STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

AKTUALNOŚCI

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 30.05.2023

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 30 Maja 2023 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęły 23 wnioski o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

13 Lipca 2023 r. – KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ O BON SPOŁECZNY DLA SENIORÓW


Informujemy, iż dnia 13 Lipca 2023 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 11 Lipca, do godz. 15:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

30 maja 2023 r. – KOLEJNE POSIEDZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ O BON SPOŁECZNY DLA SENIORÓW

Informujemy, iż dnia 30 maja 2023 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.
Wnioski można składać do dnia 26 maja do godz. 15:30.
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.

Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta                               Kierownik projektu                     e-mail: rcp@radom.net

 

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 27.04.2023

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 27 Kwietnia 2023 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 28 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 21.03.2023

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 21 Marca 2023 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 30 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

27 kwietnia 2023 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 27 Kwietnia 2023 r. (czwartek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 25 kwietnia, do godz. 15:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

Ruszamy z rekrutacją do projektu „Sukces zawodowy - aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zaprasza osoby z niepełnosprawnością, zamieszkałe na terenie M. Radom, powiatu radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego, do udziału w projekcie:

 

 
„Sukces zawodowy - aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 Celem projektu jest  uzyskanie przez  osoby niepełnosprawne zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W ramach projektu:
- ścieżka wsparcia osoby z niepełnosprawnością, która obejmuje opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika/czki, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia przygotowujące do nowego zawodu lub podnoszące posiadane kwalifikacje, wsparcie trenera pracy w ramach zatrudnienia wspomaganego, warsztaty aktywizacyjne, wizyty studyjne i inne działania indywidualne i grupowe, których celem jest poprawa sytuacji uczestników/czek projektu na otwartym rynku pracy;- 3-miesięczne, płatne staże zawodowe dla uczestników/czek, którzy zdecydują się na podjęcie zatrudnienia, po zakończeniu stażu zawodowego uczestnicy/czki podejmują zatrudnienie na umowę o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy i w wymiarze minimum ½ etatu, zgodnie z przepisami o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 
 
Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością, w wieku aktywności zawodowej, posiadających umiarkowany, znaczny lub lekki  stopień niepełnosprawności (z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność  o charakterze psychicznym lub niepełnosprawność sprzężoną).
 

Warunki udziału w projekcie:
- Stopień niepełnosprawności powinien być potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawn
ości lub orzeczeniem równoważnym (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, lub orzeczenie o stwierdzeniu stopnia niepełnosprawności).
- W dniu rozpoczęcia udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka musi posiadać status osoby niezatrudnionej.
- Uczestnicy/czki projektu nie mogą korzystać z takiego samego rodzaju wsparcia, jakie jest przewidziane w ramach niniejszego projektu, w ramach innych projektów finansowanych ze środków publicznych.
- Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej mogą wziąć udział w projekcie jedynie w sytuacji, gdy zakres i rodzaj wsparcia oferowane w ramach niniejszego projektu nie pokrywają się z działaniami realizowanymi na rzecz danej osoby przez WTZ.
  
Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu:
 
Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 28.02.2023

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 28 lutego 2023 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 45 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

21 marca 2023 r. – Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej o bon społeczny dla seniorów


Informujemy, iż dnia 21 Marca 2023 r. (wtorek) odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia 17 Marca, do godz. 15:30.

Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową lub tradycyjną.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.
 
Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Okruta              Kierownik projektu                  e-mail: rcp@radom.net

RUSZAMY Z NABOREM WNIOSKÓW O UDZIELENIE BONU SPOŁECZNEGO W 2023 ROKU
Ważne dla seniorów !!!

Informacja o terminie posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej
 
Informujemy, iż dnia 28 lutego 2023 r. (wtorek) odbędzie się pierwsze w 2023 r. posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia w formie bonu społecznego dla nieformalnych grup seniorów.

Wnioski można składać do dnia:
27 lutego 2023 r. do godz. 7:30.

 
Prosimy o nadsyłanie wniosków drogą e-mailową (e-mail: rcp@radom.net) lub tradycyjną


Przypominamy, iż wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 2000 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne mogą być, m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne.
 
O bony społeczne mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe grupy seniorów. Członkowie grupy wybierają spośród siebie lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
 
Wszystkie zaakceptowane we wniosku wydatki na zakupy towarów i usług muszą być udokumentowane w formie faktur/paragonów (paragon do wysokości 450 zł musi zawierać NIP Operatora) wystawionych na Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom, NIP: 948 11 47 246. Płatności za faktury/paragony będą dokonywane wyłącznie przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.
 
