STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

PUNKT KSU

O projekcie
 
Projekt „Punkt Konsultacyjny” realizowany był w okresie od 01.09.2008r. do 31.01.2012r. w ramach „Wsparcia systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”, Poddziałanie 2.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 
W ramach Punktu Konsultacyjnego świadczone były bezpłatne usługi informacyjne z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia.
 
Klienci Punktu Konsultacyjnego:
 
przedsiębiorcy
osoby fizyczne:
       - bezrobotne
       - zatrudnione
       - nieaktywne zawodowo (uczniowie)
       - rolnicy
       - inne zainteresowane osoby
 
Zakres usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego:
 
1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej:
-  rejestracja działalności gospodarczej
-  wady i zalety różnych form prawnych działalności gospodarczej
-  dokumentacja niezbędna do rejestracji działalności gospodarczej
-  wskazanie obowiązków rejestracyjnych
-  możliwości pozyskania kapitału na etapie zakładania firmy
-  obowiązki podatkowe
-  zatrudnianie pracowników
-  finansowanie działalności
-  kontrola przedsiębiorstw
-  rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej
 
2. Możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych:
- charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
- założenia, priorytety i cele wdrażania poszczególnych programów pomocowych,
- rodzaje podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie finansowe,
- zasady i zakres dofinansowania przedsięwzięcia  z danego programu i działania,
- wskazanie obowiązków związanych z rozliczeniem otrzymanych środków publicznych
- dane teleadresowe instytucji finansujących poszczególne programy pomocowe
- możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego do realizacji inwestycji ze środków publicznych
 
3. Świadczenie innych usług:
-  dane o usługach doradczych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym
-  możliwości skorzystania z dofinansowanych szkoleń