STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

ZAWIADOMIENIA O WYNIKACH

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 2-2022/SRCP/PFRON

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Dot. znak sprawy: 2 - 2022/SRCP/PFRON
 
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D.
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 
79212000-3 – usługi audytu
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
 
Nazwa i adres Oferenta Ocena punktowa
Konsorcjum złożone z:
Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. (Lider) oraz Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp.k. (Członek konsorcjum),
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice
100 pkt.
Oferta skierowana do negocjacji
 
Oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu, jednakże zaproponowana przez niego cena przekracza możliwości finansowe Zamawiającego określone w budżecie projektu „Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego” na potrzeby, którego prowadzone jest postępowanie. Komisja Konkursowa zgodnie z pkt 13.6 Zapytania Ofertowego (znak sprawy: 2-2022/SRCP/PFRON) zdecydowała podjąć negocjacje z Konsorcjum złożonym z: Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. (Lider) oraz Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp.k. (Członek konsorcjum), ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice w zakresie ceny za wykonanie zadania, którego dotyczy niniejsze postępowanie.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 1-2022/SRCP/PFRON

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
 Dot. znak sprawy:  1- 2022/SRCP/PFRON
na przeprowadzenie kursu pozwalającego na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi kasy fiskalnej i fakturowanie dla 3 uczestników projektu z  terenu M. Pionki w woj. mazowieckim w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
„Mikrokas” S.C. Tomasz Jurek, Grzegorz Wójcik, ul. Wernera 33/39,  26-600 Radom 100 pkt.
Wybrany Wykonawca
  
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46
e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl
 

Zawiadomienie o wynikach postępowania 8-2021/SRCP/PFRON

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
 
Dot. znak sprawy:  8- 2021/SRCP/PFRON
na świadczenie obsługi księgowej w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  umowa nr ZZO/000680/07/D
 
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV
79211000-6 – usługi księgowe,
79211100-7 – usługi księgowania,
79211110-0 – usługi zarządzania listami płac
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
ASEKO usługi księgowe Anna Wrona,
z siedzibą przy ul. płk. Jana Zientarskiego 1A 26-600 Radom
100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.
Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46
e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl
 

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 7- 2021/SRCP/PFRON

Radom, dnia 22.10.2021 r.
 
 
Uczestnicy postępowania
(wszyscy oferenci)
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
 
Dot. znak sprawy:  7- 2021/SRCP/PFRON
 
na świadczenie usługi wynajmu sali warsztatowej wraz z cateringiem w miejscowości Iłża
w celu przeprowadzenia 6 dni warsztatów
dla maksymalnie 8 uczestników projektu z  terenu Miasta i Gminy Iłża oraz powiatu radomskiego w woj. mazowieckim  w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D.
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
55321000-6 Usługi przygotowania posiłków
 
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
 
 
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
CENTO” Sp. z.o.o., KRS nr 0000221393, Starachowice 27-200, ul.  Wiśniowa 10, 100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46
e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 6- 2021/SRCP/PFRON

 Radom, dnia 11.10.2021 r.
 
Uczestnicy postępowania
(wszyscy oferenci)
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
 
Dot. znak sprawy:  6- 2021/SRCP/PFRON
 
na świadczenie usługi cateringowej w Pionkach podczas 6 dni warsztatów dla maksymalnie 5 uczestników projektu z  terenu M. Pionki oraz powiatu radomskiego w woj. mazowieckim  w ramach projektu pn. Samodzielność poprzez pracę – wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa nr ZZO/000680/07/D.
 
Rodzaj zamówienia: usługa
Wspólny Słownik Zamówień CPV:  55321000-6 Usługi przygotowania posiłków,
 
 Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Radomiu, ul. Żeromskiego 51 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
z zachowaniem zasady konkurencyjności wpłynęła 1 oferta:
  
Nazwa i adres Wykonawcy Ocena punktowa
Michał Drózd – „SMAK” BAR
ul. Kozienicka 1, 26-670 Pionki
 
100 pkt.
Wybrany Wykonawca
 
 
Wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą Ofertę. Oferta cenowa mieści się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

Dokumentacja z postępowania konkursowego jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem,
Aneta Kszczotek- Dwórnik
Kierownik Projektu
tel.: 48 360 00 46
e- mail: a.kszczotek@srcp.radom.pl