Realizacja bonów społecznych umożliwi wykorzystanie intelektualnego potencjału seniorów przy istniejącej infrastrukturze społecznej i będzie się opierała na pracy wolontariuszy – seniorów bezpośrednio organizujących działania w ramach realizowanych projektów społecznych.
 
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym. Termin składania wniosków wyznacza się od dnia 15 lutego 2023 r. do 1 października 2023 r.
 
Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51, 26 – 600 Radom.
 
Wnioski w formie elektronicznej, należy przekazywać na adres poczty elektronicznej e-mail: rcp@radom.net. Wniosek powinien mieć formę scanu podpisanego wniosku oraz scanów podpisanych załączników.
 
Zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów.

Informacje o Projekcie "Bony dla Seniorów II" - pobierz

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta                                Kierownik projektu                                 e-mail: rcp@radom.net
 

Zakończenie projektu - Niepełnosprawni - Pełnosprawni w pracy

     
           Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" zakończyło realizację projektu pn. „Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania publicznego pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Projekt realizowany był w okresie 01.08.2022 – 15.12.2022.

       Działania projektowe przewidziane zostały dla 15 osób, mieszkańców Radomia i gmin leżących na terenie powiatu radomskiego. Były to osoby w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnione w dniu rekrutacji do projektu, niekorzystające z placówek i ośrodków wsparcia tj. warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, środowiskowych domów samopomocy, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, dziennych placówek wsparcia, domów pomocy społecznej oraz całodobowych placówek wsparcia. Ważnym elementem wyboru uczestników projektu będzie stopień niepełnosprawności, gdyż w ramach działań projektowych wspieraliśmy głownie osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. 
     Ostatecznie w proejkcie udział wzięło 16 osób, 9 miężczyzn oraz 7 kobiet. Dzięki realizacji działań proejktowych wszystkie osoby uczestniczące w proejkcie otrzymały wsparcie ze strony doradcy zawodowego, psychologa, trenera pracy i pośrednika pracy. Ogółem zrealizowano 632 godziny wsparcia w rożnym zakresie dla uczestników i uczestniczek projektu. 
    Dzięki realizacji działań projektowych i wsparciu ze strony specjalistów - aż trzy osoby znalazły pracę, która umożliwi im ugruntowanie pozycji na rynku pracy, a tym samym poprawi ich sytuację społęczną, zawodową i materialną. 
 

Szkolenia w ramach systemu iPFRON+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia dotyczą systemu iPFRON+, przez który będzie można składać wnioski o dofinansowanie przez Internet.

Przewidziane zostały dwie formy szkoleń w tym zakresie:
- Szkolenia stacjonarne - szczegołowe informacje znajdują się TUTAJ
- Szkolenia on-line - szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

Informacje na temat systemu iPFRON+ i organizowanych szkoleń zanjdują się w załączniku poniżej.

System iPFRON+

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 22.11.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 22 Listopada 2022 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 28 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista Rankingowa nr 10/2022
 

Bony dla seniorów II - Wyczerpanie alokacji na 2022 rok

Wyczerpanie alokacji na 2022 rok

Informujemy, iż wyczerpana została alokacja przewidziana na finansowanie bonów społecznych dla nieformalnych grup senioralnych w ramach projektu "Bony dla seniorów II", finansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2022.
Na posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej w dn. 22 listopada 2022 r. dotyczącego oceny złożonych wniosków związanych z dofinansowaniem inicjatyw senioralnych w formie bonu społecznego dofinansowano 11 wniosków a 3 dodatkowe wnioski trafiły na listę rezerwową. Tym samym wyczerpano alokację środków finansowych przeznaczonych na ten cel na 2022 r.  

 

Bony dla seniorów II - wyniki posiedzenia Komisji z dnia 20.10.2022Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Bony dla seniorów II” z dnia 20 pażdziernika 2022 r.

Komisja Kwalifikacyjna dokonała oceny wniosków o udzielenie bonu społecznego, złożonych w naborze prowadzonym w trybie ciągłym w ramach projektu pn. „Bony dla seniorów II” ogłoszonego na stronie internetowej Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Podmiotami zgłaszającymi wnioski były nieformalne grupy seniorów z terenu województwa mazowieckiego.
 
Wpłynęło 20 wniosków o bon społeczny. Komisja dokonała oceny wniosków pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym według kryteriów  określonych w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych.

Lista Rankingowa nr 9/2022