STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

ZATRUDNIJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ROZWIJAJ FIRMĘ
Projekt „Zatrudnij Niepełnosprawnych i rozwijaj firmę” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” , Działanie 7.4 „Niepełnosprawni  na rynku pracy” na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2013 do 31.05.2015 roku

UCZESTNICY
Projekt skierowany jest do 60 osób ( 40 K i 20 M) niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności , pozostających bez zatrudnienia z obszaru  województwa mazowieckiego ( powiat m. Radom, powiat radomski, przysuski, szydłowiecki,  zwoleński ,białobrzeski,  lipski i kozienicki)

CEL
Celem Projektu jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej oraz poprawa dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach Projektu zaplanowano realizację następujących form wsparcia :
  • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (warsztaty grupowe i warsztaty indywidualne)
  • poradnictwo zawodowe (warsztaty grupowe i warsztaty indywidualne)
  • - kursy i szkolenia
- szkolenie zawodowe „ Kucharz – kelner z elementami cateringu”,
- kurs „ Obsługi kasy fiskalnej”,
- kurs „ Ogrodnik terenów zielonych”,
- szkolenie kompetencji z zakresu miękkich umiejętności psychologicznych przydatnych w miejscu pracy
-  Trening Pracy
  • 3 miesięczne staże zawodowe lub zatrudnienie subsydiowane dla wszystkich uczestniczek i uczestników projektu
  • Działania o charakterze środowiskowym
- warsztaty edukacyjne
- warsztaty z zakresu przedsiębiorczości
- wizyta studyjna (wspólny wyjazd integracyjno –edukacyjny)
Uczestnikom Projektu zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Regulaminy projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w dziale "Do pobrania".

 
Szczegółowe informacje:
Biuro projektu „Zatrudnij
niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”
Ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom
Tel. 48 360 62 82
e-mail: zn.srcp@gmail.com