STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

E – INTEGRACJA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
zaprasza do udziału w projekcie
E – INTEGRACJA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI
realizowanego w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 
Co to jest „E – integracja”?
 
E - integracja stanowi klucz do realizacji celów dotyczących postępu gospodarczego i społecznego, gdyż działając na rzecz poprawy dostępności nowych technologii i podnoszenia kompetencji teleinformatycznych, wspomaga tworzenie nowych miejsc pracy i nowych usług. Jej celem jest umożliwienie każdej jednostce, niezależnie od jej upośledzenia indywidualnego, czy społecznego, pełnego udziału w społeczeństwie informacyjnym.
 
Obszary zastosowania teleinformatyki dla integracji społecznej
 
1. wsparcie dostępu jednostek do rynku pracy
2. wsparcie nauki przez całe życie
3. minimalizacja niepełnosprawności jednostek spowodowanej niepełnosprawnością fizyczną i mentalną, starzeniem się, pogarszającą się sprawnością fizyczną i chorobą
4. wsparcie równoprawnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym
5. wsparcie nawiązywania kontaktów społecznych.
 
Sytuacja gospodarcza Mazowsza a wykluczenie społeczne i cyfrowe
 
Problem dysproporcji w jakości życia gospodarstw domowych jest szczególnie aktualny i domaga się interwencji w przypadku województwa mazowieckiego, gdzie zróżnicowanie warunków życia, a także dochodów na głowę mieszkańca i sytuacji na rynku pracy jest zdecydowanie najwyższe w kraju.
Mieszkańcy województwa mazowieckiego, z wyłączeniem Warszawy rozumianej jako miasto na prawach powiatu, są zagrożeni wykluczeniem społecznym i cyfrowym.

Źródło: „Jak skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu? Rekomendacje kluczowych działań i zasad postępowania dla władz samorządowych regionu na lata 2008 – 2010” Warszawa – Kraków 2008
 
Trójdzielność regionu Mazowsza na obszary o wysokim, średnim i niskim potencjale e - Rozwoju, powiązanym ze skalą występowania wykluczenia cyfrowego mieszkańców prezentuje tabela:


Źródło: „Jak skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu? Rekomendacje kluczowych działań i zasad postępowania dla władz samorządowych regionu na lata 2008 – 2010” Warszawa – Kraków 2008
 
Nasze działania
 
Wpisując się w nurt działań na rzecz E – integracji, Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” realizuje projekt „E – integracja kluczem do przyszłości”, poprzez który chcemy:
  1. promować i popularyzować E – integrację
  2. nagłośnić istnienie problemu dostępności usług teleinformatycznych
  3. pomóc w poprawie umiejętności informatycznych wśród grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
Celem głównym projektu jest upowszechnienie modelu społeczeństwa informacyjnego oraz pomoc zagrożonym wykluczeniem społecznym mieszkańcom powiatu radomskiego w zdobyciu umiejętności informatycznych.
 
Cele szczegółowe to:
-           likwidowanie barier w zatrudnieniu grup ryzyka, które wynikają z wykluczenia cyfrowego osób bezrobotnych
- wskazanie korzyści jakie niesie ze sobą posiadanie umiejętności w zakresie TIK
- promocja uczenia się, nabywania nowych umiejętności w każdym wieku i w każdej sytuacji społeczno-ekonomicznej
- zachęcanie do działań na rzecz niwelowania różnic w dostępie do usług telekomunikacyjnych
- aktywizacja i integracja społeczności lokalnych obszarów wiejskich
- promocja społeczeństwa informacyjnego
- podniesienie poziomu e - integracji ludności wiejskiej
- wskazanie możliwości, jakie daje wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego i      innych funduszy Unii Europejskiej.
 
Projekt ma charakter informacyjno – promocyjno – szkoleniowy, a jego realizacja potrwa od kwietnia do września 2010 roku.
W ramach kampanii informacyjno – promocyjnej zorganizowane zostaną 3 konferencje poświęcone E - integracji i konieczności upowszechniania modelu społeczeństwa informacyjnego. Konferencje będą miały analogiczny charakter i odbędą się w Jastrzębi (obejmując swym zasięgiem Jastrzębię, Jedlińsk, Jedlnię Letnisko oraz Pionki), Goździe (obejmując dodatkowo obszary Skaryszewa, Iłży i Zakrzewa) i Wierzbicy (gdzie objęci działaniem zostaną mieszkańcy Wierzbicy, Wolanowa, Przytyka oraz Kowali). Tematem przewodnim konferencji będzie „E - integracja – klucz do realizacji celów dotyczących postępu gospodarczego i społecznego”. Konferencje będą miały charakter otwarty.
Część szkoleniowa projektu obejmie 6 szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz Internetu po jednym w każdym miesiącu trwania projektu, skierowanych do mieszkańców gmin powiatu radomskiego najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Każde szkolenie przeprowadzone zostanie wśród dziesięcioosobowej grupy, która zostanie objęta dwoma kursami: komputerowym i internetowym.
 
Grupa docelowa projektu: