STOWARZYSZENIE „RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001

„SUKCES ZAWODOWY - AKTYWNE WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WYKORZYSTANIEM ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO 
    Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w Radomiu realizuje projekt pn. „Sukces zawodowy - aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego”. Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


     Celem projektu jest  uzyskanie przez  osoby niepełnosprawne zatrudnienia na otwartym rynku pracy przy wykorzystaniu narzędzi dopuszczonych warunkami projektu, czyli:


 - Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika poprzez wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia przygotowujące do nowego zawodu lub podnoszące posiadane kwalifikacje,
- Wsparcie trenera pracy w ramach zatrudnienia wspomaganego,
- Warsztaty aktywizacyjne,
- Wizyty studyjne i inne działania indywidualne i grupowe

      Uczestnicy decydujący się na podjęcie zatrudnienia odbywają  u pracodawcy 3-miesięczne, płatne staże i podejmują zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 6 miesięcy i co najmniej ½ etatu, zgodnie z przepisami o zatrudnienie osób z niepełnosprawnością oraz indywidualnych charakterystyk, w zależności od predyspozycji zawodowych i możliwości zatrudnienia.

      Projekt skierowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością w liczbie 24 osób (w każdej z trzech zaplanowanych edycji rocznych) w wieku aktywności zawodowej (które nie osiągnęły wieku emerytalnego: kobiety  w wieku 18 – 60 lat i mężczyźni w wieku 18-65) z terenu powiatu radomskiego, M. Radom, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego w woj. mazowieckim.
Powinny to być osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności, znaczny stopień niepełnosprawności lub lekki  stopień niepełnosprawności (z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność  o charakterze psychicznym lub niepełnosprawność sprzężoną).

       Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie realizatora projektu, czyli Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”. Wraz z dokumentami rekrutacyjnymi kandydaci muszą przedłożyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne: orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup niepełnosprawności.
Uczestnicy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie mogą być zatrudnione, nie mogą korzystać z takiego samego wsparcia, jakie jest przewidziane w ramach niniejszego projektu, w ramach innych projektów. Udział uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w niniejszym projekcie możliwy jest tylko i wyłącznie jeżeli zakres wsparcia w projekcie jest inny niż wsparcie otrzymywane w ramach WTZ.
 
„Sukces zawodowy - aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego” to projekt wieloletni, którego okres realizacji mieści się w ramach: 01.07.2022 – 31.03.2025.

I Edycja projektu realizowana jest w okresie 01.07.2022 - 31.03.2023
II Edycja projektu realizowana jest w okresie 01.04.2023 - 31.03.2024
III Edycja projektu realizowana jest w okresie 01.04.2024 - 31.03.2025


Aktualny Harmonogram działań Projektowych
 
Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.

Kontakt:
STOWARZYSZENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
Telefon: (48) 360 00 46
e-mail: rcp1@radom.net