STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA - AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWAStowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”

oraz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach
realizują projekt pn. „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa”
nr RPMA.09.01.00-14-d476/19

Cel główny: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa u 45 kobiet i 15 mężczyzn wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu subregionu radomskiego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2022 r.

Cele szczegółowe i planowane efekty projektu:
- Zwiększenie dostępu do otwartego rynku pracy 60 osób uczestniczących w projekcie, zdolnych do podjęcia zatrudnienia z obszaru realizacji projektu poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działania, udział w doradztwie specjalistycznym, indywidualnym treningu pracy, warsztatach treningu kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych oraz wizycie studyjnej do Podmiotu Ekonomii Społecznej.

- Wzrost konkurencyjności 8 uczestników projektu na otwartym rynku pracy poprzez nabycie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

- Podniesienie aktywności społecznej wśród 60 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez działania specjalistów z zakresu animacji i aktywizacji społecznej, w tym opracowanie ścieżki reintegracji, zawarcie kontraktów socjalnych, trening umiejętności społecznych.

- Zdobycie doświadczenia zawodowego przez 15 uczestników projektu przez odbycie staży zawodowych.

- Podjęcie zatrudnienia przez minimum 3 miesiące przez 15 uczestników projektu. Działania projektowe pozwolą na stworzenie nowych szans na trwałe zatrudnienie oraz zmienią sposób postrzegania zdobycia stałej pracy jako cel nieosiągalny dla osób wykluczonych. Pozwoli to na zmianę w postrzeganiu samych siebie i wzmocnienie poczucia własnej wartości u osób wykluczonych, co doprowadzi do lepszego odbioru uczestników projektu przez potencjalnych pracodawców.

Wartość projektu: 839 035,50 zł
Kwota dofinansowania z UE: 671 228,40 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt „Nowa jakość życia – aktywizacja społeczno-zawodowa” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biuro projektu:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, ul. Żeromskiego 51 pok. 2, 26-600 Radom, tel. (48) 360 00 46

Biuro Partnera:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, tel. (48) 384 84 25

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie