7) Protokół z rozliczenia bonuBony dla seniorów - 2018 (archiwalne)
 
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego uruchamia regionalny system wsparcia projektów senioralnych
w formule bonów społecznych!

 
W latach 2018 – 2020 Stowarzyszenie RCP, w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów”, udzieli ponad 300 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne
z terenu woj. mazowieckiego.
Głównym celem projektu jest wzrost rozwoju zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych, zwiększających samodzielność społeczną i aktywność osób starszych poprzez uruchomienie co najmniej 308 bonów społecznych dostępnych dla nieformalnych środowisk osób starszych
z województwa mazowieckiego w okresie od 1.06.2018 r. do 30.11.2020 r.
 
Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 1850 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających  środowiska senioralne mogą być m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji  fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/rachunków wystawionych na Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP 948 11 47 246. Płatności za faktury/rachunki będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie  Radomskie Centrum Przedsiębiorczości.
Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy - seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.
 
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym począwszy od  dnia 1 lipca 2018 roku do 30 sierpnia 2020 roku. 
 
Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom oraz w punktach kontaktowych
w Płocku, Siedlcach i Ciechanowie (adresy dostępne na www.srcp.radom.pl).
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
 
Osoby do kontaktu:
Izabela Kowalska- Kierownik projektu 
Monika Makowiecka - specjalista ds. testowania i wdrażania polityki mikrograntów

Dokumnety do pobrania (archiwalne):
1) Ogłoszenie o naborze wniosków
2) Karta oceny wniosku o bon społeczny  
3) Regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej
4) Regulamin udzielania i rozliczania bonów społecznych
5) Wniosek o udzielenie bonu społecznego
6) Umowa o udzielenie bonu
7) Protokół z rozliczenia bonu
8) Upoważnienie do odbioru faktur
9) Bon - wzór