STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

„SAMODZIELNOŚĆ POPRZEZ PRACĘ – WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WYKORZYSTANIEM ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO”Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w Radomiu realizuje projekt pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
Projekt jest realizowany w 3 edycjach od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2023 roku
 
 
Celem projektu jest  uzyskanie przez  osoby niepełnosprawne zatrudnienia na otwartym rynku pracy przy wykorzystaniu narzędzi dopuszczonych warunkami projektu tj.
 
 *   ścieżka wsparcia osoby niepełnosprawnej  obejmuje opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika poprzez wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia przygotowujące do nowego zawodu lub podnoszące posiadane kwalifikacje , wsparcie trenera pracy w ramach zatrudnienia wspomaganego ,warsztaty aktywizacyjne , wizyty studyjne i inne działania indywidualne
i grupowe

 
*   uczestnicy decydujący się na podjęcie zatrudnienia odbywają  u pracodawcy 3-miesięczne, płatne staże /brutto 1600 zł/mies/ i podejmują zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 6 miesięcy i co najmniej ½ etatu zgodnie z przepisami o zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz indywidualnych charakterystyk.
 
Projekt skierowany jest do:
 
  1. dorosłych osób niepełnosprawnych w liczbie 24 osób w wieku aktywności zawodowej (które nie osiągnęły wieku emerytalnego: kobiety  w wieku 18 – 60 lat i mężczyźni w wieku 18-65) z terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim
 
  1. osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności, lub znaczny stopień niepełnosprawności lub lekki  stopień niepełnosprawności ( z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność  o charakterze psychicznym lub niepełnosprawność sprzężoną)
 
ponadto:
 
3.  osoby niepełnosprawne muszą przedłożyć aktualne :
* orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub
* orzeczenie o niepełnosprawności, lub
* orzeczenie równoważne :  orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów
 
4. osoby niepełnosprawne w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie są zatrudnione
 
5. osoby niepełnosprawne nie mogą korzystać z takiego samego wsparcia, jakie jest przewidziane w ramach niniejszego projektu, w ramach innych projektów
 
6. udział uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w niniejszym projekcie możliwy jest tylko i wyłącznie , gdy zakres wsparcia w projekcie jest inny niż w WTZ
 

 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt bezpośredni pod niżej wymienionymi tel. lub osobisty w siedzibie Stowarzyszenia w Radomiu ul. Żeromskiego 51 - wyjaśnimy wątpliwości i ew. zarejestrujemy w projekcie.
 
Kontakt:
 
STOWARZYSZENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom 
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net


I Edycja projektu realizowana jest w okresie 01.01.2020 - 31.03.2021
II Edycja projektu realizowana jest w okresie 01.04.2021 - 31.03.2022
III Edycja projektu realizowana jest w okresie 01.04.2022 - 31.03.2023

Aktualny Harmonogram działań Projektowych w okresie 01.04.2022 - 31.03.2023